Resultaten; conclusies en aanbevelingenVisualisatie van de situatie (rijk plaatje) 


Instructie zwakke rekenaars.jpgConclusies


Deelvraag 1 - inspelen op onderwijsbehoeften

Op welke manier kan ingespeeld worden op de onderwijsbehoeften van de zwakke rekenaars?
Wat zichtbaar te zien was in de observaties is dat de zwakke rekenaars de betrokkenheid bij de instructie nodig hebben. Het taakgerichte gedrag van deze leerlingen werd sterk verhoogd tijdens de EDI les. EDI staat voor Effectieve Directe Instructie. Door gebruik van het wisbordje kan de leerkracht zien welke leerling er op het onderdeel uit valt. Deze leerlingen krijgen dan verlengde instructie. Op deze manier wordt er ingespeeld op de onderwijsbehoeften van de zwakke rekenaars en krijgen ook deze leerlingen het gevoel de stof aan te kunnen.Deelvraag 2 - EDI les

Wat is er belangrijk in het geven van een EDI les?
Volgens de leerkrachten van basisschool Het Samenspel is het belangrijkste onderdeel van een EDI les, dat aan het einde van de instructie, het les doel door de meeste leerlingen al is behaald. Doordat het doel na de instructie al is behaald, hebben de leerlingen weinig tot geen vragen tijdens de zelfstandige verwerking. Ook zal het minder vaak voorkomen dat er veel fouten gemaakt worden tijdens de zelfstandige verwerking. Doordat de meeste leerlingen het les doel tijdens of na de instructie al hebben behaald, krijgen zij zelfvertrouwen wanneer ze merken dat ze tijdens de zelfstandige verwerking de opdrachten (makkelijk) kunnen maken.Deelvraag 3 - ervaring met EDI

Wat zijn de ervaringen met EDI op basisschool Het Samenspel?
De ervaringen zijn goed, de leerkrachten zijn enthousiast. Een probleem die een deel van de leerkrachten ondervind, is gebrek aan tijd, om een les goed en volledig volgens EDI voor te bereiden en uit te voeren. Als team regelmatig bij elkaar komen om samen voor te bereiden, ideeën uit te wisselen en elkaars kwaliteiten te benoemen zien alle geïnterviewde leerkrachten als een ideale situatie voor basisschool Het Samenspel.Deelvraag 4 - gedrag leerkracht

Op welke manier kan leerkrachtgedrag een rol spelen in de resultaten en betrokkenheid van de leerlingen?
Wanneer je als leerkracht een les voorbereid volgens EDI, spreken de leerkrachten van een grote betrokkenheid in de les. Een hoge betrokkenheid leidt tot hogere resultaten. Wanneer de leerkrachten van basisschool Het Samenspel elke les, volgens EDI voorbereiden, zullen resultaten verhoogt worden.Hoofdvraag - instructie inrichten aan de hand van EDI

Op welke manier kan de instructie worden ingericht aan de hand van EDI, in groep 3 van basisschool ’t Samenspel, zodat de resultaten zullen verbeteren in het kader van opbrengstgericht werken?
In groep 3 was er tijdens de observaties te zien, dat met name de rekenzwakke leerlingen een grotere betrokkenheid toonden bij de EDI lessen. Belangrijk is dus dat de leerkrachten van groep 3 deze methode zullen blijven gebruiken, bij met name rekenen.

Door een hoge betrokkenheid en het behalen van het doel in de instructie, zullen de resultaten omhoog gaan. Doordat de resultaten omhoog gaan, worden de opbrengsten van de les verhoogd. Leerlingen zijn zich er van bewust wat het doel is van de les en hoe ze dat doel gaan behalen. Belangrijk is, dat na de instructie, het doel door de meeste leerlingen is behaald. Door het gebruik van onder andere de wisbordjes, kan de leerkracht zien welke leerlingen de stof niet beheersen en zal de leerkracht een verlengde instructie aan deze leerlingen kunnen geven.

Respondenten geven in interviews aan dat ze EDI een prettige methodiek vinden in het gebruik van hun lessen. Wel geven de respondenten aan, vaak te weinig tijd te hebben om hun lessen volledig als EDI les in te richten.

Aanbevelingen

Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek is gebleken dat er verschillende meningen, maar ook veel overeenkomsten zijn omtrent Expliciete Directe Instructie.

Enerzijds wordt er aangegeven dat EDI erg verrijkend kan zijn voor je lessen, anderzijds wordt er aangegeven dat dit veel tijd kost en dat sommige respondenten deze tijd niet vinden.

Een aanbeveling voor verder onderzoek zou zijn, om naar de resultaten van een groep te kijken die geen EDI lessen heeft gehad en om naar resultaten te kijken van een groep die alleen maar EDI lessen heeft gehad. Interessant zou dan zijn om te kijken of de resultaten daadwerkelijk omhoog gaan en in welke mate.

Om het onderzoek effectiever te laten zijn zou er in elke groep gekeken moeten worden naar of de resultaten daadwerkelijk omhoog gaan met het gebruik van Expliciete Directe Instructie.

Een aanbeveling, die de onderzoeker uit de interviews met de respondenten zag komen, is het uitwisselen van ervaringen omtrent Expliciete Directe Instructie. Ook het delen van ideeën, als team samen lessen voorbereiden, de kwaliteiten van elkaar benomen en feedback geven aan elkaar, beveel ik aan. Ook gaven een aantal respondenten aan, graag bij elkaar een EDI les te bekijken en hierop feedback te geven. Op deze manier worden de respondenten gemotiveerd en blijven ze scherp met betrekking tot EDI.

Een aanbeveling, die voort komt uit de observaties is om EDI vaker in te zetten op basisschool Het Samenspel. Met de observaties is aangetoond dat de betrokkenheid daadwerkelijk wordt verhoogd, waardoor resultaten omhoog zullen gaan. Ook het doelen stellen is ontzettend belangrijk, leerlingen zijn zich bewust van wat ze gaan leren en wat ze moeten kunnen aan het einde van de les. Ook is het goed om bij de kleuters al te beginnen met facetten van EDI. Het wisbordje en het beurtenbakje zijn twee onderdelen van de methode die vanaf de kleuters al gebruikt kunnen worden.

Geraadpleegde literatuur

Hollingsworth, J. & Ybarra S. (2015). Expliciete directe instructie: Tips en technieken voor een goede les. Montfoort: Uitgeverij Pica.

Expertis (2010). Effectieve instructie is hart van rekenonderwijs. Gedownload op 2 november 2016.

Smoors, M. (2010, 10 maart). Effectieve instructie – differentiatie. Geraadpleegd op 2 november 2016.

Huitema, S. (2009). Dagelijkse instructie voor de hele groep. Gedownload op 2 november 2016

Munnik de, C. & Vreugdenhil, K. (2012). Ontwerpen van onderwijs. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Eijkeren van, M. (2005). Pedagogisch-didactisch begeleiden. Baarn: HBuitgevers.

Bongaards, B. & Sas, J. (2012). Praktijkboek leerlingenzorg, omgaan met zorgleerlingen in de school. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.