GO-FRESH Project

GF.png

Een consortium bestaande uit Deltares, Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra), KWR, HZ University of Applied Sciences, ZLTO en Acacia Water zoekt uit of zoet water in de ondergrond kan worden opgeslagen tijdens perioden van wateroverschot om het te gebruiken in droge perioden. Binnen GO-FRESH zijn drie pilots ingericht. Twee van de proeven richten zich op zoetwaterbellen in kreekruggen, met een typische dikte van ~ 10 – 30 m. De andere proef richt zich op zoute kwelgebieden waar een dunnere (1-2 m) regenwaterlens aanwezig is. De verwachting is dat klimaatverandering de schaarse zoetwaterbeschikbaarheid verder onder druk zal zetten. Doel van het project is om innovatieve oplossingen voor huidige en toekomstige zoetwatertekorten te bieden en om bij te dragen aan de economische perspectief van landbouwbedrijven in de regio.

Het onderzoek heeft aangetoond dat door een peilgestuurd drainage systeem in combinatie met infiltratie van oppervlaktewater de zoetwatervoorraad ter plaatse van de Kreekrug Infiltratie Proef (Serooskerke, Walcheren) toeneemt. Het systeem verhoogt de grondwaterstand met enkele decimeters. Als gevolg is het zoet-zout grensvlak enkele meters gezakt. Het volume zoetwater is een paar tienduizenden m3 zoet grondwater toegenomen.

De tweede proef, The Freshmaker, vindt plaats in een kreekrug te Ovezande, Zuid-Beveland. Hier is de afgelopen jaren in de winters via een horizontale put van 70 m lang meer dan 20000 m3 zoetwater geïnfiltreerd. Tegelijk wordt met een diepere horizontale put (ook 70 m lang) zout grondwater afgevangen. Zo wordt de zoetwaterlens op zijn plaats gehouden en vergroot. Uit de grotere bel kan de agrariër in de zomer zoetwater onttrekken via dezelfde horizontale put waarmee in de winter is geïnfiltreerd. Met het proefsysteem kon jaarlijks zo'n 6000 m3 zoetwater beschikbaar worden gemaakt in de zomers.

De Drains2Buffer proef te Kerkwerve, Schouwen-Duiveland, bestaat uit een slimme diepe regelbare drainage. Het richt zich op het robuust beheren van de zoetwatervoorraad in dunne kwetsbare regenwaterlenzen in zoute kwelgebieden. Hoewel sommige metingen duidelijk laten zien dat op de testpercelen een dikkere lens wordt aangetroffen dan op het referentieperceel, is een eenduidige conclusie nog niet te trekken en wordt de monitoring gecontinueerd tot eind 2017.

GO-FRESH veldproef locaties

Tevens wordt gekeken naar de (economische) opschaalbaarheid van de proeven. Veldbijeenkomsten worden georganiseerd om de specifieke kennis van de proeven te delen met enthousiaste Zeeuwse agrariërs.

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de Provincie Zeeland, het Deltafonds, de waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta, de gemeenten Schouwen-Duiveland, Veere en Borsele, Stichting De Waterbuffer en STOWA.

Voor verdere informatie over het GO-FRESH project kunt u contact opnemen met: Gualbert Oude Essink [Gualbert.OudeEssink@deltares.nl] van Deltares, Vincent Klap [va.klap@zeeland.nl] van de Provincie Zeeland of Marjan Sommeijer [Marjan.Sommeijer@scheldestromen.nl] van Waterschap Scheldestromen.
In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities Fresh Water supply) wordt onderzocht in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw kunnen vergroten in gebieden wordt zoet water in de ondergrond opgeslagen tijdens perioden van wateroverschot en gebruikt in droge perioden.


Startdatum
november 15, 2016
Einddatum