Start (Synchronizer P2S3-2)

IKH Synchronizer Start P2S3-2
Synchronize IKH Start P2S3-2
In 1 IKH Loop start P2S3
In 2
In 3
In 4
Out 1 IKH PwC Do something P2S3-2
Out 2 IKH Sick leave counselor Do something P2S3-2
Out 3
Out 4
Snapshot Yes
Tag Start

Synchronizer model.