Eigenschap:Skos:definition

This is a property of type Text.

Pagina's die de eigenschap "Skos:definition" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
"
"Good Quality" + Het geheel van normen gesteld in de Kaderrichtlijnwater waardoor stroomgebieden een voldoend goede waterkwaliteit hebben. Source: HZ UAS  +
A
AWZI + AfvalWater Zuiverings Installatie, meestal voor industrieel afvalwater. Source: HZ UAS  +
Aerobe zuivering + Biologisch proces, waarin bacterieen met behulp van zuurstof verontreinigingen in afvalwater omzetten tot koolzuur en water. Source: HZ UAS  +
Afvalwater + Waterstroom die na gebruik verontreinigingen bevat, die verwijderd moeten worden voordat dit water op een openbaar waterlichaam geloosd mag worden. Source: HZ UAS  +
Afvalwaterkwaliteit + De kwaliteit van water behandeld in een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren als de pH en geleidbaarheid, de hoeveelheid zout die in het water aanwezig is en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Source: HZ UAS  +
Afvoer + Stroom van oppervlaktewater in een rivier of kanaal. Source: Lenntech.nl  +
Algen + Algen is een grote groep verschillende organismen uit verschillende fylogenetische groepen, en veel verschillende taxa. Over het algemeen zijn algen plantachtige organismen. Meestal doen ze fotosynthese en zijn het aquatische organismen, maar ze hebben geen echte wortels, stammen, bladeren en weefsels, en ze hebben simpele voortplantingssystemen. Algen komen over de hele wereld voor in de zee, in zoet water en op vochtige stukken land. De meeste zijn microscopisch klein, maar sommige zijn vrij groot, bijvoorbeeld zeewieren die wel 50 meter lang kunnen worden. Source: Lenntech.nl  +
Ammonium + NH4+ ion, een verbinding van stikstof en waterstof die oplosbaar is in water. Source: HZ UAS  +
Anaerobe zuivering + Biologisch proces, waarin bacterieen in afwezigheid van zuurstof verontreinigingen in afvalwater omzetten tot water, waterstof, methaan en andere lichte organische stoffen. Source: HZ UAS  +
B
BZV + Biologisch zuurstof vervruik (biological oxygen demand) - verzamelterm voor de componenten in een waterstroom die met behulp van bacteriologische processen geoxideerd kunnen worden - dit wordt ook wel biologische afbreekbaarheid genoemd. Source: HZ UAS  +
Bebouwing + Onder bebouwing kunnen twee dingen verstaan worden. Ten eerste de handeling van het bebouwen, het bouwen op een kavel; ten tweede het gebouwde, het geheel van alle bouwwerken op een kavel. Source: architectenweb.nl  +
Belgische polderwater + Afstromend water uit Belgische polders, dat door Evides wordt verzameld in opslagbekkens nabij Philippine en wordt gedistribueerd als industrie water binnen Zeeuws-Vlaanderen. Source: HZ UAS  +
Biesbosch + Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Source: np-debiesbosch.nl  +
Biodiversiteit + Begrip uit de biologie waarmee zowel het aantal variaties in levenssoorten alsmede de verscheidenheid in oplossingen voor problemen rond ademhaling, voedselvoorziening etc. worden begrepen. Source: encyclo.nl  +
Biologische parameters + De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, en factoren. Biologische parameters kan algen en BZV zijn. Source: Adapted from Lenntech.nl  +
Bodem + Het bovenste deel van de aardkorst waarin planten wortelen. Onder invloed van het klimaat en vegetatie vinden er bodemvormende processen plaats die de bodem een typisch profiel geven. Source: digischool.nl  +
Bodemkwaliteit + De bodemgesteldheid die bepaalt voor welk gebruik de bodem op die specifieke locatie geschikt is. Source: HZ UAS  +
C
CZV + Chemisch zuurstof verbruik (chemical oxygen demand) - de hoeveelheid zuurstof die nodig is om organische en anorganische componenten volledig te oxideren. Source: HZ UAS  +
Calcium + Calcium is van nature in wateren aanwezig. Het kan uit gesteentes zoals kalksteen, marmer, calciet, dolomiet, gips, fluoriet en apatiet opgelost worden. Calcium maakt een onderdeel uit van de hardheid van water, omdat het naast Mg2+ opgelost als Ca2+ in water te vinden is. Source: Lenntech.nl  +
Chemische parameters + De waterkwaliteit wordt bepaald door de aanwezigheid en hoeveelheid van bepaalde verontreinigingen, fysische en chemische factoren. Chemische parameters kan Nitraat, Fosfaat en CZV zijn. Source: Adapted from Lenntech.nl  +
Coliformtelling + Maat voor het aantal bacteriën in een watermonster (eigenlijk kolonievormende eenheden). Source: HZ UAS  +
Cultuurlandschap + Een landschap dat is ontstaan door de activiteiten van mensen. Een cultuurlandschap bestaat uit inrichtingselementen als wegen, akkers en weilanden, parken en vijvers, huizen en fabrieken, dorpen en steden. Source: digischool.nl  +
D
Demiwater + Waterkwaliteit met zeer laag zoutgehalte en daarmee geschikt voor productie van stoom en andere hoogwaardige toepassingen. Source: HZ UAS  +
Desinfectie + Het zuiveren van vloeistoffen en oppervlakken van verontreinigingen. Om een vloeistof of een oppervlak schoon te maken, kunnen een aantal technieken gebruikt worden, zoals desinfectie met behulp van ozon. Vaak komt desinfectie neer op het uitschakelen van de aanwezige micro-organismen met een biocide. Source: HZ UAS  +
Distributie drinkwater + Netwerk waarover drinkwater wordt geleverd aan gebruikers. Source: HZ UAS  +