Project Samenvatting

Achtergrond

Klimaatverandering leidt steeds vaker tot overschrijding van acceptatiegrenzen voor neerslag, hitte en droogte. In het creëren van een klimaatbestendige inrichting is samenwerking met bewoners essentieel voor gemeenten en waterschappen.

Vraagarticulatie

Om de stap naar uitvoering te kunnen maken hebben professionals van gemeenten en waterschappen behoefte aan inzicht in:

  • effecten op microniveau (straten/gebouwen);
  • lokale ervaringen en beleving door burgers;
  • hoe burgers betrokken kunnen worden bij maatregelen.

Hoofdvraag en doelstelling Hoe kunnen professionals van gemeenten en waterschappen met inzet van burgers klimaatadaptatie in stedelijk gebied in praktijk brengen? Het doel is om een praktisch toepasbare werkwijze te ontwikkelen voor ‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’.

Aanpak

Het onderzoek wordt uitgevoerd in 10 living labs waarin een participatieproces op buurtniveau wordt doorlopen. Hierbij worden verschillende benaderingen uit de burgerwetenschap toegepast. Professionals en bewoners voeren samen metingen uit (participatieve monitoring), verzamelen gegevens over fysieke en sociale kwetsbaarheid (city climate scan) en werken een lokale aanpak uit (cocreatie workshops). De werkwijzen worden via een living labs vergelijkingskader gemonitord, geëvalueerd en aangescherpt.

Resultaat

Het resultaat is een praktisch toepasbare werkwijze voor ‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’. Deze kan worden toegepast door professionals van gemeenten en waterschappen in samenwerking met buurtbewoners, maar ook actoren zoals scholen, lokale bedrijven en woningcorporaties 

Consortium

Het project betreft een unieke samenwerking tussen vier hogescholen (HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool Groningen), vijf gemeenten (Vlissingen, Middelburg, Rotterdam, Leeuwarden, Groningen) en twee waterschappen (Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest) 

GCA pannellists.png Eerste lezing GCA klimaatadaptatie Groningen.png

Een symposium over BPIKA georganiseerd in Groningen.