Start (Synchronizer P3S2a)

IKH Synchronizer Start P3S2a
Synchronize IKH Start P3S2a
In 1 P3S1a Connects P3S2a
In 2
In 3
In 4
Out 1 IKH PwC Do something P3S2a
Out 2 IKH Employer Do something P3S2a
Out 3 IKH Colleagues Do something P3S2a
Out 4
Snapshot Yes
Tag Start

Synchronizer model.