Lectoraat EVM

Kick-off kenniscentrum EVM in de Timmerfabriek in Vlissingen, september 2016 (foto: Mechteld Jansen).

Dit project beschrijft de werkzaamheden van het Lectoraat EVM. Hierin staan de jaarplannen, de jaarverslagen en andere, relevante plannen en werkzaamheden (zie onderaan deze pagina).

Inleiding

De moderne wereld verandert en de veranderingen voltrekken zich steeds sneller. De complexiteit van de samenleving neemt toe en de uitdagingen waar ze voor staat worden groter en ingewikkelder. Denk daarbij aan klimaatverandering, de negatieve effecten van mondialisering en de groeiende inkomenskloof. Ondertussen voelt de burger zich minder en minder vertegenwoordigd door de partijen die van oudsher het cement van de samenleving vormden: kerk, vakbond en politieke partij. Het gevaar dat de samenleving dreigt te verbrokkelen in individuele eenheden die alleen hun eigen belang dienen is reëel. Ontevredenheid en zich niet gerepresenteerd voelen lijken een logisch gevolg. Veel maatschappelijke partijen, en met name overheden worstelen met de vraag hoe de burger en andere belanghebbenden in hun plannen te betrekken.

Visie

Het kenniscentrum EVM werkt aan bovenstaande probleembeschrijving door met het onderwijs en met de maatschappelijke partijen oplossingen te onderzoeken voor complexe maatschappelijke kwesties. Deze rol sluit aan bij het InstellingsPlan (IP) 2018-2021 van de HZ waarin de HZ wordt gepositioneerd als een kernspeler voor innovatie in de Duurzame Dynamische Delta (DDD) regio. De maatschappelijk uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, robotisering en beperkingen in economische groei, zijn wicked van aard: geen eenduidig probleem, laat staan een eenduidige oplossing. De Expertise Management Methodologie (EMM) levert een raamwerk waarbij belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden en met verschillende, vaak tegengestelde wereldbeelden op zoek gaan naar oplossingen die het meest brede draagvlak hebben. EMM rust op twee pijlers: een semantische wiki die kennis, ervaringen en expertise borgt en deelt en de sociale theorie van een duurzame, samenlerende maatschappij (kortweg sociale theorie) die een cyclisch proces beschrijft dat deze oplossingen tot stand brengt.

De studenten van vandaag zijn de professionals die morgen in de hiervoor geschetste context werken. De opdracht van het kenniscentrum EVM is ze daarop voor te bereiden. Kennis van EMM geeft de toekomstige professional middelen in handen om op zoek te gaan naar oplossingen voor ingewikkelde maatschappelijke problemen. Oplossingen die duurzaam zijn omdat ze rusten op een breed draagvlak van zo veel mogelijk betrokkenen. Het kenniscentrum werkt aan 'echte', dat wil zeggen bestaande casuïstiek samen met zijn maatschappelijke partners en betrekt hierin de studenten. De opdracht aan het KC-EVM is EMM en de sociale theorie verder te ontwikkelen met de nadruk op praktisch nut, maar uiteraard gefundeerd op een stevig theoretisch fundament. Concrete projecten hebben voor het KC-EVM een dubbele rol. Enerzijds worden met projecten BoKS opgebouwd, anderzijds worden projecten gebruikt om EMM en de sociale theorie te verdiepen. Op deze wijze wordt Student- en Procesgericht Onderwijs en Onderzoek (SPOO) concreet vormgegeven.

Missie

Op een gestructureerde manier vooruitgang in complexe maatschappelijke uitdagingen faciliteren.

Kernwaarden

Het vertrekpunt bij de kernwaarden van EVM is de sociale theorie die de mens en zijn omgeving centraal stelt. Deze kernwaarden zijn gebaseerd op de visie en de beloftes aan studenten zoals geformuleerd in het IP 2018-2021.

 • Systemische benadering (verbinding en beweging op basis van vertrouwen)
 • Leven lang leren (samen werken en leren, kritische reflectie, onderzoekend vermogen)
 • Persoonlijk leiderschap (professional personality, integriteit)

Onderzoekslijnen

Expertise Management Methodologie (EMM)

Hoe kan de expertise (kennis en kunde) worden gebruikt om gezamenlijke de goede dingen te doen?

 • De Expertise Management ontologie (EMont), een model waarmee menselijke handelingskennis vanuit diverse perspectieven wordt beschreven;
 • EMM biedt een procesraamwerk voor het expliciteren van expertise in de vorm van EMont modellen;
 • Expertise wordt gedissemineerd via semantische wiki’s (met EMont als onderliggende semantische structuur);
 • Onderzoekslijnen (gebaseerd op EMont):
  • Semantische connectiemachine (inclusief semantische zoekmachine), het betekenisvol verbinden van kenniselementen;
  • Interactieve narratieven in 3D, expertise verbeelden in 3D (game) werelden;
  • Smart City Hospitality (SCitHos), het afwegen van belangen over burger- en toeristenstromen d.m.v. een serious game en simulatie.

Sociale Theorie van een Duurzame, Samen Lerende Maatschappij (ST)

Hoe kunnen beargumenteerd wenselijke en cultureel haalbare veranderingen tot stand worden gebracht in maatschappelijke uitdagingen:

 • met feiten en/of wetenschappelijke inzichten onderbouwd;
 • passend binnen de cultuur van een plaats/regio en met voldoende draagvlak.

De Sociale Theorie (ST) beschrijft een sociale-innovatie (SI)-proces, gebaseerd op EMM en uitgebreid met de volgende onderzoekslijnen, gebaseerd op systeemdenken volgens EMont principes:

 • Veranderingsprincipes;
 • Sociale theorie gebaseerd op tweede-orde cybernetica en semiotiek;
 • Menselijke cognitie en gedrag;
 • Identiteit en cultuur;
 • Geprivilegieerde onverantwoordelijkheid;
 • Governance;
 • Lerende gemeenschappen.

Deze onderzoekslijnen geven uiteindelijk inzicht in hoe een verantwoordelijke setting kan worden gecreëerd waarin een SI-proces kan floreren (leiden tot beargumenteerd wenselijke en cultureel haalbare veranderingen). In essentie wordt een groepsleerproces met alle betrokkenen in een maatschappelijke uitdaging gefaciliteerd.

De principes van EMM en ST/SI proces zijn en worden gedocumenteerd in het levende, online boek: We Got to Move

Uitgangspunten

 • Het IP 2018-2021 is het uitgangspunt. De maatschappelijke uitdagingen worden gezocht op de domeinen water, energie en vitaliteit.
 • Het instrument EMM en de sociale theorie zijn ontwikkeld om 1) oplossingen te brengen in complexe maatschappelijke vraagstukken, 2) vaardigheden en houding van betrokkenen vergroten hoe met bijbehorende methoden en technieken om te gaan, 3) van dit proces leren door te reflecteren en daardoor ethische uitgangspunten te achterhalen en 4) dit proces bestuderen om de sociale theorie verder te verdiepen. Met EMM wordt de expertisekant van het KC-EVM ingevuld, terwijl de sociale theorie is gericht op duurzame innovatie, d.w.z. de valorisatie kant van het KC-EVM;
 • Onderwijs is onderzoek: een living lab is de aangewezen vorm van leren en werken in de praktijk als authentieke beroepssituatie, waarin maatschappelijke partners samen zoeken naar breed gedragen oplossingen;
 • Het kenniscentrum borgt kennis en expertise en maakt ze beschikbaar voor vervolgonderzoek in living labs;
 • De onderzoeksfilosofie is die van het kritisch realisme, waarmee een brug wordt geslagen tussen diverse wetenschappelijke en praktijkgerichte methoden en technieken.

Doelstellingen

Langetermijndoelstelling

Iedere student aan de HZ kan het raamwerk van het kenniscentrum inzetten als toekomstig professional om maatschappelijke verandering tot stand te brengen.

Middellangetermijndoelstelling

Het gedachtegoed van het kenniscentrum bij iedere opleiding bekend maken, waardoor het kan worden geïncorporeerd in de curricula.

Kritieke succesfactoren

Kritieke succesfactoren zijn factoren die van belang zijn voor het behalen van het gestelde doel. Om het doel te behalen ("succes") zijn deze factoren een noodzakelijke voorwaarde ("kritiek").

 • Communicatie: structurele aandacht bij de Dienst Marketing voor het kenniscentrum en haar opdracht / het werken en leren in living labs;
 • Het gedachtegoed van EVM heeft prioriteit bij OLC's en directeuren;
 • Integratie / in lijn met met IP 2018-2021; handreiking afstuderen (nieuw kader); visie op praktijkgericht onderzoek (2015);
 • Commitment van het CvB;
 • Laten zien dat de vraag uit het werkveld komt; goede voorbeelden geven (ervaring met werken in living labs); toelichting op EMM etc. concreet maken;
 • Er is ruimte voor dialoog en co-creatie; bereidheid tot samenwerken; studenten en professionals spreken eenzelfde taal (EMM);
 • Een robuuste en stabiele technische omgeving ('semantische wiki') voor het hosten van expertisesystemen.
 • Gebruikersvriendelijke interfaces naar de expertisesystemen (BoKS);
 • Voldoende capaciteit aan softwareontwikkelaars voor en (systeem-)beheerders van de expertisesystemen.

Strategie

Uitwerking van bovenstaande doelstellingen staat in het activiteitenplan 2018, 2019 en 2020 e.v.Onderwerpen


Deelnemers

Deelnemer Rol
Anton Bil Project member
Carlien Nijdam Project member
Gabriëlle Rossing Project member
Hans de Bruin Project leader
Paul Vader Project member