Jaarverslag 2020

Hieronder staat een toelichting over een vijftal onderwerpen uit het jaarverslag. Het volledige verslag kunt u inzien via deze link.

Onderzoeksportfolio

Science in Residence (SiR)

Ontwikkeling van living labs in Zeeuwse gemeenten:

 • Science in Residence Veere ontwikkelt zich naar een structureel partnership tussen gemeente Veere en HZ;
 • Minor Fit for the Future (FftF) voor externen (zie hieronder) speelt hierin een hoofdrol. Ongeveer 200 medewerkers (inclusief MT/DT en projectleiders) worden in de komende 4 jaar via de minor FftF geschoold in de Sociale Theorie (ST) van een Duurzame, Samen-lerende Maatschappij;
 • De ontwikkeling van SiR in andere gemeenten dan Veere is getemporiseerd; met Veere heeft het lectoraat EVM zijn handen vol.

SCitHos (Smart City Hospitality)

In het kader van samenwerking met onder meer Kenniscentrum Kusttoerisme en het lectoraat Data Science zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd:

 • een game gemaakt voor het simuleren van toeristenstromen van/naar Domburg;
 • een model gemaakt om dergelijke simulaties op te zetten;
 • een werkend prototype opgeleverd, en gepresenteerd aan opdrachtgevers (Provincie Zeeland en gemeenten Veere en Vlissingen).

I-KNOW-HOW

In het project I-Know-How werkte het lectoraat samen met partners uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Er wordt een kennissysteem ontworpen en gebouwd waarin geleerde lessen over kanker en re-integratie in het werkproces zichtbaar worden gemaakt. Dit is een Interreg-project gestart begin 2019 met een looptijd van 3.5 jaar.

 • Op basis van analyse (conform EMM en ST) van alle interviews zijn situaties en dilemma's geselecteerd in het proces van terugkeer naar werk en in detail uitgewerkt. Internationale partners zijn ondersteund bij hun analyse en uitwerking van situaties;
 • De interactieve tool is verder ontwikkeld waarbij er twee varianten te onderscheiden zijn: de wiki plus variant waarbij alle expertise in het projectenportfolio op gestructureerde wijze per situatie is terug te vinden en de interactieve 3D-tool (serious game);
 • Er is een begin gemaakt om het model in EMM op te zetten en te implementeren in het portfolio, zodat opgedane kennis op een gestructureerde wijze opgenomen wordt in het Projectenportfolio;
 • Een start is gemaakt met het verwerken van deze kennis per situatie in het projectenportfolio (wiki plus variant);
 • Er is een tweede prototype opgeleverd van het 3D-spel. Hierbij is veel aandacht besteed aan 3D-modellen voor de spelers en de omgeving. De omgeving is erg flexibel en makkelijk aan te passen;
 • Er is een begin gemaakt met het automatisch genereren van het 3D-spel op basis van de ingevoerde modellen in het Projectenportfolio;
 • Er is gewerkt aan de opzet van een gebruikersvriendelijke navigatie. Dit is belangrijk om de gebruiker de weg te laten vinden binnen dit uitgebreide en complexe systeem.

Vlaams-Nederlands Samenwerkingsverband

Het Vlaams-Nederlands Samenwerkingverband (VNS) beoogt door samenwerking vooruitgang te brengen in grensoverschijdende maatschappelijk opgaven.

 • Een drietal iconen zijn geïdentificeerd: brede waterkerende landschappen, circulaire industrie en windenergie op zee;
 • De insteek in VNS is niet alleen wetenschappelijk-technisch. Integendeel, sociale innovatie is leidend om veranderingen te bewerkstelligen die beargumenteerd wenselijk en cultureel haalbaar zijn;
 • EVM leidt het sociale innovatieproces door de implementatie van de Sociale Theorie in de iconen in samenwerking met University College Rooseveld (UCR) en Universiteit van Gent.

DeltaExpertise-site

In het kader van de ontwikkeling van de kennissystemen (BOKS) zijn de onderstaande activiteiten uitgevoerd:

Minor Fit for the Future voor externen

De minor Fit for the Future voor externen is bedoeld om professionals te scholen met nieuwe skills (conceptueel denken, kritisch reflecteren en verbinden) om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen voor wicked problems:

 • De eerste groep van 7 deelnemers heeft de minor in 2020 afgerond;
 • Bij de gemeente Veere zijn in 2020 drie groepen gestart met de minor: een groep van 12 medewerkers in het kader van de omgevingswet, een groep van 12 projectleiders en het voltallig MT/DT. De gezamenlijke ambitie is om uiteindelijk 200 medewerkers van de gemeente Veere te scholen. Ook het college en de raad hebben interesse in de materie die aangeboden wordt in de minor.

Het Nieuwe Samenspel

Een serious game om samen met stakeholders een lokaal, wicked probleem aan te pakken:

 • Bijdrage aan de ontwikkeling van het spel d.m.v. inbrengen Sociale Theorie;
 • Digitale kennisomgeving gebouwd in het projectenportfolio voor het vastleggen van het verloop en uitkomsten van een spel en overkoepelende geleerde lessen.

Dementie

Een holistische benadering van dementie op Schouwen-Duiveland:

 • Twee kernen onderzocht aan de hand van de Sociale Theorie;
 • Versterken samenwerkingsverbanden in kernen.

Mobiliteit Schouwen-Duiveland

Ondersteuning van het platform SD op Weg:

 • Volgens EMM/ST-aanpak inzicht gegeven in te varen koers;
 • Inhoud gegeven aan op te richten mobiliteit-entiteit.

Websites in wiki

Het lectoraat EVM ondersteunt onderzoeksgroepen en kenniscentra met de mogelijkheid voor een zogenaamde website in wiki: de mogelijkheid van een eigen wiki, met een eigen uitstraling, voor het kenniscentrum of een specifiek project, binnen het Projectenportfolio. In 2020 zijn de onderstaande wiki's geïmplementeerd en/of verder uitgebouwd:

 • website HZ Kenniscentrum Kusttoerisme: opgeleverd in 2020. Wordt continu uitgebreid en aangevuld;
 • FACET: wiki Interreg-project FACET, in ontwikkeling;
 • I-KNOW-HOW: meertalige wiki Interreg-project I-KNOW-HOW. Opgeleverd in 2020, wordt verder uitgebreid;
 • We got to move: online boek Sociale Theorie (in ontwikkeling, zie hieronder).

Migratie Projectenportfolio

Het Projectenportfolio is verplaatst van een externe hostingomgeving naar de servers van de HZ. Naast dat daarmee voldaan is aan een verzoek van de HZ, heeft deze aanpassing de performance van het Projectenportfolio sterk verbeterd.

Samenwerkingsverbanden

Het lectoraat EVM heeft in 2020 met de onderstaande interne en externe organisaties samengewerkt.

Interne samenwerking

 • Samenwerking met alle lectoraten, met name die van het domein Techniek, om de uitkomsten van het onderzoek vast te leggen in het Projectenportfolio en de DeltaExpertise-site. Zie ook hierboven.
 • Uitbreiding van de website, geïmplementeerd als een subwiki binnen het Projectenportfolio, van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme;
 • Een eerste aanzet voor het meertalig maken van het Projectenportfolio. Dit heeft onder meer geresulteerd in de meertalige subwiki voor het project I-KNOW-HOW;
 • Interdisciplinaire living labs voor minor Becoming Fit for the Future, minor Fit for the Future, master River Delta Development, Honours Programme;
 • Uren voor begeleiding van interdisciplinaire studententeams in de minor Becoming Fit for the Future beschikbaar gemaakt ("uren volgen de student" in plaats van dat die uren bij de opleiding blijven staan);
 • Voorlichting minoraanbod op Learn;
 • Ontwikkeling van maatschappelijk relevante programmalijnen en professionaliseringsaanbod tot Facilitator of Change door regieteam met leden uit alle HZ-domeinen. In het kader hiervan zijn gesprekken gevoerd met onder meer het CvB en het BDT, wat heeft geleid tot groen licht voor een professionaliseringscursus voor docenten. De eerste sessie in dit kader vindt in januari 2021 plaats;
 • Realisatie Onderwijs=Onderzoek en interdisciplinair samenwerken (HZ instellingsplan 2018-2021) door middel van de minor Becoming Fit for the Future, minor Fit for the Future, master River Delta Development en het Honours Programme.
 • Een nieuwe minor, uiteindelijk ter vervanging van de minor Becoming Fit for the Future, is in ontwikkeling.

Externe samenwerking

 • Rijkswaterstaat Zee en Delta: ontwikkeling kennissystemen (wiki's) voor intern en extern gebruik;
 • Deltares: De digitale systeemrapportage van de Grevelingen is gepubliceerd op de DeltaExpertise-site;
 • Breda University of Applied Sciences: SCITHOS;
 • Arteveldehogeschool (Gent): I-KNOW-HOW;
 • UCR en Universiteit van Gent: Vlaams Nederlands samenwerkingsverband;
 • ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland: I-KNOW-HOW en Dementie;
 • Interdisciplinaire living labs voor de minor Fit for the Future, master River Delta Development en het Honours Programme;
 • Verbonden aan de minor Fit for the Future samenwerking met Interreg project Circulair Onderhoud, KIC/ MPI;
 • Ontwikkeling van boek over Sociale Theorie samen met Solidarity University (SolU). SolU en EVM werken al jaren samen in projecten en living labs (SiR) aan maatschappelijke opgaven. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de Sociale Theorie (ST) van een duurzame, samen lerende maatschappij.

Betekenis voor onderwijs en scholing

 • Deelname minor Becoming Fit for the Future: 39 studenten in semester 1 en 65 studenten studenten in semester 2, 25 docenten / onderzoekers;
 • Honours Programme: 14 HZ-studenten van de drie domeinen;Master RDD: training van studenten door de lector in de principes van EMM en de Sociale Theorie.

Kennisontwikkeling binnen onderzoeksdomein

Valorisatie naar beroepspraktijk & maatschappij

Alle activiteiten van het lectoraat EVM zijn gericht op valorisatie door de inzet van EMM en de sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij. De expertise wordt ingezet in de projecten en de projecten worden gebruikt voor de aanscherping van onze kennis over valoriseren. Dit is expertise management, de modus operandi van het lectoraat EVM.

Referenties