Gezamenlijk (professionaliserings-)curriculum

Doelstelling, ambitie, missie

Een gezamenlijk (werkveld en opleidingsinstituut) curriculum of programma ontwikkelen waarin wordt gefocust op competenties om samen te leren, te professionaliseren en breed gedragen verbeteringen en handelingsperspectieven te vinden voor relevante praktijkuitdagingen. Het motto daarbij is: “Praktijk = Leeromgeving”. Wat betreft PLG's: tijd en ruimte maken om PLG's in de praktijk en in het pabo-curriculum te integreren zodat (aanstaande) professionals kunnen leren en professionaliseren aan de hand van praktijkvraagstukken.

Een overzicht van het gezamenlijk curriculum

Figuur 1: Samen professionaliseren en leren in relevante praktijksituaties.
Figuur 2: Competenties om samen verbeteringen te vinden voor vraagstukken uit de praktijk.

Randvoorwaarden en uitgangspunten

 • Praktijk = leeromgeving. Aanpak: systeemdenken en co-creatie.
 • Er wordt gewerkt in lerende organisaties. Daarin werken (aanstaande) professionals aan competenties als onderzoekende, nieuwsgierige en reflecterende houding.
 • PLG's, en andere vormen van samen leren, zijn ingebed in het curriculum.
 • Het werkveld en opleidingsinstituut zorgen samen voor het opleiden en ontwikkelen van (aanstaande) professionals.

Good practices, lessons learned, succesfactoren

PLG's in het curriculum integreren

PLG-begeleiders, Pabo-docenten en Pabo-studenten zijn bekend met:

 • De verbinding van de PLG's met (de inhoud van) het curriculum en de leerwerkplek
  1. Goed met elkaar communiceren van de plannen en verwachtingen van iedereen zijn!
  2. Laat de uitvoering van de PLG in de praktijk aansluiten bij processen in het curriculum (synchronisatie en afstemming, meten met 1 maat). Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat de PLG is gekoppeld aan een opdracht van de HZ-pabo. Er moet voldoende tijd beschikbaar zijn om in de PLG te werken;
  3. Alle betrokkenen bespreken aan het begin van een semester met elkaar de inhouden en werkvormen, zodat de studenten optimaal en zo gestroomlijnd mogelijk hun doelen kunnen behalen;
  4. Studenten leren eigenaar te zijn van hun leerproces (van sturing door docent naar zelfsturing door student); opbouw naar meer zelfregulatie: hoe kan de SLC-lijn geïntegreerd worden in het Pabo-curriculum?
  5. Er kan prima in een heterogene groep (Pabo 1, 2 en 3) worden gewerkt.
 • De vereisten van PLG's en het doen van praktijkonderzoek in een gezamenlijk curriculum
  1. Elkaar goed op de hoogte brengen wat de plannen en verwachtingen zijn!
  2. Vastgelegde competenties en deeltaken (inclusief daarvan afgeleide leerdoelen) bekend maken en afstemmen;
  3. Leerdoelen van het (post-)initiële curriculum naast die van de leerwerkplek (basisscholen) leggen;
  4. Eigenaarschap van de student zou vorm kunnen krijgen in zijn portfolio (reflectieverslag).
  5. Reflectie op PLG-opbrengsten in pabo-4 (maart 2017)

Pabo 3

Tijdspad

Data (2017) Onderwerp Resultaat Betrokkenen
31 januari Eerste schets uitkomsten fase I PLG-pilot en onderzoek Wim B. in visualisatie PLG-schema I Wim B., Gabriëlle
6 februari PLG-schema I valideren PLG-schema II PLG-werkgroep
20 februari PLG-schema II valideren in de SvdT-programmagroepbijeenkomst PLG-schema III SvdT-programmagroep
6 maart Pabo-3 ontwerpen Ontwerpteam pabo-3: curriculum adviesgroep en PO-veld (PLG-werkgroep)
14 maart Resultaten PLG-pilot en PLG-schema III bespreken tijdens SvdT-stuurgroepvergadering: wat vraagt het van de verschillende betrokkenen? Denk mee en bespreek de intentie om vorm te geven aan leren in de praktijk. PLG-schema IV; Facilitatie PLG-ontwerpers (PLG-werkgroep en curr.adviesgroep) voor gezamenlijk curriculum SvdT-stuurgroep, HZ-dean
1 april Deadline jaarplannen PO; inzetplanning en rooster pabo Jaarplannen voor leerkrachten PO; inzetplanning en rooster pabo
12 april Inspiratie- en intervisie sessie (aspirant) PLG-begeleiders Corrinne, Marjan, Wim W.
september Start pilot-PLG (fase II) n.a.v. ontwerp o.b.v. PLG-schema IV en facilitatie PLG / pabo-3 ontwerpers

Referenties