SvdT plannen 2016-2017

Prioriteiten

Onderzoekende houding versterken

 • De aanpak van onderzoek o.b.v. SSM en het aanleren van een onderzoekende houding (al dan niet in leergemeenschappen) moet worden afgestemd en versterkt. Rol en bijdrage (deelname) studenten, leerkrachten, pabo-docenten verhelderen en versterken (ook t.o.v. huidige insteek HZ, en tussen pabo-docenten en OM-ers). Voor de studenten lijken er twee sporen te zijn (SSM met rijke plaatjes en de HZ-richtlijnen voor onderzoek).
 • De themawerkgroepen Kennisinfrastructuur en Samenwerking Algemeen onderzoeken de best practices en implementatie van een PLG.


Resultaten delen

 • Kennis, ervaringen en opbrengsten themawerkgroepen delen en expliciet maken
 • 'Proces-organisatie'; er is behoefte aan een organisator / verbinder
 • Sterkere aansluiting bij onderwijsbehoefte en actiepunten scholen
 • Koppeling met o.a. 3L-academie, CPOZ
 • Eenduidige aanpak en kennisborging en -deling nodig (ook tussen pabo-docenten en OM-ers).


Netwerken versterken

 • Netwerken tussen scholen en andere PO-organisaties versterken; studenten en scholen sterker koppelen (in PLG's)
 • 'Proces-organisatie'; er is behoefte aan een organisator / verbinder
 • Aansluiting met Campus Zeeland, Academische Werkplaats
 • Helder omschrijven wat wenselijk is wat van SvdT aan het einde van het programma nog 'overeind' staat


Plannen

2016 Organisatie en verduurzaming SvdT Inhoudelijke opbrengsten SvdT 2016
April Scholen die meedoen leggen zich voor 2 jaar vast (ook al in werkplan?): 1 jaar met subsidie, 1 jaar zonder subsidie. (Voorlopige) resultaten themawerkgroepen en PLG's, lessons learned en best practices op de wiki borgen en delen (digitaal). April
Aan deelnemende scholen (directeuren) vragen om na te denken over deelname / werkplan / doelen volgend jaar. PLG's evalueren en aanscherpen: Hoe? Wie?
Werving leerkrachten voor de diverse thema's >> als nascholing. Daarna koppeling maken met directeur.
Mei Schoolcoördinatoren bevragen scholen over (mogelijk) deelname aan SvdT en leggen eventueel contact met de themawerkgroepen. Mei
Iedere school eigen werkplan, ook voor scholen zonder studenten. Opbrengsten in kaart brengen >> wiki + enquete werkveld analyseren.
Studenten informeren over onderwerpen binnen de SvdT-thema's. Versterking samenwerking en professionalisering (in workshops / werksessies):
 1. Essenties benoemen en best practices verbinden / aan elkaar relateren >> leidt tot input projecten SvdT-programma '16-'17;
 2. (Voorlopige) resultaten SvdT verbinden met het curriculum van leerkrachten van 16 - 68 jaar.
Meer leerkrachten betrekken bij de themawerkgroepen en PLG's.
Juni Scholen schrijven SvdT in hun jaarplan en maken (samen met de themawerkgroep-trekkers) een werkplan voor de aanvraag van subsidie. Daarin aandacht voor hoe samen leren, innoveren, onderzoeken en onderwijzen. Juni
Themawerkgroep-werkplan schrijven (organisatorisch).
Koppelen werkplannen en PLG-studenten en mentoren.
Juli Programma / data per themawerkgroep vastleggen. Onderzoek relatie tussen specialisaties + themawerkgroepen en curriculum >> opbrengsten. Juli
Subsidieverdeling is duidelijk. Profilering initieel vorm duidelijk.

Doelen Begeleiding Beginnende Leerkracht 2016-2017

 • CAO + bestuursakkoorden, startende leerkrachten TCOZ: aanbod start en vakbewame leerkrachten ondersteunen
 • Schoolbesturen commitment laten geven met betrekking tot facilitering aan invallende leerkrachten

Doelen Opbrengstgericht werken 2016-2017

 • Doel 1: Aansluiting doelen themawerkgoep OGW richting curriculum laten aansluiten, inclusief professionalisering aanstaande en zittende leerkracht
 • Doel 2: Onderzoek doen in PLG met SSM aanlsuiten op onderzoeksmethode HZ; professionlaiering leerkrachten
 • Doel 3: Themawerkgroep: scholing in de semantische wiki (th.w.g.), daarna verder uitwerken

Doelen Samenwerking algemeen 2016-2017

Zie hiervoor het jaarplan 2016-2017 (in wording)

Doelen Sociale Inclusie 2016-2017

 • Alle werkgroepleden gaan zich verbinden aan een themawerkgroep-doel
 • Bijeenkomst met pabo-docenten rondom het curriculum (vorm + tijdstip bepalen)
 • PLG/onderzoek rondom KIVA
 • Inventarisatie ITS-monitor sociale veiligheid - PLG
 • Vervolg coördinatoren sociale veiligheid
 • Bijeenkomst met kwaliteitsmedewerkers naar aanleiding van wetgeving: wat op te pakken door de werkgroep? >> Themadag met en door studenten over sociale veiligheid

Doelen Ouderbetrokkenheid 2016-2017

 • Tot nu van mens- naar schoolniveau: de stap naar buiten: verbinden ontwikkelingen verschillende scholen (niet alleen werkplannen per school): van informeel (netwerkvorming) naar inhoud (scholen aan elkaar koppelen).
 • Zichtbare specialisten Ouderbetrokkenheid borgen (per schoolbestuur / Zld-breed): zicht op ontwikkelingen buiten de school (NL-breed)
 • Leerteam van directie (faciliteert de leerkracht, in werkplan) + leerkracht (versterkt de energie in het team) + LIO-student (brengt theorie in): gaf veel kracht en was erg nuttig! Het moet een onderwerp zijn van de school: in vroegtijdig stadium inventariseren en matchen met LIO-studenten.

Doelen Omgaan met Verschillen 2016-2017

 • ...
 • Beschikbaarheid studenten (vanuit de HZ-pabo)
 • Onderzoekende houding ontwikkelen in PLG's + verbinden met HZ-pabo curriculum
 • Hoe kun je als school uitdragen waar je mee bezig bent? (>> atlas van Zeeuwse scholen?!)

Doelen Aansluiting initieel - post-initieel 2016-2017

 • Draagt bij aan SvdT-doelen 1a en 2a
 • SvdT-doel 1a: Implementatie initiële profieldelen + invulling i.s.m. andere themawerkgroepen van SvdT
 • SvdT-doel 2a: Profieldelen en specialisaties post-initieel aanbieden (voor 15% op de werkplek) + invulling i.s.m. andere themawerkgroepen SvdT

(Samenvatting Marjan:)

 1. Verduurzamen; verbinden met doelen
 2. Onderzoek doen
 3. Kennisdeling + -borging

Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Jaarplan en werkplannen Scholen voor de Toekomst