PLG-pilot 2016-2017 (verslagen)

PLG experiment pabo drie.png

Doelen en ontwerp van de pilot

 • De student behaalt minimaal de leerdoelen van semester 5.
 • Er wordt beschreven wat naast dit minimaal behalen van leerdoelen, meer is behaald.

Naar een eerste opzet voor de pilot (24-06-2016)

Voorstel aanpak PLG-experiment (videopresentatie door Riaan Lous, HZ-pabo)

Ontwerpregels PLG-pilot

 • Algemeen: De PLG bestaat uit leerkrachten, studenten; over alle PLG's heen willen we 10 studenten hebben.
 • Over de student: De student moet zelf gemotiveerd zijn om deel te nemen. Als de student op een school is geplaatst die deelneemt, heeft hij zelf de keuze om deel te nemen.
 • Over de toeleverende school
 • Over de leerdoelen en bijbehorende toetsing
 • Over het proces er naartoe: Er moet een duidelijk voortraject zijn, waarin we zoeken naar matching: welke studenten kunnen vanuit eigen interesse deelnemen?


Indeling PLG's

Organisatie Basisschool Pabo-3 student(en) OM-er / BO Leerkracht(en) BO Pabo-docent SvdT-thema HZ-cursus Onderzoeksthema
Alpha De Rank Corrinne Dekker Godelief Riddersma Omgaan met verschillen
 • Cultuur
 • Doelen stellen met hoogbegaafde kinderen
 • De rol van kindgesprekken
 • Sociaal leren
Archipel Theo Thijssen Agnes Hieminga Jos de Jong Opbrengstgericht werken Leergesprekken met kinderen
Living Lab Veere Carlien Nijdam
Nobego Pita Harder
Prisma Wim Westerweele Carlien Nijdam Eigenaarschap
Radar IB-netwerk Godelief Riddersma Begeleiding van PLG's
Minor zorg


Data inspiratie en professionalisering PLG-begeleiding

Datum Locatie Agnes Birgitte Carlien* Corrinne* Ellen Gabriëlle* Godelief Jos Leendert-Jan* Marjan* Pita Riaan* Wim B.* Wim R.* Wim W.
woe 19-10, 15-17 u. HZ, TH009 - - V - V V V V misschien V - - V - V
woe 9-11, 15-17 u. HZ, TH002 - - misschien - V V V V V V - V V V V
do 1-12, 10-12 u. HZ, PE022 misschien - V V - V V V V - V V - V
woe 21-12, 15-17 u. HZ, PE013 - - - V V V V - V - V
do 12-01, 10-12 u. HZ, PE113 misschien - V V V V V V V V - V V - V
woe 25-01,

15-17 u.

HZ, PE013 - V V - V V V V V V V V V V V
* Werkgroep PLG-pilot Pabo-3 en Werkgroep Leergemeenschappen


Bijeenkomsten inspiratie en professionalisering PLG-begeleiding

.

Startbijeenkomst 19 oktober 2016

Thema: Eerste ervaringen met de PLG-pilot delen

Te bespreken

I. Verwachtingen ten aanzien van deze bijeenkomsten tot en met 25 januari 2016: wat willen met deze momenten van reflectie en professionalisering bereiken?

II. Wat verstaan wij onder PLG's en de begeleiding daarvan?

III. Start PLG's in de pilot van Pabo-3

 • Hoe verloopt het en wat is er voor nodig om het een succesvolle pilot te laten zijn?

IV. REFLECTIE

 • Ervaringen met het begeleiden van de PLG's in de pilot

V. COACHING

 • Behoefte aan professionalisering rondom PLG-begeleiding (uit interne of externe bronnen)

VI. Over de aanpak van deze bijeenkomst

 • Wat nemen we mee en / of passen we aan voor de volgende bijeenkomst?
 • Op welke manier kunnen we inzichten en reflecties delen met collega's die niet bij deze bijeenkomst(en) kunnen zijn

VII. Volgende bijeenkomst(en)

 • Inventarisatie thema('s) volgende bijeenkomst (9 november)


Tweede bijeenkomst 19 november 2016

Thema: Starten met de PLG's

 • Tijd en lokatie: 15.00 - 17.00 uur, HZ ruimte TH002

Aanleiding en uitgangspunten

Tijdens de startbijeenkomst over begeleiding van PLG's op 19 oktober en in mailwisseling daarna werd het duidelijk dat het een uitdaging blijkt om een PLG te starten die inhoudelijk gevoed wordt door andere vakken (cursussen) op de pabo, terwijl de organisatie en beoordeling van die vakken en de PLG's niet goed op elkaar afgestemd zijn.

 • Studenten vrezen dat de PLG extra belasting is: helaas is de indruk ontstaan dat dit zo is omdat de cursus onderzoeksvaardigheden en de PLG niet synchroon lopen. We erkennen de ontstane situatie en we denken dit te ondervangen door in de PLG stageopdrachten te koppelen aan de PLG-inhoud. Bijvoorbeeld de werkplekopdracht uit CU03113 en CU04234 waar het gaat om onderzoek doen naar bijvoorbeeld de groepssituatie. Daarnaast is het mogelijk om de PLG ook eens onder schooltijd te organiseren.
 • Studenten vragen zich af: wat levert het mij op? Studenten moeten gaan ervaren dat het deelnemen aan een PLG bijdraagt aan je professionaliteit in de leerwerkplekomgeving. Door samen te leren en te onderzoeken in een PLG verdiep je je studie en door het samen te doen, versterk je elkaar en wordt het leren prettiger.
 • Toetsmatrijs; studenten vragen zich af of deelname PLG onderdeel is van toetsing: dat is niet het geval. Wel kan de ervaring in de PLG worden meegenomen in het reflectieverslag van de stage. Mogelijk kan het de student helpen om zijn onderzoeksvaardigheden zoals aangeleerd in de cursus, te versterken.
 • Welke vorm van onderzoek doen werkt nu het beste voor de studenten en mentoren? Zijn het PLG's, of zijn het eerder leerteams? En wat wordt er dan van de begeleiders verwacht?
 • Uitgangspunt blijft dat de student centraal staat en niet de dupe wordt, en dat het veilig is voor de begeleiders.

Te bespreken

I. Verwachtingen deze bijeenkomst (10 min.)

 • Wat willen we vandaag middels reflectie en professionalisering bereiken?
 • Deelname en bijdrage Ellen Joosten van RPCZ

II. COACHING en PROFESSIONALISERING (50 min.)

 • Behoefte aan professionalisering rondom PLG-begeleiding (uit interne of externe bronnen)

III. REFLECTIE: Start PLG's in de pilot van Pabo-3 (50 min.)

 • Ervaringen met het begeleiden van de PLG's in de pilot; hoe verloopt het en wat is er voor nodig om het een succesvolle pilot te laten zijn?
 • Op welke manier werken we in de pilot; zijn het PLG's of eerder leerteams, of iets dergelijks?
 • (We willen tot een heldere omschrijving komen van uitgangspunten van de PLG als leergemeenschap en de begeleiding daarvan. Er is hiermee een start gemaakt, zie omschrijving en succesfactoren PLG's in Zeeland. N.B.: De SvdT-werkgroep Leergemeenschappen maakt een inventarisatie van deze en andere vormen van samen leren om deze in te zetten in het curriculum en voor professionalisering. N.B. Het overzicht is in ontwikkeling :)

IV. Aanpak van deze en volgende bijeenkomsten (10 min.)

 • Wat nemen we mee en / of passen we aan voor de volgende bijeenkomst?
 • Op welke manier kunnen we inzichten en reflecties delen met collega's die niet bij deze bijeenkomst(en) kunnen zijn?
 • Verwachtingen van de bijeenkomsten tot en met 25 januari 2016: wat willen met deze momenten van reflectie en professionalisering bereiken? Wat kan daarin de rol van Ellen Joosten (RPCZ) zijn?
 • Inventarisatie thema('s) volgende bijeenkomst (1 december)


Derde bijeenkomst 1december 2016

Thema: Co-creatie en diep leren begeleiden

Aanleiding en uitgangspunten

 • De PLG's in de pilot in Pabo-3 worden nu uitgevoerd als 'leerteams'
 • Behoefte aan training in het faciliteren van PLG's
 • Onderzoek naar de PLG's in de pilot

Te bespreken

I. Ons kader (20 min.)

II. Professionalisering begeleiding PLG's (60 min.)

 • Training in PLG-begeleiding (RPCZ, Nobego, anders)
 • Hoe verlopen de PLG's in Pabo-3, wat willen we met de pilot bereiken, wat is er nodig?

III. Onderzoek naar (het begeleiden van) PLG's (40 min.)

 • Onderwerp: Diep leren in PLG’s in Zeeland; Co-creatie begeleiden en inbedden in het gezamenlijke curriculum; Betrokkenheid in valorisatie-teams (promotieonderzoek)
 • Praktisch: wat gaat er gebeuren en wordt er verwacht?


Vierde bijeenkomst 21 december 2016

Thema: reflectie op begeleiding PLG's

 • Tijd en locatie: 15.00 - 17.00 uur, HZ, ruimte PE013

Aanleiding en uitgangspunten

 • De PLG's in de pilot in Pabo-3 worden op verschillende manieren uitgevoerd
 • Behoefte aan omschrijving, training en intervisie in het begeleiden van PLG's

Te bespreken

I. Ons kader (45 min.)

II. Professionalisering begeleiding PLG's (45 min.)

 • Hoe verlopen de PLG's in Pabo-3, wat willen we met de pilot bereiken, wat is er nodig? (criteria voor de reflectieverslagen)
 • Intervisie PLG-begeleiders:
  • Breng iets in wat je graag wilt delen en waar je een vraag over hebt
  • (September 2017: PLG over PLG's uitvoeren en begeleiden)

III. Updates (30 min.)

 • Onderzoek naar PLG's
 • Toelichting op onderzoek Wim Brouwer
 • Integratie PLG's in het curriculum en de leerwerkplek

Volgende bijeenkomsten

 • 12 januari 2017, 10-12 uur
 • 25 januari 2017, 15-17 uur (laatste)


Vijfde bijeenkomst 12 januari 2017

Thema: Wat kenmerkt PLG's in Zeeland?

 • Tijd en locatie: 10.00 - 12.00 uur, HZ, ruimte PE113

Te bespreken

I. Ons kader (90 min.)

II. Professionalisering begeleiding PLG's (20 min.)

 • Intervisie PLG-begeleiding pilot Pabo-3
 • Vervolg pilot: integratie PLG's in het curriculum en de leerwerkplek

III. Onderzoek naar PLG's (10 min.)

Volgende bijeenkomst

 • 25 januari 2017, 15-17 uur (laatste uit deze reeks)
 • Vervolg


Slotbijeenkomst 25 januari 2017

Thema: PLG's in het gezamenlijke curriculum: het 'PLG-wijland'

Te bespreken

I. Het PLG-wijland (75 min.)

 • Link naar visualisatie volgt
 • Bronnen: kenmerken en aanpak van PLG's in het onderwijs in Zeeland, voorlopige resultaten onderzoek Wim Brouwer.

II. Vervolg pilot (60 min.)

PLG-wijland en feedback PLG-pilot bespreken met directies en management PO en HZ

 • Agenda opstellen
 • Datum prikken: tijdens stuurgroepvergadering, Brainspace, ...?
 • Uit te nodigen: SvdT-stuurgroep, OLC Pabo, enkele PLG-begeleiders, ...

Inspiratie- en intervisie-sessie voor (aspirant) PLG-begeleiders

 • Agenda opstellen
 • Link met PLG over PLG's (start: september 2017)
 • Datum: 12 april 2017, 15.00-18.00 uur

SBC-vergadering (20 februari)

 • Input vanuit deze bijeenkomst en de pilot aandragen

Rol / vorm pilot-werkgroepen na afronding pilot

Onderzoek & ervaringen PLG's Leendert-Jan

 • Aanzet tot een vervolg daarop

Werkgroep onderzoek: agenda's en notulen

.

Bijeenkomst 21 december 2016, 12.30 - 13.30 uur, HZ Vlissingen, ruimte volgt

1. Stand van zaken
 • Terugkoppeling uit de Reflectie / Professionalisering-sessie 1 december 2016
10 minuten
2. Onderzoek naar de PLG-pilot door de werkgroep
 • Onderzoeksvoorstel bespreken
35 minuten
3. Integratie PLG's in het Pabo-curriculum
 • Uren begeleiding door docenten bij leerteambegeleid (Riaan, studentenraad)
15 minuten
4. Reflectie en coaching voor begeleiding PLG's 0 minuten

Bijeenkomst 23 november 2016, 11.30 - 12.30 uur, HZ Vlissingen

1. Stand van zaken
 • Terugkoppeling uit de Reflectie / Professionalisering-sessie 9 november 2016
10 minuten
2. Onderzoek naar de PLG-pilot door de werkgroep
 • Onderzoeksvoorstel bespreken
45 minuten
3. Integratie PLG's in het Pabo-curriculum
 • Uren begeleiding door docenten bij leerteambegeleid (Riaan, studentenraad)
5 minuten
4. Reflectie en coaching voor begeleiding PLG's 0 minuten

Bijeenkomst 19 oktober 2016, 11.00 - 12.00 uur, HZ (TH010)

1. Stand van zaken
 • Indeling en begeleiding van de PLG's
 • Contact met RPCZ
10 minuten
2. Reflectie en coaching voor begeleiding PLG's
 • Aanpak van de reflectiemomenten met PLG-begeleiders (OM-ers en Pabo-docenten)
 • Coaching van PLG-begeleiders (expertise intern of extern verworven)
25 minuten
3. Onderzoek naar de PLG-pilot door de werkgroep
 • Evaluatie / best practices van de ervaringen in de pilot, interne / externe expertise en literatuur (wat verstaan wij onder PLG's?)
 • Integratie PLG's in het Pabo-curriculum
15 minuten
4. Toetsing PLG's
 • Samen de toets (LiP?) bekijken, op competenties enz.
10 minuten
Notulen 19 oktober 2016

Bijeenkomst 15 juli 2016, 13.00 - 14.30 uur, HZ (A021)

Acties, uit te voeren vóór 15 juli 2016
 • RPCZ en SvdT hebben elkaar geïnformeerd. Marjan neemt contact op met RPCZ
 • Riaan schrijft artikel voor UR over PLG.
 • Marjan neemt contact op met het initiatief rondom de Kustschool (buitenste schil SvdT)
 • Vervolgstappen 24 juni (zie hieronder)
Het PLG-experiment
 • Operationalisering PLG-experiment:
  • Selectie van thema's / PLG's
  • Wat en hoeveel tijd vergt dit van de betrokkenen (studenten, begeleiders, onderzoekers, pabo-docenten, etc.)
   • Studenten: eenduidige lijn in begeleiding en vereisten studenten (HZ-onderzoekscompetenties + praktijkonderzoek / SSM); integratie met huidige curriculum / pabo3-competenties
   • PO-leerkrachten: ...
   • Opleidingsmentoren:
   • Begeleiders / docenten / docent-onderzoekers HZ-pabo: training van begeleiders (train-de-trainer); Kelly Meusen
   • Onderzoekers PLG-experiment: begeleiding / organisatie vanuit SvdT
   • Betrokkenen uit de uitdagende situatie (de praktijk / casus): ...
   • Facilitators: ...
   • Experts: ...
   • ...
 • Beschrijven hoe de PLG's onderdeel zijn van curriculum pabo 3. OM-ers kunnen al wel studenten informeren over deze voorlichting.
 • Planning, afspraken en 'taakverdeling' PLG-experiment, inclusief de aanloop daar naar toe.
Leergemeenschappen
 • Definities en best practices leergemeenschappen; theoretisch kader / uitgangspunten van het PLG-experiment.

Notulen 15 juli 2016

Aanwezig: Corrinne, Riaan, Willem Brouwer, Gabrielle, Carlien, Wim Reynhout, Marjan (verslag)

Afwezig : Jochem (m.k.g.)

Datum: 15-07-2016. Locatie: HZ.

Agendapunten: PLG experiment Pabo 3

 • Selectie thema’s PLG’s + indeling studenten & docenten
 • Omschrijving wat dit van de verschillende betrokkenen vergt / verwacht
 • Planning & afspraken

Besproken punten

 • Informatiebijeenkomst over PLG-experiment 19 juli aan studenten en docenten: vervalt - want niet goed voorbereidt. Daar voor in de plaats maken Marjan, Corrinne en Gabriëlle een filmpje met de meest relevante informatie.
 • Begeleiders PLG Kelly is docent cursus “methoden en technieken”. De PLG kan binnen de cursus “methoden en technieken”. Wim geeft aan dat de vorm van de PLG afhangt van het doel van de PLG.
 • Wim R pleit er voor om “Starten met een PLG” van Bazalt te nemen als uitgangspunt. Onderzoekstechnische stappen moeten overeen komen met stappen die in PLG worden gezet.
 • PLG is gezamenlijke ontwikkeling. Binnen de cursus ontwikkelen studenten hun individuele onderzoeksvaardigheden. Stagedagen en “pabo-dagen” zijn aanvullend.
 • In PLG; zowel schoolontwikkelingsvraag als persoonlijke professionaliseringsvraag.Ook PO-leerkrachten moeten onderzoeksvaardigheid ontwikkelen.
 • Wim R pleit ervoor om de stappen binnen een PLG helder te formuleren. En dat is dan houvast voor alle deelnemers.
Wat Wie Wanneer
Algemene opdracht PLG o.b.v. onderzoekscyclus

Riaan en Carlien voerden overleg met Pabo 3 onderwijsteam en daar komt de onderzoekscyclus nu helemaal in de cursussen. Carlien en Riaan gaan samen (maandag 18 juli) briefing maken voor algemene opdracht: het werken in een PLG. En dat dit voor de pabo-3 studenten die niet deelnemen in een SvdT-PLG ook relevante opdracht. (Er was een afspraak om op dinsdag 19 juli 9.00 uur studenten te informeren en daar is geen actie opgezet behalve door Corrinne en Wim.)

Carlien, Riaan 18 juli 2016
- Filmpje over PLG's in pabo3, naar pabo3-studenten sturen.

- Corrinne informeert studenten dat er geen informatie bijeenkomst is op dinsdag 19 juli; tevens informeert ze Agnes en Truus hierover. Wim R. informeert Pita hierover.

- Voorwaarde is dat we goed weten wat we de studenten willen vertellen:

 • (Schoolontwikkelings-) thema’s: vb: mindstorm, kernreflectie. Eigen onderzoeksvraag / gezamenlijke onderzoeksvraag?
 • Onderzoeksproces (OOL); (Van Donk en van der Laanen)
 • Hoe studiepunten te verwerven?
 • Toetsing
Marjan, Corrinne, Gabriëlle 19 juli 2016
Vaststellen welke PLG's in september 2016 van start gaan Voornamelijk aan te geven door OM-ers Vóór 5 september 2016
Omschrijven wat en hoeveel tijd dit vergt van de betrokkenen (studenten, begeleiders, onderzoekers, pabo-docenten, etc.) uit de PLG / het experiment; inclusief integratie in de onderzoekscursus / pabo-curriculum Kelly, Carlien, Riaan, Marjan, Corrinne, Wim R., Agnes, Gabriëlle Vóór 5 september 2016
HZ-docenten en werkveld-begeleiders trainen in PLG en SSM Corrinne, Agnes, Marjan, Gabriëlle Vóór 5 september 2016
Introductie / briefing PLG-opdracht pabo 3

studenten: zodra helder is hoe laat dit plaats vindt, melden aan Corrinne, Wim, Agnes…)

Voorlichting over PLG: wat zijn de stappen (onderzoekscyclus)

Resultaat: keuze maken voor PLG Experiment PLG; niet experiment PLG.

Voorbereiding voor deze bijeenkomst met studenten met Kelly, Carlien, Riaan (maandagmiddag

18-07). Ook aangeven wie wat gaat vertellen.

1e week

september

Bijeenkomst 24 juni 2016

Aanwezig: Wim Brouwer, Riaan, Corrinne, Jochem, Wim Reynhout, Gabrielle (bijeenroeper), Marjan (verslag).

Datum: 24-06-2016. Locatie: HZ.

Focus van de werkgroep PLG

 1. Inzichten verzamelen die al zijn beschreven: daar een synthese van maken. Aanknopingspunt voor.
 2. Experiment aan te gaan: In derde jaar zou dit mogelijk moeten zijn. Bij voorkeur binnen SvdT thema’s. Dat praktisch scherper krijgen.

Deelnemers en onderwerpen PLG's

 • Vorige keer is afgesproken dat Riaan en Carlien vier voorstellen voor PLG’s zouden verzamelen. Riaan geeft aan dat dat nog niet gebeurd is. Er zijn wel wat reacties geweest op voorstel van Riaan in NSO. Agnes wil graag in combi met vierdejaars. Corrinne reageerde ook positief. Ellen van Gremberghen.  Marjan ziet positieve kansen voor Perspecto.
 • Deelnemers PLG:
  • Archipel
  • Alpha scholengroep
  • Nobego (Wim Reynhout): op de school Achthoek in Wolphaartsdijk start een PLG over kernreflectie. Dat kan worden meegenomen als een van de PLG’s waar we mee aan de slag gaan om te onderzoeken wat echt werkt.
  • Perspecto (potentieel)
  • PLG verbinden met buitenste schil. Dus ook de mogelijkheid oppakken om samenwerking rondom Hedenesse: Kustschool, te onderzoeken. Marjan neemt contact op met deze situatie (eventueel via Bart; en aan Sonja laten weten).
 • Overzicht van scholen met studenten is bekend. Welk vraagstuk pakken de scholen op? Dat is bekend vanuit Scholenvoordetoekomst. Corrinne ziet dat OGW wordt opgepakt door Beatrix-school waar ook vier derde jaars studenten stage lopen.

(Voorlopige) voorwaarden deelname aan deze PLG's

 • Experiment beperken tot die studenten die stage lopen op een SvdT school met een SvdT onderzoeksthema. Dat kan betekenen dat studenten dat ervaren als verplichtend
 • Wim R. bevraagt: misschien moet wel iedereen deelnemen aan een PLG maar niet onderdeel uitmaken van onderzoek dat we gaan doen komende jaar naar PLG.
 • Voortraject is heel belangrijk om te komen tot PLG. Daar zit ook in: commitment managen. In die fase ook matchings traject: wat zijn ieders leerwensen en leerdoelen. Voor de studenten ook: verhelderen van match met competenties. Op dat moment bewuste keuze voor PLG.
 • Minimum aantal studenten dat deelneemt aan PLG experiment: 10 totaal.
 • Doel PLG-experiment: de wereld om ons heen verandert organisaties ook; leerkrachten moeten daarop hun professionaliteit aanpassen. PLG’s lijken daar bij uitstek het middel voor. Studenten moeten echt ervaren en verwachten dat PLG echt iets oplevert.
  • Pabo-competenties moeten nog wel worden aangetoond.
  • Stage-uren wil Jochem niet inleveren t.b.v. PLG deelname, dus de uren voor PLG moeten uit de lesuren komen? Nee (?) de uren moeten komen uit de zelfstudie-uren. Daarbij bekijken door oog student: wat leer ik van deelname PLG? En waarom leer ik zelfs meer dan bij “traditionele” curriculum? Op 30 juni nemen Jochem en Marjan dit alles mee in overleg over Pabo 3 programma.
 • Afstemming en instemming over wat onderzoeksmethodologie is: dat bespreken we op maandag 27 juni: visie op onderzoekende houding.

Rollen in het PLG-experiment

 • Student: verwerven van competenties en maatje van leerkracht
 • PO-leerkracht: innovator, begeleider van studenten(??)
 • Docent-onderzoeker: studenten begeleiden en BoKS vullen
 • Experts: invliegen vanuit RPCZ (expert leerkracht!) Marjan neemt contact op met RPCZ. Jan Ennik; Jankees Dekker om te bespreken wat hun en onze plannen met PLG’s.

Procesafspraken

 • Voortgang en succes van PLG (onderzoek) op wiki vastleggen
 • Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om afspraken na te komen. En Gabriëlle is akela (zonder vlaggetje).

Vervolgstappen

 • Studenten op dinsdag 19 juli, 9.00 uur op de HZ informeren over wat wij willen met PLG’s (Corrinne, Wim R., Agnes, Pita, HZ-docenten)
 • Riaan informeert Jos dat er een aantal mensen nodig zijn om ... (verdere tekst uit aantekeningen van Marjan ontbrak)
 • Vóór zomervakantie leerkrachten bevragen over betrokkenheid deelname (wie pakt dat op?).
 • Tevens: helderheid en afspraken over organisatie van PLG’s. Organisatie moet “rond” zijn om inzet facilitators en experts te borgen.

Referenties


Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Jaarplan Samenwerking Algemeen 2016-2017