Start (Synchronizer P3S1b)

IKH Synchronizer Start P3S1b
Synchronize IKH Start P3S1b
In 1 P2S3 Connects P3S1
In 2 P2S2 Connects P3S1
In 3
In 4
Out 1 IKH PwC Do something P3S1b
Out 2 IKH Employer Do something P3S1b
Out 3 IKH Colleagues Do something P3S1b
Out 4
Snapshot Yes
Tag Start

Synchronizer model.