Resultaten Opbrengstgericht Werken

De themawerkgroep Opbrengstgericht Werken heeft in het schooljaar 2016-2017 vier bijeenkomsten georganiseerd voor 15 deelnemende scholen. Daarnaast zijn professionele leergemeenschappen actief geweest, waarin studenten en groepsmentoren onderzoek hebben gedaan onder leiding van een van de thematrekkers en de HZ/Pabo-docent.

Bijeenkomst 1 

De werkplannen staan centraal. Onderlinge uitwisseling van doelen en reeds behaalde resultaten in de eerste twee jaren van DOS+. Er is op dat moment nog onduidelijkheid over de begroting. Dit wordt uiteindelijk door de programmaleiding naar tevredenheid opgelost.

Bijeenkomst 2 

Jan Remijn (Oppia Advies) behandelt het thema “Leerkrachtvaardigheden en opbrengstgericht werken”. Het eigenaarschap persoonlijke ontwikkeling ligt bij de leerkracht. Wat wordt er dan van de leerkracht verwacht? Het nieuwe Toezichtkader van de inspectie richt zich op passend onderwijs met de vraag “Wat is waarneembaar in de klas?” Inzoomen op de praktijk van het didactisch handelen en praktisch aan de slag n.a.v. een huiswerkopdracht. De deelnemers is verzocht een opname te maken met iPad of telefoon van een leerkracht aan het werk met instructie (uiteraard met goedvinden van de betreffende leerkracht).  In 2-tallen is gekeken naar elkaars beelden met de vraag “wat zien we nu?”

Verder zijn kijkwijzers toegelicht.

Bijeenkomst 3

Carolien van Dijk (Oog voor Leren) behandelt het thema “Kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken”.  Het gaat over de relatie tussen kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken en de borging als vast onderdeel van kwaliteitszorg. Keuze uit verschillende opdrachten : Aanscherpen kwaliteitszorgcyclus eigen school en de rol van directeur, intern begeleider en leerkracht, het aanscherpen van doelen en tussenresultaten in het huidige werkplan, het bespreken van de kwaliteitskaart OGW en signaleren van aandachtspunten voor de eigen school, en reflectie op 3 cruciale fasen bij de implementatie van een kwaliteitsverbetering.

Bijeenkomst 4

Evaluatie van de behaalde resultaten in drie jaren DOS+ aan de hand van toetsbare doelen. De respons van 87% geeft een positief beeld van de behaalde resultaten. Eén van de scholen verwoordt het als volgt : “Wij hebben met onze school, door deelname aan DOS+ opbrengstgericht werken, een enorme kwaliteitsslag kunnen maken. Wij zijn nu een voorbeeld voor andere scholen binnen èn buiten ons bestuur.”

Studenten en groepsmentoren presenteren de resultaten van hun onderzoeken in de professionele leergemeenschappen. Deze gegevens zijn opgenomen in dit projectenportfolio.

Namens de werkgroep,

Frans Vijgen