Jaarplan Samenwerking Algemeen 2016-2017

VISIE

Algemene doelen SvdT en themaspecifieke doelen Samenwerking Algemeen Wat wordt er gedaan? Hoe wordt dat uitgevoerd? Wanneer uitgevoerd? Wie voert uit? (beoogd) Resultaat
SvdT-doel 1aGefundeerde, gedurfde en gezamenlijk gedragen toekomstvisie
 • Themaspecifiek: Er is een visie geformuleerd over leven lang leren en samen opleiden
 • Visiedocument (in concept want moet nog gevalideerd worden bij de verschillende groepen)
 • Digitale verwerking: visie visualiseren in een digitale vorm
 • Traject uitzetten om visiedocument te bespreken (in stuurgroep, programmagroep, themawerkgroepen, buitenste schil)
 • Faciliteren visie-gesprekken  (werkvormen; gespreksleiding)
De werkgroep visie gaat bovenstaande punten uitwerken en bespreken in de themawerkgroep SA.  Vóór de zomervakantie 2016 is het visiedocument in concept vorm gereed en is een visualisatie bedacht
 • September: uitwerken visualisatie
 • September-december 2016: plannen en uitvoeren validatiesessies
 • Jan/februari: herschrijven (is misschien wel continue proces)
Visie-werkrgoep:
 • Marjan Glas
 • Carlien Nijdam
 • Gerard Verkuil (25 uur)
 • Wim Reynhout (25 uur)
 • Hilde Kooiker
Visieontwikkelingsdocument ScholenvandeToekomst
 • (digitale) visualisatie
 • tools t.b.v. visiegesprek/ visieontwikkeling
 • opzet voor gesprek over visie
SvdT-doel 2d: Intentie “Scholenvoordetoekomst” onderschrijven; door-ontwikkelen samenwerking HZ-Pabo en PO-veld
 • Themaspecifiek: werkgroep Visie werkt dit nog verder uit
SA sluit aan bij Expeditie-pabo.

Samen met de stuurgroep, expeditie-Pabo en schoolbestuur-coördinatoren

Samenwerking Algemeen Intentieverklaring ScholenvandeToekomst onderschreven door HZ-Pabo en PO-veld


PROFESSIONALISERINGSBELEID

Algemene doelen SvdT en themaspecifieke doelen Samenwerking Algemeen Wat wordt er gedaan? Hoe wordt dat uitgevoerd? Wanneer uitgevoerd? Wie voert uit? (beoogd) Resultaat

Gelinkt aan SvdT-doelen: 1b, 1c, 2a, 2b, 3d

Themaspecifiek:

 • Ervaringen uit Pabo-2 en de Pabo-3 PLG-pilot zijn gedeeld met alle betrokkenen. Voor Scholen voor de Toekomst is helderheid over wat een uitdagende werkplek is voor iedereen (waaraan voldoet dat, hoe verhoudt zich dat tot het curriculum, wat vraagt dat van OM, GM en PD).
 1. Breng in kaart hoe PLG’s kunnen werken vanuit theorie en experiment. Maak hiervan beschrijvingen.
 2. Ontdek welke stappen (bijvoorbeeld leergemeenschappen) voorafgaand moeten worden genomen om studenten goed in PLG’s te kunnen laten deelnemen.
 3. Ontdek met elkaar wat NA het project scholen voor de toekomst, de rollen/activiteiten zijn voor S, GM, OM, PD, LK (zonder directe student).
 4. Zorg ervoor dat verschillende scholen vanuit verschillende besturen zichzelf profileren vanuit hun eigen onderwerpen. Vertaal dat door naar concrete keuzemomenten voor studenten.
 5. Bedenk met elkaar op welke zaken we moeten afstemmen en op basis van wat we kunnen profileren.
 6. Koppel de bijeenkomsten ‘netwerk samen opleiden’ aan doel 1c.
 1. Een keer per maand komt de Intervisiegroep bijeen om te delen hoe de PLG's gaan en aan welke intervisie en professionalisering zij behoefte hebben (intern of extern aangeleverd). Daarnaast wordt er gewerkt aan een blauwdruk van kenmerken van (het begeleiden van) PLG's in Zeeland.
 2. Pabo-team + Curriculumadviesgroep t.a.v. pabo-3 werkt daar aan. Marjan + Gabriëlle vanuit SA/wg PLG-pilot
 3. Er is het plan opgevat om in september 2017 te beginnen met een PLG over PLG's, waar ervaren en nieuwe PLG-begeleiders aan deel kunnen nemen.
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 • PLG-pilot in school-/studiejaar 2016-2017
 • PLG over PLG-begeleiding in school-/studiejaar 2017-2018
PLG-pilot begeleiders (intervisiegroep)
 • Agnes Hieminga (25 uur)
 • Birgitte de Ruiter  (25 uur)
 • Carlien Nijdam
 • Corrinne Dekker (25 uur)
 • Ellen van Grimbergen (25 uur)
 • Godelief Riddersma
 • Hilde Kooiker
 • Jos de Jong
 • Leendert-Jan Parlevliet
 • Marjan Glas
 • Pita Harder (25 uur)
 • Riaan Lous
 • Wim Westerweele (25 uur)
 • Wim Brouwer
 • Wim Reynhout (25 uur)
 • Gabriëlle Rossing

PLG-pilot werkgroep (onderzoek) 

 • Wim Reynhout  (25 uur)
 • Corrinne Dekker (25 uur)
 • Leendert-Jan Parlevliet
 • Carlijn Nijdam
 • Riaan Lous
 • Wim Brouwer
 • Marjan Glas
 • Gabriëlle Rossing
 • HZ-Pabo en PO-veld werken samen aan het verwezenlijken van PLG's in het curriculum (initieel en post-initieel); Inzicht in hoe de PLG in het nieuwe Pabo-curriculum verwerkt kan worden en dat de werkprocessen gestroomlijnd lopen
 • Er is een blauwdruk met kenmerken van PLG's in Zeeland
 • PLG-begeleiders leren met en van elkaar hoe een PLG te faciliteren
SvdT-doel 1bToekomstvisie vertalen naar opleidingsprogramma
 • Themaspecifiek: De visie van SvdT en expeditie Pabo zijn op elkaar afgestemd
 • Input vanuit PLG-groep gebruiken
 • SA sluit aan bij Expeditie-pabo
 • Afstemmingsbijeenkomsten: 1) Visiegroep legt concept Visie-document voor aan Pabo-team
Afgestemd curriculum dat in ontwikkeling blijft.
SvdT-doel 1cWerkprocessen HZ Pabo en de PO-scholen (samen opleiden) op elkaar afstemmen
 • Themaspecifiek:
  • Kruisbestuiving vormgeving en uitvoering curriculum PO-veld & HZ-Pabo. Doel 1c interfereert met 2a
 • SA sluit aan bij Expeditie-pabo en deelt inzichten (ervaringen, kennis) uit de themawerkgroepen als input voor het curriculum; Ervaring en inzichten vanuit PLG-groep gebruiken
 • Relatie doelen SA en doelen andere themawerkgroep SvdT, bijvoorbeeld: betrekken werkveld in thema's pabo-curriculum (en andersom): dagdelen doelgericht werksessies laten houden!
 • Tussenopbrengst: verzamelen bestaande vormen van samen leren (bespreken in de SA-vergadering; voorbereiden in Visie-groep, PLG-werkgroep)
 • Eerstvolgende Expeditie-pabo-bijeenkomst: resultaten PLG-pilot meenemen
 • Eerstvolgende SA-vergadering: verzamelen bestaande vormen van samen leren
 • Initiatief ligt bij Jos als expeditieleider, Pabo-team en werkveld; Marjan & Gabriëlle
 • Voorbereidingsgroep NSO
 • Marjolein (input leveren vanuit ervaring stageplaatsing)
Visualisatie (bijv. een conceptmap)
SvdT-doel 2aGezamenlijk professionaliseringsbeleid ontwikkelen
 • Themaspecifiek: Er is een beschrijving van 5 á 6 voorbeelden, onderbouwd met theorie, waarin wordt aangegeven op welke wijze professionalisering gezamenlijk kan worden vormgegeven (denk aan: PLG, workshopmiddagen, carrousel, intervisie, onderwijscafé's, etc). Er worden adviezen geformuleerd om dit in een structuur vorm te geven. Doel 2a interfereert met 1c
Gelinkt aan SvdT-doelen 1a en 2d (visie en intentieverklaring)
 • Input vanuit PLG-groep, visie-werkgroep en activiteiten uit doel 1c gebruiken
Samenwerking Algemeen; PLG-groep en visie-werkgroep
SvdT-doel 2bStructuur voor Leven Lang Leren; medewerkers en leidinggevenden zijn hier actief in
 • Themaspecifiek: Er is onderzoek gedaan naar de versterking tussen de bestaande structuren van professionalisering. Denk aan: RPCZ, 3L, structuren van het vormgeven van professionaliseren van de basisscholen, post-initieel aanbod pabo, maar ook scholing binnen HZ-academy, landelijke structuren.
Mogelijke onderzoeksvraag: Op welke wijze kunnen bestaande structuren om professionalisering vorm te geven, elkaar versterken? Mogelijke deelvraag: Op welke wijze kan (informele) professionalisering bijdragen aan formele structuren als leraren- en schoolleiderregister?
 • Input vanuit PLG-groep gebruiken
 • SA sluit aan bij Expeditie-pabo
 • PLG's binnen Archipel: leerkrachten met studenten
SvdT-doel 3aBinnenschil SvdT informeren en inspireren over opgedane inzichten
 • Themaspecifiek:
  • De conceptversie van de visie is besproken met verschillende participanten in het project (stuurgroep, programmagroep, themawerkgroepen, buitenste schil)
  • We hebben actief bijgedragen aan het eindcongres
 • Visie is gevalideerd
 • Bijdragen aan het ScholenvandeToekomst-congres
 • Uitkomst PLG-pilot worden gedeeld
 • Pabo-docenten bijpraten over ontwikkelingen vanuit SvdT
Jan t/m maart 2017
 • Visiegroep (50 uur)
 • Schoolbestuurcoördina-toren
SvdT-doel 3dHZ-Pabo en PO-veld delen kennis en doen samen praktijkonderzoek
 • Themaspecifiek: (PLG-experiment Pabo-3 2016-2017 als pilot)
  • In kaart brengen op welke manier en op welke momenten het PO-veld een bijdrage levert binnen het pabo curriculum
  • In kaart brengen op welke manier pabo-docenten een bijdrage kunnen leveren aan professionalisering in het PO-veld. 
 • Vastleggen wat er al gebeurt en afspraken hierover borgen.
 • PLG-pilot
1 juli 2017 gereed
 • Riaan Lous
 • Pita Harder (6 uur)
Groeidocument samenwerking pabo/po


KENNISBORGING

Algemene doelen SvdT en themaspecifieke doelen Samenwerking Algemeen Wat wordt er gedaan? Hoe wordt dat uitgevoerd? Wanneer uitgevoerd? Wie voert uit? (beoogd) Resultaat
SvdT-doel 3bGeïnteresseerden (buitenschil) informeert zich via de wiki: projectenportfolio.nl
 • Themaspecifiek:
  • Er is een wiki gevormd met gevalideerde kennis die uniform is en toegankelijk (alleen lezen) voor de buitenste schil
  • Gevalideerde kennis die binnen SvdT is opgedaan is verwerkt in een visualisatie (bijvoorbeeld een conceptmap) en in verklarende tekst
 • Informeren, fysieke ontmoeting buitenste schil: facilitering, mogelijkheden in tijd en geld
januari - mei 2017 Samenwerking Algemeen BoKS met relevante inzichten uit de praktijk en praktijkonderzoek ten behoeve van de PO-professional en zijn/haar curriculum
SvdT-doel 3cOpgedane inzichten uit het programma worden geborgd en gedeeld op de 'werk-wiki' www.projectenportfolio.nl
 • Themaspecifiek:
  • De groep SA voert regie (indeling van kennis / vullen van de wiki) en ondersteunt de SvdT-themawerkgroepen met verslaglegging van de projecten en nieuwe inzichten op de werkwiki www.projectenportfolio.nl
  • Integratie uitkomsten SvdT in pabo-curriculum
 • Kennis borgen op het kennisplatform www.projectenportfolio.nl. SA voert hier regie op.
 • Inhoudelijk het net ophalen, kennis over samenwerking analyseren en valideren. Net ophalen wat er in de themawerkgroep is en uitwerken wat Marjolein heeft gemaakt (atlas van Zeeuwse scholen; + stakeholdermap (levend maken!! inclusief fysieke ontmoetingen)). Bijdrage aan visiestuk
 • Ondersteunen bij het delen van kennis op de werkwiki (de "rauwe data" uit projecten en onderzoek, portfolio's van studenten en theorie / achtergrondinformatie) door middel van werksessies met de themawerkgroepen
 • Afspraken maken over coördinatie en verduurzaming van de werkwiki en het kennisplatform.
 • De theorie zoals opgedaan uit de SvdT-themawerkgroepen wordt gevaloriseerd in het pabo-curriculum. Afspraken maken over coördinatie en verduurzaming van het projectenportfolio.
 • SA sluit aan bij Expeditie-pabo.
Afspraken maken binnen SA over vullen van de wiki (ondersteuning van andere themawerkgroepen) januari - mei 2017
 • Samenwerking Algemeen
 • Contentmanager Gabriëlle Rossing (traint) + iemand van pabo en / of PO-veld (40 uur)
HZ-pabo en PO-werkveld borgt resultaten op de wiki ter ondersteuning en inspiratie van (ontmoetingen in) de praktijk

Overzicht werkzaamheden

Onderwerp Wiki-pagina Beschrijving van de werkzaamheden status
Jaarplan Samenwerking Algemeen Jaarplan Samenwerking Algemeen 2016-2017 De themawerkgroep Samenwerking Algemeen maakt het jaarplan 2016-2017. Hierin wordt het experiment pabo 3 en de constateringen uit de interviews verwerkt tot doelen en acties. in volle gang: afspraak op 12 juli
Analyse van recente inzichten in samenwerking Interviewverslagen Vanuit de themawerkgroep Samenwerking Algemeen is in 2015-2016 'het net opgehaald' vanuit andere SvdT-themawerkgroepen. Er is gekeken wat in andere groepen is gedaan en wat zij belangrijk vinden. in volle gang: reactie tot 4 juli
"Het net ophalen" Samenwerking Algemeen heeft zich nogmaals over de interviews gebogen en doet een aantal constateringen. Deze zijn mede bepalend voor het jaarplan 2016-2017. enkele verslagen toevoegen (Wim W?)
Leergemeenschappen PLG-experiment in pabo 3 De subgroep 'kennisinfrastructuur' heeft een expertgroep de opdracht gegeven om nader te onderzoeken wat een PLG is en hoe deze werkt. De expertgroep gaat hiermee aan de slag en werkt de PLG zowel theoretisch als praktisch in een experiment uit. Dit experiment is in hoofdlijnen gepresenteerd aan het paboteam én alle opleidingsmentoren van het 'netwerk samen opleiden' (NSO). presentatie afgerond
De subgroep Kennisinfrastructuur heeft een voorstel aan de stuurgroep 'Scholen voor de toekomst' gedaan om de PLG nader te gaan onderzoeken. De stuurgroep is hiermee akkoord gegaan. Voorstel toevoegen als pagina en koppelen (Wim B?)
Overdenkingen PLG Na het lezen van de verschillende interviewverslagen zijn er een aantal overdenkingen over PLG's geweest. Dit zijn losse elementen die niet altijd expliciet zijn besproken Afgerond (ideeënvormend)
Bijeenkomsten SA Vergaderingen Vergaderdata, agenda's, notulen, etc. in volle gang

Referenties


Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Jaarplan Samenwerking Algemeen 2016-2017, SvdT plannen 2016-2017