Proces en betrokkenen

In de minor staat de maatschappelijke uitdaging centraal. Denk daarbij aan welzijn en zorg, energietransitie, inrichting van de omgeving (omgevingswet). Kortom, complexe problemen waarbij veel belanghebbenden betrokken zijn. Vooruitgang brengen in dergelijke uitdagingen vereist dan ook samenwerking, maar met de wetenschap dat de meningen over de uitdaging ver uiteen kunnen lopen. Dat moet niet worden gezien als een probleem, maar als een gegeven. Al samenwerkend zal door middel van co-evolutie nieuwe wegen worden gezocht de maatschappij weer verder te ontwikkelen. Deze processen gaat niet vanzelf. Kennis van zaken, maar vooral ook een goede attitude en vaardigheden, zijn nodig om deze processen te faciliteren. In essentie komen deze processen neer om al samen lerend duurzame veranderingen te bewerkstelligen, d.w.z. veranderingen die beklijven. Deze aanpak noemen wij de sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij. In veel gevallen bewegen we ons op nieuw terrein waar we nog niet weten wat de werkbare stoffen zijn voor een duurzame verandering. In een maatschappelijke uitdaging leert iedereen, van elkaar.

Uitgangspunt voor samenwerking binnen en buiten de minor

Samen doen, samen leren. Vanuit gelijkwaardigheid en op basis van ieders expertise dragen zowel deelnemers, het minor-team als andere betrokkenen bij aan de ontwikkeling van inzichten en vaardigheden om gezamenlijk aan maatschappelijk relevante vraagstukken te werken.
"We know as we go, not before we go" (Tim Ingold)

Deelnemen

De deelnemer aan de minor Fit for the Future ontwikkelt zich tot Facilitator of Change en ontwikkelt daarbij competenties waarmee hij / zij in staat zijn vooruitgang te brengen in complexe maatschappelijke uitdagingen. De deelnemer participeert in één of meer projecten die raakvlakken hebben met zijn dagelijkse praktijken. Een project dient als vehikel voor learning on the job.

Verkenningsfase

In de verkenningsfase van de minor willen wij samen met jou, als toekomstige Faciltator of Change (FoC), bepalen hoe we gaan co-evolueren. De verkenningsfase bestaat uit twee stappen.

Stap 1: groepsverkenning

De groepsverkenning (presentatie) vindt plaats in een sessie van ongeveer 2,5 uur:

 • Welkom in de samen lerende maatschappij. Een korte introductie over de noodzaak tot veranderen op een duurzame manier.
 • Kennismaken met elkaars maatschappelijk uitdaging en de rol die jij daar in wilt spelen. Ter voorbereiding vragen we je hiervoor jouw uitdaging, achtergrond en motieven aan de hand van een Powerpoint-template uit te werken.
 • Het nader duiden van de rol van FoC. Hoe werkt dat in de praktijk.
 • De stap naar de individuele verkenning.
Stap 2: individuele verkenning

In de groepsverkenning is een beeld geschetst van waar de minor zich op richt en hoe jij, als toekomstige FoC, hier stappen in kan zetten. In de individuele verkenning gaan we samen onderzoeken of onze intenties met elkaar in overeenstemming zijn zodat we daadwerkelijk kunnen co-evolueren in een maatschappelijke uitdaging. Als dat het geval is, wordt een programma op maat in de stijgers gezet dat later met je coach wordt verfijnd en gedurende het traject, indien nodig, wordt bijgesteld.

Gespreksonderwerpen
 • Hoe kijk je terug op de groepsverkenning? Heb je (praktische) vragen?
 • Wat is de maatschappelijke uitdaging waar je aan wilt bijdragen? En wat draagt dat bij aan de samenleving, jouw organisatie, de minor en jouw persoonlijke ontwikkeling?
 • Waar sta je nu? Waar wil je je in ontwikkelen? Waarop wil je gecoacht worden? Door wie zou je gecoacht willen worden (Sonja, Anezka en Frank)?
  • Kerncompetenties: Verbinden, Kritisch reflecteren, Conceptueel denken
  • Zelfgekozen competenties: bijvoorbeeld op basis van de TMA methode, 21st Century Skills
 • Wat heb je verder nodig om in de minor te stappen en daarbij aan je maatschappelijke uitdaging te werken?

Coaching

Coaches begeleiden minordeelnemers in hun professionele ontwikkeling tot Facilitator of Change. Dat gebeurt op individuele basis en daarvoor is zestien uur beschikbaar.

Anezka van de Weg

Voor een impressie van mijn insteek en werkwijze als coach, zie www.anezka.nu.

Sonja Nossent

Voor een impressie van mijn insteek en werkwijze als coach: zie www.essentio.net.

Frank Wolff

‘Regisseur van je eigen (werk)leven’

Voor mij is coaching een gestructureerd en doelgericht proces om mensen in de voor hen gewenste richting te laten bewegen, zodat zij daarna een effectievere regisseur van hun eigen (werk)leven zijn.

Ieder mens beschikt over een zelf herstellend vermogen.

Jij bent degene die de richting en vorm bepaalt. Ik als coach kan jou erbij helpen. Coaching is maatwerk! Ongeacht je functie / rol / positie in een organisatie, of je nu een uitvoerende of leidinggevende medewerker bent, een zelfstandig professional (ZP-er) of een particulier.

Ik kies ook in het coachen voor een systemische benadering. Bijvoorbeeld door middel van rake vragen, die voorbij gaan aan het zichtbare.

Dus niet alleen een analytische (oorzaak-en-gevolg) aanpak, maar ook fenomenologisch: dat wat zich toont spreekt voor zich, zonder er iets aan toe te voegen of te veranderen. Zonder oordeel, het is wat het is.

Strategische procesbegeleiding

 • is verbonden aan minimaal één innovatietraject (project) van één deelnemer: brengt door procesbegeleiding het team en het vraagstuk verder
 • is in het proces alert op het creëren van ‘ruimte voor experimenteren’ door de deelnemer (die daarin begeleid wordt door zijn / haar coach)
 • indien hij / zij de processen van meerdere innovatietrajecten begeleidt (bijv. rond vergelijkbare thematiek / op een zelfde domein), dan kunnen die innovatietrajecten tot een programma gebundeld worden en kan de procesbegeleider ook een rol als programmabegeleider vervullen.

De strategische procesbegeleiders zijn: Don Monfils, Sonja Nossent, Petra de Braal en Ruth de Bruin.

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij de deelnemers worden uitgenodigd in een zelfsturend en op reflectie gericht leerprocesmee te denken en praten over werk en persoon gerelateerde vraagstukken, en zodoende tot andere inzichten en oplossingen te komen. Hiermee wordt de diversiteit van de deelnemers optimaal benut, waarbij de competentieontwikkeling en de transitie naar Facilitator of Change centraal staat.

Verdieping middels workshops

...

Inhoudelijke vormgeving van de minor

Het minor-team ontwikkelt de inhoudelijke en procesmatige opzet van de minor. Het minor-team bestaat uit:

 • Hans de Bruin van HZ University of Applied Sciences, kenniscentrum EVM
 • Don Monfils van Zeeland Bruist
 • Sonja Nossent van Zeeland Bruist
 • Gabriëlle Rossing van HZ University of Applied Sciences, kenniscentrum EVM
 • Anezka van de Weg van Anezka.nu
 • Frank Wolff van Frank Wolff, systemisch werk(t)

Council of Wisdom

 • Bestaat uit 2-3 personen uit organisaties die (veel) deelnemers c.q. procesbegeleiders leveren
 • Deze organisaties zijn aldus actieve mogelijk-makers en mee-makers van de minor als geheel + in de co-evolutie ervan in de komende tijd, zeg 2-3 jaar
 • Ze zorgen door hun deelname voor meer en duurzaam maatschappelijk draagvlak onder de minor
 • We verbinden zo meer partijen en krachten met elkaar, die dezelfde beweging willen faciliteren – richting duurzame samenlerende Zeeuwse samenleving
 • De Council zou nu kunnen bestaan uit: HZ-EVM (coördinator rol) + Schouwen-Duiveland + Provincie Zeeland + ...
 • Rol is enigszins vergelijkbaar met Beroepscommisie bij HZ-opleidingen: afvaardiging vanuit het ‘beroepenveld’ die meedenkt (adviseren en klankborden)
 • De Council is mee-dragend, co-creërend, mee-mogelijk makend = dus commitment en samen verantwoordelijkheid dragen voor de door-ontwikkeling en het slagen van de minor, als ‘concrete methodiek in een door allen gewenste beweging in Zeeland’

Rol van het Portfolio

 • Eigen ontwikkeling zichtbaar maken
 • Bevat bewijslast voor eindassessment
 • Bestaat uit de elementen "Projectresultaat" (met reflecties op en verwijzingen naar projectresultaten) en "Professionele ontwikkeling" (eigen ontwikkeling)
 • ...

Eindassessments

De examinatoren nemen de mondelinge eindassessments van de kandidaten af.

Coördinatie van de minor

Coördinator: die de minor organiseert, vinger aan de pols houdt, waar nodig bijstuurt, etc.

 • in praktische zin: samen met de praktische ondersteuner (SSB), o.b.v. signalen en reflecties vanuit de deelnemers en andere actief betrokken personen
 • in strategische zin: waar nodig o.b.v. afstemming met een in te stellen council of wisdom
 • die coördinator dient m.i. ook te zorgen voor ‘organisatie van verbindingen en ontmoetingen = periodieke bijeenkomsten voor uitwisselen en samen leren’ (bijv. 2-3 maal / jaar):
  • tussen de coaches
  • tussen de procesbegeleiders
  • tussen de workshopleiders
  • tussen de deelnemers indien dit niet ‘vanzelf al voorzien is’ via deelname aan / in de slipstream van de workshops
  • tussen alle actieve personen: alle hierboven vermelde groepen
 • deze bijeenkomsten zijn een dus ook een bron voor signalen en ideeën:
  • voor bijsturing / aanvulling in de minor in praktische zin
  • voor afstemming met de council of wisdom als het om strategische punten gaat: de co-evolutie van de minor Hans de Bruin en GabriëlleRossing van HZ-kenniscentrum EVM coördineren de minor.

Praktische ondersteuning

Praktische ondersteuning van de minor, zoals organisatie van bijeenkomsten, wordt verzorgd door de HZ-Smart Services Boulevard (ssb@hz.nl).

Deel je inzichten

Referenties