Op eigenschap zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Competences" met waarde "Alle competenties komen aan bod :-)". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 49 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

  • Workshop 6  + (Alle competenties kwamen aan bod: Integraliteit, Creativiteit, Participatie en Communicatie.)
  • Reflectieverslag werksessie Lille  + (Conceptueel denken)
  • Verkennen werkbare overlegvormen tussen medisch en sociaal domein  + (Conceptueel denken, abstraheren, schakelen, generaliseren, gevolgen overzien en relateren. Vernieuwen, aanpassen aan bestaande mogelijkheden)
  • ethics of care - hoe ver mag je gaan bij vroegsignalering dementie?  + (Conceptueel denken; Schakelen, mogelijke g
   Conceptueel denken; Schakelen, mogelijke gevolgen zien, relateren Kritische zelfreflectie: wereldbeelden onderscheiden en in perspectief plaatsen, open staan voor andere standpunten Connective: oog voor de medemens en gericht op de ander, begrip en respect dat de ander soms keuzes maakt op basis van eigen behoeften.
   keuzes maakt op basis van eigen behoeften.)
  • Gesprek dhr. Kloeg  + (Gesprek voeren 'Wat, hoe, waarom)
  • Leerdoel 2: Herkennen en erkennen van elkaars wereldbeelden  + (Herkennen en erkennen)
  • Toepassingssessie 1, 1 september 2020  + (Het vraaggericht werken komt in twee casus
   Het vraaggericht werken komt in twee casussen van mij tot uitdrukking. In het besluit van het college inzake het adres Herenstraat 24 in Domburg is opgenomen dat er een participatietraject met de omgeving moet zijn geweest alvorens ze een besluit nemen over het voorstel. Ik ga daarop met de ondernemer in overleg over hoe we zoiets zouden kunnen vormgeven (en of hij dat wel wil, hij kan ook het plan aanpassen). Deze sessie drukte mij met de neus op de feiten: eerst doorvragen! In dit geval bij het college; wat verstaan zij in dit geval onder participatie, wat zijn hun verwachtingen? Eigenlijk is het besluit niet duidelijk dus hoe kan je dan het goede goed doen? Daarnaast de shared meaning; dingen goed doen houdt in dat er een protocol is. Hoe weet je anders wat 'goed' is? Conclusie: dat ontbreekt, dus iedereen kan hier een eigen invulling aan geven. En er is dus ook ruimte voor interpretatieverschillen voor de 'goede dingen'. Casus Galgeweg 6 -> collega's hebben of door onwetendheid of door (in mijn ogen misplaatste) klantvriendelijkheid woningeigenaren een brief gestuurd met de mededeling dat aan de voor hun bouwplan noodzakelijke afwijking van het bestemmingsplan met een binnenplanse afwijking medewerking kan worden verleend. Het plan komt op mijn bureau terecht en ik constateer dat het niet op die manier kan. Wat is dan het 'goede'? Hopen dat niemand bezwaar maakt als je het 'verkeerde' doet in de zin van de procedure, maar de klant te vriend houden? Of terugkomen op het eerdere advies en het juridisch 'goede' doen en een heleboel gedoe op je hals halen. Ik heb gekozen voor het laatste, maar wel in het kader van de klantvriendelijkheid een bijzondere, juridisch correcte tussenoplossing aangeboden. Één die niet in mijn hoofd zou zijn opgekomen als het in eerste instantie goed gegaan was. Het stimuleerde dus wel de creativiteit. De communicatie had beter gekund. Ik hoop dat daar handvatten voor komen in deze Minor... Wel gaf het een goede indruk van verantwoordelijkheden, zowel van de betrokken personen als van de afdelingen onderling.
   personen als van de afdelingen onderling.)
  • Workshop 5  + (Integraliteit: Het geheel overzien. Creativiteit: Regels gebruiken op oplossingen te creëren (“ja, mits”). Participatie: Vraaggericht werken, Luisteren en doorvragen. Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen).)
  • Toepassingssessie 5  + (Integraliteit: Over de (afdelings-)schutting kijken, Het geheel overzien. Creativiteit: Buiten de begaande paden durven bewegen (out of the box). Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen), Toetsen bij de ander (aansluiten).)
  • Toepassingssessie 4  + (Integraliteit: Over de (afdelings-)schutti
   Integraliteit: Over de (afdelings-)schutting kijken, Het geheel overzien. Creativiteit: Buiten de begaande paden durven bewegen (out of the box). Participatie: Eigen verantwoordelijkheid terugleggen (reflecteren en onderhandelen). Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen), Toetsen bij de ander (aansluiten).
   uigen), Toetsen bij de ander (aansluiten).)
  • Persoonlijk gesprek - Pascal & Hans  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewus
   Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust), Over de (afdelings-)schutting kijken. Creativiteit: Innovatief en ondernemend zijn. Participatie: Vraaggericht werken, Luisteren en doorvragen, Vertrouwen. Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen), Toetsen bij de ander (aansluiten), Professionele en persoonlijke band ontwikkelen (verantwoordelijkheid nemen).
   ontwikkelen (verantwoordelijkheid nemen).)
  • Startbijeenkomst  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust); Participatie: Luisteren en doorvragen; Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen).)
  • Toepassingssessie 3  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewus
   Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust), Over de (afdelings-)schutting kijken, Het geheel overzien; Creativiteit: Buiten de begaande paden durven bewegen (out of the box), Regels gebruiken op oplossingen te creëren (“ja, mits”); Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen), Toetsen bij de ander (aansluiten).
   uigen), Toetsen bij de ander (aansluiten).)
  • Persoonlijk gesprek - Pascal & Hans  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust), Over de (afdelings-)schutting kijken. Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen), Toetsen bij de ander (aansluiten), Professionele en persoonlijke band ontwikkelen (verantwoordelijkheid nemen).)
  • Sessie 1 - Omgevingstafel  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewus
   Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust), Over de (afdelings-)schutting kijken, Het geheel overzien. Creativiteit: Buiten de begaande paden durven bewegen (out of the box), Regels gebruiken op oplossingen te creëren (“ja, mits”). Participatie: Luisteren en doorvragen, Vertrouwen. Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen), Toetsen bij de ander (aansluiten).
   uigen), Toetsen bij de ander (aansluiten).)
  • Sessie 2 - Reflectie Omgevingstafel  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust), Over de (afdelings-)schutting kijken, Het geheel overzien.)
  • Sessie 1 - Reflectie Omgevingstafel  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust), Over de (afdelings-)schutting kijken, Het geheel overzien.)
  • Workshop 3  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust); Participatie: Vraaggericht werken, Luisteren en doorvragen en Vertrouwen; Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen) en Toetsen bij de ander (aansluiten).)
  • Workshop 9  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewus
   Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust), Over de (afdelings-)schutting kijken. Participatie: Vraaggericht werken, Luisteren en doorvragen, Vertrouwen. Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen), Toetsen bij de ander (aansluiten), Professionele en persoonlijke band ontwikkelen (verantwoordelijkheid nemen).
   ontwikkelen (verantwoordelijkheid nemen).)
  • Bespreken casus Pascal, Jan M & Petra  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewus
   Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust), Over de (afdelings-)schutting kijken, Het geheel overzien. Creativiteit: Buiten de begaande paden durven bewegen (out of the box), Regels gebruiken op oplossingen te creëren (“ja, mits”). Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen), Toetsen bij de ander (aansluiten).
   uigen), Toetsen bij de ander (aansluiten).)
  • Toepassingssessie 2  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust) & Over de (afdelings-)schutting kijken. Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen) & Toetsen bij de ander (aansluiten))
  • Sessie 3 - Omgevingstafel  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust), Over de (afdelings-)schutting kijken, Het geheel overzien. Creativiteit: Buiten de begaande paden durven bewegen (out of the box), Regels gebruiken op oplossingen te creëren (“ja, mits”).)
  • Workshop 1  + (Integraliteit: Samenwerken (omgevingsbewust); Creativiteit: Buiten de begaande paden durven bewegen (out of the box), Regels gebruiken op oplossingen te creëren (“ja, mits”) en Innovatief en ondernemend zijn.)
  • Workshop 1, 11 juni 2020  + (Integraliteit: ik ervaar, nu we gelijkwaar
   Integraliteit: ik ervaar, nu we gelijkwaardig met mensen van verschillende afdelingen bij elkaar zitten, échte samenwerking. Normaal omvat het meer het sturen van verzoeken om advies naar elkaar en het reageren op het antwoord. Ik realiseer me nu dat dit geen 'samenwerken' is, maar 'samen werken'. Dit helpt om het geheel meer te overzien, wat moeten de collega's van andere afdelingen nu eigenlijk doen om mij te kunnen adviseren. Participatie: Nog niet eens zo zeer van burgers in deze fase, maar meer kijkend naar gelijkwaardig, met elkaar participeren in processen om te komen tot een goed eindresultaat. Dat houdt dus in dat ik (vraaggericht opereren doe ik al, ook richting collega's) probeer te luisteren naar de vraag onder de vraag. En niet alleen maar het stuk lees wat ik krijg gestuurd of de vraag beantwoord, maar er ook eens bel met de vraag wat het probleem is wat onder het stuk of de vraag ligt. Voor mij hangen de complexe vraagstukken heel erg samen met de competenties. Veel van de competenties op zich zichzelf bezien bezit ik, maar als ik het koppel aan de complexe vraagstukken, vind ik eigenlijk dat de competenties in samenhang met elkaar zichtbaar zouden moeten worden én dat ik dat nog mis. Dan ben ik te gefocust op het één en laat ik op het ander steken vallen. Het herkennen van elkaars wereldbeeld is nog niet zo moeilijk, maar het erkennen ervan (en dus ook je oordeel uitstellen) wel. Ik kreeg daarover al eens een spiegel voorgehouden door mijn therapeute. Niet met deze termen, maar het effect was wel dat ik me realiseerde dat ik (zeker voor anderen)(onaangenaam) snel klaar stond met een oordeel. Ik vind het fijn dat dit nu een theoretisch kader krijgt, mijn 'juridische brein' vindt het prettig om daar analytisch mee bezig te zijn. Dit is dus echt iets wat in één of andere vorm dagelijks terugkomt, ook in mijn privéleven. Zie steeds die olifant...... Ik weet niet of de terminologie van verificatie en validatie zal onthouden, ik vind de vraag 'doe ik / doen we de dingen goed' en de vragen 'doe ik / doen we de goede dingen' en tenslotte 'doe ik / doen we de goede dingen goed' veel leuker en toegankelijk. Eigenlijk is dit iets waar ik altijd mee bezig ben, het nadeel van perfectionisme, maar dit zijn heel leuke praktische vragen om regelmatig bij stil te staan!
   he vragen om regelmatig bij stil te staan!)
  • Casus rijke plaatjes met kritische vragen  + (Integraliteit; samenwerken en over schutting kijken. Creativiteit; naar geest van de wet handelen. Participatie; doorvragen naar waarom. Communicatie; helder formuleren, handhaven en professionele en persoonlijke band ontwikkelen.)
  • Verantwoordelijkheid nemen.  + (Inzicht, durf, kansen zien.)
  • STARR 2, intervisie toepassen ethisch stappenplan  + (Kritische reflectie; Toepassen ethisch stappenplan; Conceptueel denken)
  • Lorum ipsum titel  + (Lorum ipsum conceptueel denken)
  • Toepassingssessie 7  + (N.v.t.)
  • Workshop 8  + (N.v.t.)
  • Toepassingssessie 1  + (N.v.t.)
  • Toepassingssessie 8  + (N.v.t.)
  • Toepassingssessie 6  + (N.v.t.)
  • Persoonlijk gesprek - Pascal & Hans  + (N.v.t.)
  • Workshop 7  + (N.v.t.)
  • Opdracht casus implementatie problemen koppeling SWVO (Opdracht 24 november)  + (PQR, RijkPLaatje, Rake vragen)
  • Reflectie Workshop 2 1-10-2020  + (Participatie en communicatie)
  • Workshop 2  + (Participatie: Luisteren en doorvragen en Vertrouwen; Communicatie: Helder formuleren (mondeling, overtuigen) en Toetsen bij de ander (aansluiten).)
  • Op iets  + (Reflectie)
  • Casus Rijk plaatje  + (Rijk plaatje, casus)
  • Toepassingssessie 1  + (Samenwerken)
  • Leerdoel 4: Verkenning van wereldbeelden en mogelijkheden van betrokkenen in uitdagende situaties.  + (Samenwerken)
  • STARR 1  + (Toepassen geweldloze communicatie; Kritische reflectie; Verbinden; Conceptueel denken)
  • Reflectieverslag werkomgeving ZB  + (Verbinden)
  • Reflexief domein  + (Verbinden)
  • Test 2  + (Verbinden)
  • Test 3  + (Verbinden)
  • Toepassingssessie 1  + (Verbinden)