Beleid

Ouderbetrokkenheid is onderdeel van de kwaliteitscyclus.

Scholen die zich bezig houden met beleid rond ouderbetrokkenheid denken na over het borgen van de inbreng van ouders in het kwaliteitsbeleid van de school. De basis wordt daarvoor gelegd door het ontwikkelen van een duidelijke en gedragen visie op ouderbetrokkenheid. Vanuit deze visie worden de acties en keuzes van de school op het gebied van ouderbetrokkenheid gestuurd, uitgeprobeerd en vastgelegd. Dit kan als apart onderwerp, maar wordt pas echt krachtig en wezenlijk voor het DNA van de school als ouderbetrokkenheid bij elk veranderonderwerp een vaste waarde is.

Er vindt (structureel) evaluatie plaats van het handelen.

Als een actie of verandering is ingezet komt het moment van vooruit en terugkijken. Ouderbetrokkenheid is beleidsmatig goed geborgd als na een actie, handeling of verandering altijd geevalueerd wordt door de betrokkenen en deze evaluatie een onderdeel is van de PDCA-cyclus (plan-do-check-act).