Bijeenkomsten en actiepunten EVM-team

Acties

Actie Door wie
Werksessie "Communicatie over EVM en EMM in toegankelijke taal" organiseren

Duidelijke omschrijving en een filmpje over EMM/EVM is wenselijk. Zouden we Evy van de afdeling Marketing en Communicatie daarvoor kunnen vragen?

Allen
Tekst over projecten op HZ-site
 • Veersemeer-wiki
 • PBZ
 • Werk aan je Woning
 • Zeelandpas

Ook toevoegen welke docent-onderzoeker er aan werkt

Mail van Jethro: Hallo collega's, Onlangs wees ik Hans erop dat hier https://hz.nl/lectoraten/expertise-valorisation-management nog steeds maar drie projecten worden vermeld. Volgens mij zijn dat er onderhand veul meer. Hans was het ermee eens dat dat binnenkort maar aangevuld moet worden maar met alle drukte is hij dat wellicht alweer vergeten. Kan 1 van jullie daar eens naar kijken? (In overleg met Hans natuurlijk). Over projecten (voor zover ik ze al ken) inhoudelijk weet ik heel weinig. Lijkt me een nuttige actie, sowieso stukje PR richting CvB. Groeten, Jethro

 • Info over EMM in een eenvoudige notendop beschrijven (wat doen we als kenniscentrum, wat is EMM en wat is een semantische wiki?)
PV
(Meewerk-)stagiairs werven

We moeten de communicatie daarover aanpakken (eventueel Evy vragen om daarover mee te denken)

Papers
 • Paper over semantisch web (HdB, AB)
 • Governance / Sociaal-culturele identiteit (HdB, GR)
 • SSM, de methodologie / systeemdenken (HdB, GR)
 • SSM, en narratieven (HdB, PV, GR, BdB)
 • Semantische zoekmachine
HdB
Blogs

Blogs over EVM / onderzoek op HZ-site. Iedereen binnen EVM mag een blog schrijven als hij wil

Ingrid gaat een blog schrijven over circulaire economie..

GR, allen
Ontwikkeling projectenportfolio
 • Tooling voor conceptversies en pagina's afschermen
 • Status van projecten (open, loopt, afgerond, etc.)
HdB, AB, GR
Jaarverslag

Stuk met financiële verantwoording / indicatoren moet worden ontwikkeld

HdB, PV
Relatiebestand EVM

Opbouwen relatiebestand in XLS op: Share/EMM/Relatiemanagement EVM. Bewaar je relaties daar. Velden niet wijzigen.

Allen

Verslag bijeenkomsten

Datum: donderdag 25 januari 2018
Aanwezig:
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen
 • Gabriëlle is op vakantie van 25 januari t/m 6 februari 2018
 • Toelichting over EMM en de sociale theorie (Gabriëlle, volgende keer)
Agendapunten
 • Brainstormen over input voor toekomstgerichte missie-statement KC-EVM
 • ...
Congressen, events, etc.
Rondvraag
Speciaal item Paul en Jethro demonstreren vandaag (of liever een andere keer?) de nieuwe skin van de Delta-expertise-site
Datum: donderdag 7 december 2017
Aanwezig: Carlien, Paul, Anton, Jethro, Ivan, Ingrid, Gabriëlle (aantekeningen)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen geen
Agendapunten Naar aanleiding van het bezoek van het CvB aan het kenniscentrum en de aanmoediging van hen:
 • Werving van studenten: (meewerk-)stagiairs werven. KC-EVM biedt interessante onderwerpen om aan te werken. We moeten de communicatie daarover aanpakken (eventueel Evy vragen om daarover mee te denken).
 • EMM in toegankelijke taal: duidelijke omschrijving en een filmpje. Zouden we Evy van de afdeling Marketing en Communicatie daarvoor kunnen vragen? → Werkbijeenkomst organiseren over communicatie over EVM.
 • Paul en Jethro willen de nieuwe skin van de Delta-expertise-site demonstreren in een volgende EVM-bijeenkomst.
Congressen, events, etc. geen
Rondvraag geen
Speciaal item geen
Datum: donderdag 9 november 2017
Aanwezig: Paul, Ingrid, Laurens, Jethro, Anton, Carlien, Hans, Ivan en Gabriëlle (verslag)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen Ivan
 • Demonstreert zijn bevindingen

Paul

Ingrid

 • Circulariteit en verlichting gemeente Middelburg + voorstel over langdurige samenwerking circulariteit en verlichting in gemeenten in Zeeland, gelinkt aan OVNL
 • Green office

Laurens

 • Demo afstudeerwerk 23 november 2017

Jethro

 • Nieuwe versie deltaskin, templates aanpassen
 • Zoekmachine op productie-wiki (samen met Anton)

Anton

 • Zoekmachine, ontwikkelingen presenteren

Carlien

 • Academiedag maatschappelijk cluster: verkenning mogelijkheden samenwerking tussen opleidingen
 • Inzicht in curricula HZ, contact met OLC's: mogelijkheden voor samenwerking

Hans

 • SiR: vereisten professionalisering voor opleidingsplan (leven lang leren in multidisciplinaire, maatschappelijk relevante living labs). Wordt neergelegd bij CvB en OLC's (ruimte schapen in curricula). Koppelen met Open Social (Joeri Versluis). Mindset: kritische reflectie en opereren vanuit sociale theorie (modus operandi).
 • Kritische reflectie, aanjagen met navigatiegroep in Zeeland
 • Nieuwe afstudeerders: toeristsche mobiliteit; narratieven in 3-D Scithos

Gabriëlle

 • Onderwijsontwikkeling: afstuderen aan de HZ; Professionele master River Delta Development
Agendapunten Prioritering technische wensen
 • Nieuwe skin werkzaam en DE-site: aan homepage inclusief navigatie werken (Paul)
 • Teksten voor bezoekers DE-site; banners boven contexten in relatie tot onderwerp (Paul)
 • Zoekmachine DE-site (Paul)
 • Access control testpagina's en modelpagina's DE-site (Paul)
 • Vervangen bestaande documenten projectenportfolio werkt niet goed (Gabriëlle)
 • Wenselijke gelaagdheid Projecten + LC's: Aanpak, Resultaten (projectenportfolio) (Gabriëlle)

Toelichting op EVM en EMM

 • In het kort: wat is EMM, semantische wiki, ...? AP Paul na de kerst
 • Projecten beschrijven op de HZ-site (Paul)
Congressen, events, etc.
Rondvraag
Speciaal item
Datum: donderdag 12 oktober 2017
Aanwezig: Hans, Anton, Jethro, Laurens, Ivan en Gabriëlle
Besproken

Laurens

Presentatie over tussentijdse uitkomsten wordt verschoven naar 25 oktober.

Hans

CVB komt niet langs op 25 oktober; nieuwe datum wordt geprikt.

Jethro

Samen met Anton naar SMW-conferentie geweest.

Presentaties vnl vanuit gebruikersperspectief. Minder technisch presentaties.

We doen het in Vlissingen best wel goed. Technisch gezien behoren we bij de voorhoede.

Een aantal experts gesproken, bijvoorbeeld over performance.

Het is een levende gemeenschap, war nog veel gebeurt.

Jethro stuurt nog url's naar Ivan.

Jethro + Anton

nieuwe versie van Treeview en VE-Extender uiterlijk volgende week op productie.

Gabrielle

- PABO-studenten zijn in groepen aan het werken met EMM-light. Dat is nu geïntegreerd in het curriculum.

- Integraal Kind Centrum: zijn twee groepen aan de slag. Hebben nu PVA opgesteld.

Gabrielle geeft training over interviewen aan hen, waarna ze verder kunnen.

- Professionele Master (master met 2 andere hogescholen) krijgt steeds meer vorm.

- Wij willen in Living Labs werken. Nodig is de vertaling te maken naar concrete voorbeelden, om de anderen zo mee te krijgen.

- Portfolio-wiki: gebruik ervan is niet altijd even makkelijk en gebruikersvriendelijk.

Mensen van buiten vragen naar voortgang.

Sociale kaart invullen was gemaakt, maar geeft bij gebruik problemen.

Opzet van systeem niet altijd duidelijk.

Ook het aanpassen van pagina's vindt men lastig.

Bijvoorbeeld: alleen hoofd-pagina aanmaken, en geen subpagina's.

Hans: de gebruikers moeten een ingevuld project krijgen.

Gabrielle: dan is er weer weerstand tegen formats.

Hans: er komen veel meer finetuning hoe een project in te richten.

Conclusie: daar wachten we dan even op.

Ivan

gaan vanaf volgende week weer beginnen, te beginnen met 2 dagen.

Bezig met concept-rapport, en afronden opdracht.

Volgende meeting laat hij wat zien via een demo.

Laurens

Demo is nog steeds niet af.

Complex is: dat de wereld die gevisualiseerd wordt verandert met de manier waarop je er tegenaan kijkt.

Probleem zit hem om de view te bewaren, als de view wijzigt.

Mogelijk zit bij de demo al interactie.

Anton

Over twee weken afwezig.

Hans

- duurzame maatschappij: druk mee bezig.

Science and Residence bijvoorbeeld. Meeting daarover gehad. Daar konden we mooi uitleg geven over de opzet aan bestuurders.

- Mogelijk een afstudeerder van de logistiek.

Er komt naar alle waarschijnlijkheid een ICT-afstudeerder in januari.

- Smart City / hospitality

Mogelijk meer budget. Ook andere partijen binnen de HZ hebben interesse.

3D-narratieven passen daar erg goed in.

- Vraag: kan portfolio-wiki op Engels overstappen?

Default op Engels? Dan beter te gebruiken voor internationale personen.

Gabrielle: waarom niet vanaf begin tweetalig?

Voorstel: eerst beginstuk in Engels, dan als iemand geregistreerd is tweetalig.

N.B. Van de overleggen tussen 11 mei 2017 en 12 oktober 2017 zijn geen verslagen gemaakt.
Datum: donderdag 11 mei 2017
Aanwezig: Hans, Anton, Laurens, Gabriëlle
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen AB
 • Fundamenten zoekmachine bespreken met HdB.
 • Zeelandpas: daar wordt veel extra data aan toegevoegd (m.n. georganiseerd vanuit Micha Beckers). AP HdB: kortsluiten.

HdB

 • Professional Master Delta Development: eenduidige insteek, systeemdenken zit er goed in verankerd, 'SPO 2.0'.
 • Nationale Wetenschapsagenda, Krachtige Zinvolle Samenleving: er wordt gewerkt aan coherentie tussen 95 voorstellen, de HZ heeft er 2 ingediend.
 • Projectaanvraag Dementie wordt binnenkort ingediend.
 • Sociale theorie Duurzame Samenlerende Maatschappij: startpunt van een discussie en verrijking van de theorie i.s.m. 14 betrokkenen binnen en buiten de HZ. Vervolg-bijeenkomsten: elke 2e donderdag van de maand, op de HZ.

GR

 • Systeemdenken in minor CE
en cursus eerstejaars: onderzoeks-insteek valt goed bij de studenten. Intervisie met de studenten volgt

 • Kennisborging SvdT op het projectenportfolio
Speciaal item: tussentijdse resultaten Laurens Voncken: Narratieven in 3-D visualiseren
 • Narratieven (op L2-niveau, de cases) visualiseren m.b.v. Use Case Maps: geeft alleen structuur weer, niet de ervaringen van de betrokkenen. Visualisaties: lezer kan er op eigen manier (beschouwend, deelnemend, verschillende paden nemen) en tempo doorheen.
 • Wat is er nu op de wiki? Statisch (conceptmaps) en dynamisch
 • Functioneel en technisch begrip van hoe de wereld van narratieven (interactieve media; dat wat er aan jou wordt verteld)/visualisaties er uit zien: multi-path movie + eenheid van concepten (combinatie van narratieven en game + less is more).
Datum: 20 april 2017
Aanwezig: Hans, Paul, Anton, Jethro, Laurens, Gabrielle en Ingrid (notulen)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen Rijkswaterstaat (Hoogwater-beschermingsprogramma) heeft interesse getoond om met ons verder te gaan. Moeten beheer invullen, heeft lijntje met ZB. Hans heeft met Willem den Ouden afgesproken om een voorzetje te doen. Is complex; 4 gebieden benoemd:

1.      Beheer en onderhoud van de omgeving (apart wegzetten, afgeschermd)

2.      Training

3.      Expertise management/ content-management

4.      R&D (voor het algemene nut, werk aan de wiki zelf, zoals semantische zoekmachine, open source en essentiële theorie-ontwikkeling)

Half mei afspraak met Willem den Ouden.

Half mei ook afspraak met CvB. Wat gaat binnen de HZ gebeuren, of elders?

Agendapunten Hans:

- We gaan nu echt stappen maken in het gebruik van de wiki. Wij doen meer dan een IT-bedrijf. Ook: Hoe haal ik de kennis boven tafel? Hoe gaan we dat organiseren?

Dit kunnen we ook heel concreet voor de ZB gaan invullen?

Samen met Joyce gaan we kijken hoe we ssm in het curriculum kunnen krijgen van social work

- Leven met kanker: 6 juli symposium. SSM als opvolger van commissie toekomstige zorg. Nieuwe programma voor 2020.

- Integraal kindcentrum (Zoutelande): aanvraag in kader van NWA

"Samenspel": spelvorm wordt ontwikkeld voor burger- en overheidsparticipatie.

Anton:

- Veel bezig met de Zeelandpas

- Samen met Jethro bezig om de tree-view in te bedden in het systeem, zodat het een organisch systeem wordt met de wiki. Heeft veel met navigatie te maken. Lukt goed; teken dat we de goede infrastructuur hebben. Zou fijn zijn als we voor sommige werkzaamheden ook een mbo-er zouden hebben.

Laurens:

- werkt aan dynamisch model voor uitwerken van narratieven, en de eisen voor de interactieve 3d-wereld.

Binnenkort een sessie organiseren waarin Laurens presenteert waar hij mee bezig is.

11 mei presentatie Laurens

Ingrid. Zal afspraak maken met Pascal, Ira en Imke van Switch om te praten over de Zeeuwse Community of Practice Circular Economy. 24 mei gaan we praten over opzetten kenniscentrum Circular Economy met Margot Tempelman, en Han van Osch.

Gabrielle: veel bezig met content management voor Scholen voor de Toekomst, dingen in de wiki zetten m.b.t. sociale veiligheid. Het hort en stoot nog teveel om zelf dingen in de wiki te zetten. Gabrielle probeert ze te sturen op L1- en L2 niveau. Programma krijgt binnenkort een andere vorm.

Gabrielle laat de inhoud aanleveren en Gabrielle knutselt het aan elkaar. Met wat geduld, krijgen we mensen wel zover dat ze zelf content gaan leveren.

Organiseert team-uitje.

Congressen, events, etc.
Rondvraag
Speciaal item
Datum: donderdag 6 april 2017
Aanwezig: Hans, Paul, Anton, Jethro, Laurens en Ingrid (notulen)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen
Agendapunten Laurens: bezig met use-case maps, om daarin het menselijk handelen te vatten.

Anton:

- verbeteren tree-view; minder opvallend aanwezig, schoonheidsfoutjes eruit

- verrijken zoektermen; wanneer is er een moment van verzadiging? Hoe kunnen we dat moment constateren?

Jethro:

- met Anton bezig met optimaliseren database, zodat opvragen gegevens sneller gaat. Nooit goed gekeken naar een optimale configuratie. Er komen steeds meer gebruikers.

- Bezig met Zeeuwse Ankers.

Ingrid: samen met Gabrielle bezig met de ontwikkeling van de minor-ontwikkeling Circular Economy en onderzoek Joyka Tuijn (student communicatie die onderzoek doet naar gedragverandering op de HZ (duurzaam gedrag/ good housekeeping practices); uitkomst van vooronderzoek is dat respect voor de concierges ontbreekt.

Paul: offerte de deur uit richting Rijkswaterstaat. Zoekt iemand vanuit Building with Nature: Tim of Matthijs

Hans:

- More years, better lives

3 jarig traject, Canada en Scandinavische landen. Via Impuls Zeeland. Aanvraag is de deur uit.

NWA-aanvraag Veerkrachtige samenleving, wilt Hans koppelen aan integraal kindcentrum. Kunnen we dat binnen Social Work en de PABO laten landen? Ook als vehicel om een echt transdisciplinair living lab van de grond te krijgen.

Koppelen aan excellent onderwijs en healthy region. Joyce van der Putten (dean cluster) is voor

Koppelen aan Leven Lang Leren, gemeente Veere.

Sail (project Judith): SSM

Sociale innovatie club (Sonja Nocent) en Zeeuwse huiskamer (Kim Broers), voor het verder ontwikkelen van sociale innovatie.

Paul:

- Professionele master (Anja), kijken hoe we dat in de projectenportfolio gaat passen.

- We gaan een sessie organiseren om iedereen te informeren over de sociale theorie/ hoe werk je aan veerkrachtige samenlevingen?versterken DNA/ identiteit: lunchlezing organiseren op donderdag 11 mei: bijeenkomst met alle partijen betrokken.

- Met Joyce gaat Hans werken aan het identificeren van thema’s m.b.t. sociale inclusie e.d. voor opnemen in de Wiki.

- Begin mei geeft Paul een lunchlezing over de wiki en de Delta-expertise. 

Congressen, events, etc.
Rondvraag
Speciaal item
Datum: donderdag 23 maart 2017
Aanwezig: Hans, Paul, Anton, Jethro, Laurens, Ingrid en Gabriëlle
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen Er zijn bij dit overleg geen notulen geschreven.
Agendapunten
Congressen, events, etc.
Rondvraag
Speciaal item
Datum: donderdag 2 februari 2017
Aanwezig: Hans, Ivan, Anton, Gabriëlle (verslag)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen
 • Ingrid en Carlien (procesbegeleiders) sluiten voortaan, na de wekelijkse studiedag op donderdag met hen en Hans, Paul en Gabriëlle, bij de EVM-vergadering aan - zo lang dat in die frequentie effectief blijkt.
 • Ivan stelt de deadline van zijn afstuderen uit naar juni/juli 2017.
 • Bespreking actiepunten wordt overgeslagen.
Agendapunten
 • Demo tree view voor portfolio-wiki. LC-pagina's kunnen worden versleept en daardoor een andere context krijgen, de volgorde daarvan kan ook worden aangepast. Titels van LC-pagina's kunnen ook worden hernoemd. Mogelijke bewerkingen: slepen, knippen en plakken. Nieuwe pagina's aanmaken vanuit de tree view. Geen onderscheid maken in weergave voor heavy / light user. Voorkeur voor één structuur i.p.v. resultaten en proces apart. Kan de tree view (als site-map op projectniveau) ook worden getoond op een (LC-)pagina waarin je werkt? Ja dat kan (AB).
 • Jaarverslag. Jaarverslag voor algemeen publiek is afgerond; stuk met financiële verantwoording / indicatoren moet worden ontwikkeld (HdB, zie actiepunten).
 • Gebruik portfolio-wiki. Gabriëlle oefent met gebruik van de wiki en vangt bugs(GR).
 • Visie en curriculumontwikkeling. Scholen voor de Toekomst: momentum van PLG's + visie op samen opleiden. Veel ervaring opgedaan in de praktijk, nu visie + facilitatie daarvan bespreken met management. Integraal Kindcentrum (Zoutelande, Westkapelle), PLG's in pabo-programma; Hans maakt afspraak met Joyce, Carlien en Gabriëlle (GR).
 • Zeelandpas. Mogelijkheid: data real-time naar binnen halen, dat triggert intensiever gebruik van het dashboard (AB).
Congressen, events, etc.
Rondvraag
Speciaal item
Datum: 19 januari 2017
Aanwezig: Hans, Paul, Anton, Jethro, Ivan, Nick, Carlo, Gabriëlle (notulen)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen
 • Concrete EVM-opdrachten voor studenten: moeten geformuleerd worden (HdB)
 • Nick en Carlo ronden hun stage bij EVM af. Worden door het team bedankt voor het prettige samenwerken en de goede resultaten. Carlo en Nick denken na over aanwijzingen of verbeteringen t.a.v. de stageplaats. Het is volgens hun sowieso van belang dat er goede afstemming plaats vindt tussen alle betrokkenen (studenten, bedrijfsbegeleider, opdrachtgever, etc.). Het was prettig om tegelijkertijd stage te lopen, daardoor konden zijn onderling allerlei dingen bespreken waar ze tegenaan liepen (peer-to-peer learning).
 • De skin voor de Zeelandpas-site is af en opgeleverd. Dit kan worden benut voor doorontwikkeling met de EMM-skin (AB).
Agendapunten Punt 5 wordt binnenkort opgepakt.
Congressen, events, etc. -
Rondvraag -
Speciaal item Commentaar toevoegen aan tekst op de wiki

Presentatie van tussentijdse onderzoeksresultaten, eisen en wensen in het kader van het afstudeeronderzoek van Ivan Popovic.

 • Mockups: Ivan geeft vijf zelfgemaakte voorbeelden van commentaar-ballonnen in de tekst, in de kantlijn; tekst markeren, commentaar toevoegen op basis van de eisen en wensen die hij middels interviews met het EVM-team heeft verkregen.
Mockup 1
Mockup 2
Mockup 3
Mockup 4
Mockup 5
 • Bestaande oplossingen:
  • ReadCube
   • Comments worden in een library bewaard
   • ReadCube wordt ondersteund door Google Chrome
   • Is alleen toe te passen op artikelen
   • Te synchroniseren met vijf personen of apparaten
   • Kosten: $80,- p.p.p.j.
  • Paperpal
   • Zit in een cloud
   • 15 GB gratis opslagruimte
   • Is alleen toe te passen op artikelen
  • Hypothesis
   • Voldoet aan bijna alle eisen en wensen zoals aangegeven door het EVM-team
   • Google Chrome-extentie
   • Werkt met een side-bar (keuze zichtbaarheid: privé, in een groep of openbaar)
   • Er is een (hoopvol-ogende - HdB) API beschikbaar voor koppeling van Hypthesis met de Wiki. Vraag: binnen welke technische infrastructuur moet het gaan draaien?
   • Voor gebruik moet dit programma door iedere gebruiker afzonderlijk worden geïnstalleerd. Vraag: In hoeverre levert dat een drempel op bij de gebruiker? Is het mogelijk om Hypothesis te laden via de Wiki? Is daar een licentie voor nodig?
   • Voordeel (PV): commentaar door meelezers van de tekst kan gelijk op de lees-variant van de Wiki worden gegeven, zonder dat iemand hoeft in te loggen op de Wiki.
  • (Mogelijke) vervolgstappen voor Ivan:
   • Presentatie van de resultaten: Geef de specificaties van de verschillende tools en de eisen en wensen van het EVM-team overzichtelijk weer in een tabel.
   • Ga Hypotheis uitwerken richting SMW zodat het voor de gebruiker voelt als één omgeving.
   • Het is wenselijk als de opmerkingen zowel in een cloud worden bewaard alsook op de discussie-pagina van de Wiki (HdB: de API lijkt dat mogelijk te maken).
   • Definieer verschillende use cases voor het gebruik van zo'n tool
   • Als aan bovenstaande is gewerkt, ga dan weer langs bij de EVM-leden voor een reactie en feedback.

Tabel met eisen afgezet tegen de bestaande oplossingen:

Tabel met eisen afgezet tegen de bestaande oplossingen.png
Datum: donderdag 15 december 2016
Aanwezig: Carlo, Hans (voorzitter), Jethro, Paul, Anton, Bauke (verslag)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen Actuele zaken:
 • Paul heeft feedback gehad van Rijkswaterstaat.
 • 18 jan demo Robuuste watersystemen.
 • Zeelandpas.
 • Mobiliteit moet ook nog de lucht in gebracht worden.
 • Bert Kortsmit heeft Paul mee gesproken, uitkomst was positief t.o.v. wiki.
 • Stabiliteit visual editor is een aandachtspunt, heeft neiging tot vastlopen.

Feedback Rijkswaterstaat:

Paul: Heeft feedback gehad van Rijkswaterstaat. Men vindt dat de site een gedateerd uiterlijk heeft. Hoe er gezocht kan worden was men wel tevreden over. Wellicht is een facelift van de skin te overwegen. Andere sites zien er licht uit. Niet steeds zelfde banner bovenaan tonen.

Hans: Opmaak ziet er ook rommelig uit.

Paul: We zouden eens serieus naar de formulieren etc. kunnen kijken.

Hans: Er moet een slag overheen.

Jethro neemt er het voortouw in.

Jethro: Afspraak met Norman loopt formeel tot 31 dec. Hans neem contact op met Norman.

Het overleg gaat vervolgens over in een technisch overleg, Paul en Bauke verlaten de vergadering, Jethro neemt de notulen over. Zie verder de pagina met verslagen van de technische overleggen voor een verslag.

Agendapunten
Congressen, events, etc.
Rondvraag
Speciaal item
Datum: donderdag 1 december 2016
Aanwezig: Gabrielle, Bauke, Ivan, Nick,Carlo, Paul, Hans, Jethro, Anton (notulen)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen Mededelingen:

Nick: morgen nieuwe versie online van VE.

Paul: veel vraag naar Living Labs bij onderzoek en onderwijs Delta Academy. Dat wordt een goede partner voor samenwerking.

Paul: Veersemeer-wiki is bijna klaar. Nog niet alle uren verspijkerd. PBZ is bijna afgelopen, in december. Hans heeft geleerde lessen gemodelleerd via apart formulier. Dat is ook voor andere dingen te gebruiken. Geleerde lessen zijn in dit verband een Experience. Dat is Wijsheid. Een geleerde les hangt altijd aan een Activiteit vast.

Paul: Vorige week bij Rijkswaterstaat een bijeenkomst over managen data. Goed om te netwerken.

Jethro: 1 november begonnen bij ZB. Daar gaat hij werken aan projecten die vooral met ZB te maken hebben, zoals ZeeuwPost. Hij zit daar 1 dag in de week, ws woensdag. De werktijd wordt 50/50 verdeeld over HZ-ZB.

Anton: met EMMSkin bezig voor ZeelandPas. Gaat goed, behoeft nog aanpassingen.

Jan Prins kwam langs voor advies voor persoonlijke portfolios. Conclusie is dat de Portfolio-wiki nu bedoeld is voor project-portfolio, en niet voor persoonlijke portfolio s. Je kunt als student wel aantonen via de projectenportfolio wat je hebt gedaan. Anton gaat terug naar Jan om te melden dat de project-informatie WEL gebruikt kan worden voor documentatie.

Gabrielle: Proeftuin om klassiek afstuderen (kleinschalig) te vermengen met systeemdenken. Er is een vrijbrief om dat aan te passen, en dat in de wiki (Living lab) te documenteren.

Bauke: Roomz; is bezig. Eelco ook goed bezig, levert een goede basis voor productie-rijp maken van Roomz. Maaike is meta-datamodel aan het maken, zoals het toevoegen van een Activity. Studentengroep gaat proberen platbeeld en 360 graden-beeld te combineren.Bijv. het importeren van een hoogtekaart, en daar een 3d-model van te maken. Paulà dat zou mooi toegepast kunnen worden op een hoogte-kaart van het Veersemeer. Houd rekening met verschil lengte- en breedtegraden.

Bauke: Gesprekken gehad:NFNTY;Kan het bedrijf structureel advies leveren voor Roomz; code-onderhoud  etc. Ook gesprek gehad met bedrijf dat e-learning doet. Speelt ook met het idee om aan landelijke wedstrijden mee te doen: wat doet het onderwijs met Holo-lens?

Er is nog geen promotietraject gestart.

Hans: Let er op dat we moeten uitwisselen, om ideeen ook elders konkreet te maken. Dus let goed op wat verteld wordt, en kijk of je het zelf kunt gebruiken.

Ivan: bedankt iedereen voor bijdrage aan interview. Jethro moet nog.

Ivan: gaat drie varianten maken aan de hand van de interviews, om te kijken welke variant geschikt is. Dat gebeurt over drie weken in de vergadering.

Hans: we zitten midden in de begrotings-perikelen. Veel commotie omdat er bezuinigd moet worden. Iedere dienst/groep krijgt eigen begroting. Dat geeft problemen voor een groep als wij die met iedereen moet samenwerken. Hans moet langs bij iedereen om te kijken of zij mee willen betalen aan projecten. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat iedere groep verplicht wordt om kennis te borgen via ons. Er is nog steeds overleg hoe die 10% bij ons terecht komt. Beter dat dat direct vanuit de HZ komt, en niet via de opleidingen. Maar daar wordt nog over onderhandeld. Voor komende jaar is formatie gelukkig wel rond.

Agendapunten
Congressen, events, etc.
Rondvraag
Speciaal item
Datum: donderdag 17 november 2016
Aanwezig: Hans de Bruin (vz), Paul Vader, Nick, Carlo, Ivan, Anton, Bauke de Boer (verslag)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen
 • Nick: Oplossing voor probleem in huidige release is verwerkt in acceptatie. Staat nog niet live.
 • PV: RWS erg enthousiast over Wiki, over wat er hoe op staat.
 • Volgende wk dinsdag conferentie bij NIOZ over data en kennismanagement van de zuidwestelijke delta. Paul Vader gaat ook. Joost Stronkhorst geeft ook een presentatie. HdB: Focus ligt op Projectenportfolio, eerder dan op schaalvergroting in voornoemde richting.
 • AB: Komende twee weken vooral bezig met Zeeland-pas.
 • BdB: Eelco v.d. Berge goed bezig, overzicht m.b.t. opslag-documentatie opgeleverd en nu hele goede ontwerpsessie gehad voor vervolg inclusief eerste demo. HdB: Mooi als hij dat een keer toelicht in het overleg.
 • Ivan: Gaat nu requirements-analyse maken, gaat daarvoor de personen interviewen die zich bezighouden met het projectenportfolio. Requirements voor het annoteren van pagina’s met comments waar andere mensen op kunnen reageren.
Agendapunten Projectenportfolio

HdB: Nu leesbare URL omdat we het breed gaan uitrollen en inzetten. Hoe gaan we ervoor zorgen om het de hele tent in te krijgen? Gesproken met Edwin: met de onderwijsondersteuners aan de slag. Ook misschien met de OLC’s praten. Ook met Mischa gesproken. Hoe gaan we dit neerzetten? Ook Evy inschakelen? Online bericht? AB: Wat is de meerwaarde voor een opleiding/docent/student. Anders krijg je mensen niet mee. HdB: Hangt samen met hoe we onderwijs en onderzoek gaan organiseren. Er zijn de afgelopen twee weken sessies met de Delta Academy geweest. Strategische agenda was het belangrijkste punt. Onderzoeksprogramma’s worden leidend, werkvorming is een living lab. Binnen de programma’s zitten projecten met als onderzoeksvorm een living lab. Een onderzoeksprogramma overstijgt het belang van een academie, is op het niveau van de maatschappij gesitueerd. Daar zit het belang van de betrokkenen. Projectportfolio wordt gebruikt door alle stakeholders om samen aan een project te werken. PV: Daar ligt de weg. Wel nadenken over goede manier om mensen daarin op te leiden. Studenten etc. Een standaard lessenserie bijvoorbeeld waarbij je ze instrueert m.b.t. het projectenportfolio. Laten zien wat de meerwaarde is. Moet heel erg duidelijk worden hoe het systeem zich gedraagd in de nieuwe onderzoeksopzet en wat je er uiteindelijk aan kennis en expertise uit gaat halen. AB: Voor HBO-ICT voor ROOMZ kan ik me voorstellen, maar de meerwaarde voor een aantal andere langlopende projecten me nog niet goed voorstellen. HdB: Opdrachtgever en opdrachtnemer op één lijn nog niet het goede model. Op hoger niveau: studenten van andere pluimage erbij. Punt is dat de kennis gestructureerd en terugvindbaar moet worden opgebouwd. Veel beter gestructureerd en in het licht van het onderzoeksprogramma dat uitgevoerd gaat worden. Er moet veel meer structuur in komen. AB: Eens dat het meerwaarde heeft en zo wat gestructureerd een omgeving kan aanbieden, maar ervaring is dat studenten er toch weer omheen gaan werken omdat het ergens anders toch weer beter in kan. HdB: Social work studenten werken er ook in. Ik lees alleen nog documenten in de wiki. AB: Hoe krijg je een opleiding zover? HdB: Praat daarom met OLC’s: Mischa, Social Work, etc. Moet nog wel een heel goed plan voor komen. AB: Hoort wel bij dat we een goed concreet voorbeeld hebben dat op meerdere plaatsen bruikbaar is. Dat we zo de meerwaarde kunnen aantonen. HdB: Zit al stampvol met allerlei projecten zoals Science in Residence. AB: Niet te ingewikkeld in het begin, eerst de basis. De vraag of je er in het begin de compententies al in moet verweven. HdB: Niet strikt van belang. Idee was een markt, maar hoeft niet per se. In gezamenlijkheid kun je hier gewoon aan projecten werken met verschillende rollen. Uiteindelijk kan je er met één druk op de knop mooie websites uit genereren. AB: Rechtenmanagement hoort er wel heel duidelijk bij. HdB: Wiki heeft een zelfreinigende werking. HdB: Je moet ingelogd zijn, er zijn e-mails, enz. AB: Nu ingebouwd dat gebruikers ook zichzelf kunnen aanmelden, maakt het gebruikersmanagement gemakkelijker. Maak het niet te ingewikkeld, maak het klein, overzichtelijk. Via SLC’s/coördinatoren is een goede invalshoek. HdB: Past in beeld van vernieuwing onderzoekslijnen en daar nemen we het en passant in mee. HdB: Wie meedenken? PV en AB.

Overleven met kanker

Gepresenteerd op HBO-V academiedag.

Zeeuwse Bibliotheek

HdB: Jethro werkt nu 0,45 FTE daar, Anne Butijn wordt zijn direct leidinggevende. Hans voor twee uur/wk vanuit de HZ als adviseur. Inmiddels worden vijf/zes projecten gedaan met onze technologie. O.a. semantische libraries van Muziek in Zeeland, en de Zeeuwse Encyclopedie. Ook bezig met stadsgidsen (zestig studenten guided tours aan het uitwerken), connectie daarmee interessant voor ZB. Gedeelde omgeving gecreëerd.

Congressen, events, etc.
 • Volgende week dinsdag hier een symposium ‘Werk aan de winkel’ van Werken aan je woning. Overheidssymposium. Er wordt een ansichtkaart uitgereikt met een URL. Daarmee kun je je eigen project digitaal op een kaart zetten op: www.energiekesamenlevingzeeland.nl. Daardoor zorgen we dat alle projecten hier bekend worden. Hier wordt het blijvend vastgelegd. AB: Van belang dat de krenten in de pap zichtbaar blijven. HdB: Daarom onderscheid tussen kernprogramma’s en andere projecten. Er kan ook heel makkelijk een andere skin op en daardoor is er exposure, zoals bij de site voor ‘Over-leven met kanker’ (HdB)
 • Woensdag 23-11 is er de Dag van Zeelandtoerisme (AB)
Rondvraag HdB: Volgende week dinsdag uitgenodigd voor gesprek met CvB over de begroting.
Speciaal item
Datum: donderdag 3 november 2016
Aanwezig: Bauke, Hans, Ivan, Paul, Anton (notulen), Jethro, Carlo, Nick
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen
 • Jethro: is bezig met het contract, 0.45 bij ZB, en 0,45 bij HZ.
 • Bauke: zit met name in de loods voor Roomz, en vanuit de opleiding erg veel uren nodig en daar aan bezig. Daarom minder beschikbaar voor lectoraat op dit moment.
 • Paul:
  • Eerste grote stuk expertise-wiki Veerse Meer opgezet. In vakantie guided tour gemaakt. Begint al aardig op te schieten. 15 december moet het klaar zijn. Het is de Delta-expertise-site te vinden.
  • Er is een site-map gemaakt, waarin via kleuren in de context-map structuur wordt aangebracht.
 • Ivan:
  • maakt kennis met Bauke.
  • Was niet aanwezig een tijd vanwege onduidelijkheid met vakanties.
  • Gaat onderzoeken hoe koppeling tussen overlegpagina en inhoudspagina komt. Daarmee kunnen op eenvoudige wijze pagina s geannoteerd worden. Heel interessant voor bijvoorbeeld Veerse Meer site van Paul.
 • Hans:
  • Bezig met Overleven met Kanker. Uitgebreide Guided Tours
  • Werk aan de winkel, science in Residence gaat voortvarend.
  • Rondje langs de velden is gestart, onder meer overleg met de Delta voor samenwerken onderzoeksgroepen
  • Paper bezig, uitstel tot 15 december. Is open source publicatie. Gaat over semantisch web, en ontologie. Wie wil meeschrijven? Anton is beschikbaar, Gabrielle werkt al mee.
  • Volgende publicatie: SSM, en narratieven. Dat komt nog. Daar zouden Paul, Gabrielle en Bauke bij kunnen assisteren.
Agendapunten -
Congressen, events, etc. -
Rondvraag -
Speciaal item Presentatie Nick en Carlo: Aanpassingen Visual Editor.
 • De VE is gebruikersvriendelijker gemaakt.
 • Op diverse plaatsen knopjes en dialogen toegevoegd voor extra/veranderde functionaliteit.
 • Dialogen voor toevoegen van resources (3 soorten; bestand, externe of interne resource)
 • Resource description kunnen tegelijk worden aangepast bij het toevoegen of aanpassen van een resource. Via opzoeklijsten en date-pickers wordt het invullen makkelijker.
 • Sommige templates kunnen niet per ongeluk verwijderd of gekopieerd worden.
 • Bij diverse onderdelen van de dialogen wordt aan invoer-controle gedaan.
 • Opmerkingen /mogelijke aanpassingen worden direct door Nick genoteerd.
Datum: donderdag 20 oktober 2016
Aanwezig: Hans, Nick, Jethro, Carlo, Anton, Paul en Gabriëlle (notulen)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen
 • Ontwikkelingen KC EVM
  • Begroting KC en aanvraag voor technische uitbreiding worden verwerkt door HZ-dienst Financiën.
  • Project Innovatie HZ-onderzoekslijn van start per 1 okt. 2016 (Hans, Kees Bal, Gabriëlle).
  • VVV: prioriteiten toerisme: goede lay-out voor een skin (uiterlijk af begin 2017): aftasting van capaciteit van Anton voor dit project en het KC.
  • Mobiliteit-project: Interviews met st.h. over duurzame mobiliteit in en toeristische beleving van Zeeland.
  • Stadsgidsen: 90 eerstejaars studenten van IBL en Vitaliteitsmanagement maken Guided Tours waarin de kennis van DeZB verwerkt kan worden.
 • Cadeau voor Wouter: de tegeltjeswand staat in kantoor L112
 • Gabriëlle is op 3 november bij een masterclass en daardoor niet bij de eerstvolgende vergadering
 • Artikel schrijven voor HZ Discovery over living labs (Paul, Hans, Gabriëlle)
 • Interviewtraining gemeenteraadsleden Middelburg en HZ-studenten.
Agendapunten Techniek / Use-ability (Nick en Carlo):
 • Object-georiënteerde aanpak versnelt afhandelen van issues en het bruikbaar / update-baar maken van de Wiki.
 • Robuustheid code: sterk vooruitgegaan, het is nog even afwachten wat er gebeurt tijdens grote updates van Media Wiki.
 • Templates 'sticky' maken: is lastig en lijkt (a-synchroon) te gaan lukken - het onzichtbaar maken daarvan is een volgende stap.
Congressen, events, etc.
 • Te bezoeken:
  • Masterclass Daniel Kim, Vianen, 2 en 3 november 2016, Gabriëlle
  • Dag van Zeelandtoerisme, 23 november 2016, Anton
 • Bezocht (terugkoppeling):
  • Weekend van de Wetenschap, DeZB: veel interesse van jeugdige bezoekers (Anton)
  • Zeeuwse Onderwijsdag (afronding van Zeeland Centraal en bezoek van ministerie van OC&W), 19 oktober 2016 (Hans):
   • OC&W was tevreden op alle fronten over ZC, dit levert goodwill op
   • Samenwerking tussen onderwijsinstellingen is versterkt
   • Workshop over Semantisch Web: onderwerpen aangepast op vragen van deelnemers
   • Workshop over Overleven met Kanker: nieuwe OLC Verpleegkunde, Marcel Duifhuizen, nodigde Hans uit voor toelichting op living labs
Rondvraag geen
Speciaal item Systeemdenken voor praktijkvraagstukken, door Gabriëlle - vervalt
Datum: donderdag 6 oktober 2016
Aanwezig: Hans, Paul, Anton, Jethro, Carlo, Nick, Ivan en Gabriëlle (notulen)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen Ontwikkelingen KC EVM
 • HZ-portfolio-wiki heet voortaan 'projectenportfolio'
 • Studenten gaan hun bedrijfspresentatie(s) oefen (10 min. p.p.)
Agendapunten
 • EVM-publicaties:
  • HZ Update: verslag van de onderzoeksdag incl. lancering KC EVM (Gabriëlle, Evy)
  • HZ Discovery: Living labs (Gabriëlle, Hans, Paul)
  • Documentatie over EMM op het projectenportfio (Hans, Gabriëlle, ...)
  • OnderwijsInnovatie: Living labs, co-creatie, systeemdenken voor onderwijs=onderzoek (Gabriëlle)
  • Semantisch web-artikel: ontologie (Hans, peer reviewed)
  • EMM: hoe pak je complexe problemen aan (Hans, peer reviewed)
 • Lancering KC-EVM en consequenties voor het kenniscentrum
 • Vergaderingen eerder beginnen als er een special item is: nee; punt van aandacht om op tijd te beginnen en we soms uit kunnen wijden over onderwerpen.
Congressen, events, etc.
 • Te bezoeken:
  • Masterclass Daniel Kim, Vianen, 2 en 3 november 2016, Gabriëlle
  • Zeeuwse Onderwijsdag, 19 oktober 2016, Hans, Anton, Paul, Gabriëlle(?)
  • Dag van Zeelandtoerisme, 23 november 2016, Anton
  • Uitnodiging van DeZB (details volgen van Hans)
 • Bezocht (terugkoppeling):
  • Weekend van de Techniek, DeZB
  • HZ-onderzoeksdag 28 september (zie speciaal item)
Rondvraag Agenda op de wiki voortaan projecteren op het tv-scherm in A139 (lange kabel meenemen?)
Speciaal item Rol EVM in de HZ, n.a.v. de HZ-Onderzoeksdag 28 sept. 2016
 • EVM benadert docenten en onderzoekers om mee te werken en denken (Michel, Peter Kruizinga, ...)
 • Reactie van Diane (Toerisme): het is mogelijk om op deze manier samen te werken
 • Afwezige (relevante) genodigden, zoals OLC's: hoe benader je die?
 • Database expertise HZ-onderzoekers: op DE-site? Profielen op projectenportfolio vullen, semantic properties aan toevoegen
 • Het idee van werken in Living Labs en systeemdenken werd behoorlijk omarmd door de aanwezigen. Voor hoe we dat aan gaan aanpakken moeten we een plan maken: met deans, OLC's, docent-onderzoekers in gesprek hierover: kansen zien en grijpen.
 • KC EVM ontwikkelt inhoudelijke kennis over Duurzame Dynamische Delta, o.a. d.m.v. HZ-academies-overstijgende onderzoeksprogramma's die leidend worden voor wat er in de academies zal gebeuren (aan de hand van mooie voorbeeldprojecten!). Transitie vereist door docenten, studenten, deans, curricula, etc. Hans, Kees Bal en Gabriëlle nemen hierin het voortouw.

Systeemdenken voor praktijkvraagstukken: uitgesteld naar 20 oktober 2016 (voorwaarde: alle KC EVM-leden zijn aanwezig)

Datum: donderdag 22 september 2016
Aanwezig: Hans, Paul, Evy, Jethro, Carlo, Nick, Ivan, Gabriëlle (notulen)
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen
 • Ontwikkelingen KC EVM
  • Science in Residence: gemeente Terneuzen is geïnteresseerd in de aanpak zoals uitgevoerd in gem. Veere; dit krijgt een vervolg zodra “living lab Veere” verder ontwikkeld is.
  • Overleven met Kanker: studenten Social Work en afstudeerders HBO-V gaan daar onderzoek naar doen. Op de Onderwijsdag in oktober 2016 wordt over OmK een workshop gegeven.
  • Nieuwe projecten en thema’s
   • Mobiliteit
   • Kennisborging Veerse Meer (pilot voor RWS)
   • Vernieuwing onderwijsconcept HZ.
 • Roomz 2016: volgende vergadering benoemen
Agendapunten
 • Teksten businessplan en werkzaamheden KC EVM voor op DeltaExpertise.nl (zie AP14)
 • HZ-onderzoeksdag, woensdag 28 september, 12-17 uur: introductie EVM
 • KC EVM-lanceringstoast: ja gaan we doen! Datumprikken na afscheidsetenje van Wouter
Congressen, events, etc. Oproep van HdB om papers / tekst over EVM-gerelateerde onderwerpen (online, peer reviewed, etc.) te publiceren. Volgende vergadering thema’s bespreken, selecteren en verdelen.
Rondvraag
 • HdB: Personeelsplan ligt ter voorbereiding voor CvB bij Cees van Belzen
 • PV: 29 september ’16 is er geen EVM-vergadering
Speciaal item Systeemdenken voor praktijkvraagstukken: uitgesteld naar 6 oktober 2016
Datum: donderdag 3 november 2016
Aanwezig: Bauke, Hans, Ivan, Paul, Jethro, Carlo, Nick, Anton (notulen)
Agendapunt
Updates en mededelingen
 • Jethro
  • is bezig met het kontrakt, 0.45 bij ZB, en 0,45 bij HZ
 • Bauke
  • zit met name in de loods voor Roomz, en vanuit de opleiding erg veel uren nodig en daar aan bezig. Daarom minder beschikbaar voor lectoraat op dit moment
 • Paul
  • eerste grote stuk expertise-wiki veerse meer opgezet. In vakantie guided tour gemaakt. Begint al aardig op te schieten. 15 december moet het klaar zijn. Het is de Delta-expertise-site te vinden
  • Er is een site-map gemaakt, waarin via kleuren in de context-map structuur wordt aangebracht
 • Ivan
  • maakt kennis met Bauke
  • Was niet aanwezig een tijd vanwege onduidelijkheid met vakanties
  • Gaat onderzoeken hoe koppeling tussen overlegpagina en inhoudspagina komt. Daarmee kunnen op eenvoudige wijze pagina s geannoteerd worden. Heel interessant voor bijvoorbeeld Veerse Meer site van Paul
 • Hans
  • Bezig met Overleven met Kanker. Uitgebreide Guided Tours
  • Werk aan de winkel, science in Residence gaat voortvarend.
  • Rondje langs de velden is gestart, onder meer overleg met de Delta voor samenwerken onderzoeksgroepen
  • Paper bezig, uitstel tot 15 december. Is open source publicatie. Gaat over semantisch web, en ontologie. Wie wil meeschrijven? Anton is beschikbaar, Gabrielle werkt al mee.
  • Volgende publicatie: SSM, en narratieven. Dat komt nog. Daar zouden Paul, Gabrielle en Bauke bij kunnen assisteren
Agendapunten
 • Presentatie Nick en Carlo
  • Onderwerp: Aanpassingen Visual Editor.
  • Gebruikersvriendelijker gemaakt.
  • Op diverse plaatsen knopjes en dialogen toegevoegd voor extra/veranderde functionaliteit.
  • Dialogen voor toevoegen van resources (3 soorten; bestand, externe of interne resource)
  • Resource description kunnen tegelijk worden aangepast bij het toevoegen of aanpassen van een resource. Via opzoeklijsten en date-pickers wordt het invullen makkelijker.
  • Sommige templates kunnen niet per ongeluk verwijderd of gekopieerd worden.
  • Bij diverse onderdelen van de dialogen wordt aan invoer-controle gedaan.
  • Opmerkingen /mogelijke aanpassingen worden direkt door Nick genoteerd
Rondvraag alles al in mededelingen gezegd.

Format voor nieuwe notulen

Datum: donderdag dd maand 2018
Aanwezig:
Agendapunt Besproken
Updates en mededelingen
Agendapunten
Congressen, events, etc.
Rondvraag
Speciaal item

Referenties