Start (Synchronizer P2S3-3)

IKH Synchronizer Start P2S3-3
Synchronize IKH Start P2S3-3
In 1 IKH Loop start P2S3
In 2
In 3
In 4
Out 1 IKH PwC Do something P2S3-3
Out 2 IKH General practitioner Do something P2S3-3
Out 3
Out 4
Snapshot Yes
Tag Start

Synchronizer model.