OLmK Netwerkverdieping - process

Drie studenten, één project = één DOEL.

Hoe kan het sociaal netwerk van de patiënt worden versterkt en welke invloed heeft dit op het sociale, het psychische en financiële welzijn van de patiënt?

Bovenstaande onderzoeksvraag geeft in zijn geheel aan waar wij, drie derdejaars Social Work studenten van de HZ University of Applied Sciences, ons vanaf september 2016 tot en met januari 2017 op zullen gaan richten. In dit portfolio houden we u dan ook op de hoogte van de start, de ontwikkeling en de afsluitingsfase omtrent deze onderzoeksvraag. We geven weer hoe wij de onderzoeksvraag zo helder en waarheidsgetrouw mogelijk gaan beantwoorden, welke middelen en personen hier hun steentje aan bij dragen, geven een open en helder overzicht van de stappen die wij in dit project ondernemen en geven uiteindelijk een antwoord op bovenstaande vraag. Maar voordat wij daar mee beginnen, stellen wij ons eerst even voor...

Anouk Bron 21 jaar Student Social Work Vlissingen bron0006@hz.nl
Linda Oudeman 21 jaar Student Social Work Wemeldinge oude0024@hz.nl
Ashley Martinez 20 jaar Student Social Work Westdorpe mart0078@hz.nl

De start van onze deelname aan het project

Donderdag 29 september maakten wij onze start met deel te nemen aan het project Over-leven met Kanker. Wij maakten kennis met Hans de Bruin, onze projectleider die ons vanaf dan tot en met aan januari intensief zal begeleiden bij het uitvoeren van onze taak binnen het project. Bij deze start maakten wij dan ook kennis met deze taak: het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek waarbij wij ons voornamelijk zullen gaan richten op de professionals en vrijwilligers rondom de patiënt. De onderzoeksvraag vanuit het project luidt dan ook als volgt

"Hoe kan het sociaal netwerk van de patiënt worden versterkt zodat er passende hulp aangeboden kan worden en deze ook kan worden ontvangen?"

Voor ons als studenten een uitdagende maar interessante vraag. Na diverse instructies hebben wij uitleg ontvangen over de diverse methoden waarmee binnen het project wordt gewerkt. Zoals de Soft Systems Methodology en de PQR-methode. Voor ons als studenten een erg belangrijk onderdeel, willen wij dit onderzoek op een goede, maar ook passende manier bij het project, laten verlopen. Nadien konden wij dan ook beginnen met ons eerste belangrijke onderdeel van het onderzoek: het plan van aanpak. Hieronder bent u dan ook welkom om het inmiddels afgeronde en beschikbare plan van aanpak dan ook te lezen.

Plan van aanpak

De interview aftrap...

Na het afronden van het plan van aanpak en de nodige feedback in ontvangst te hebben genomen was het wachten op de eerste adresgegevens van diverse contactpersonen waarbij wij de eerste interviews eventueel konden gaan afnemen. Onderling waren er afspraken omtrent de interviews gemaakt en per tweetal zouden de interviews worden afgenomen. Iedere student neemt drie interviews af en is bij drie andere interviews aanwezig om te notuleren en vervolgens de verslaglegging te volbrengen. Wij streefden dan ook naar 9 interviews en vanuit de verrassend snelle en goede start lijken we dit doel ook te gaan behalen. Nadat wij namelijk op dinsdag acht november de adresgegevens in ontvangst hebben mogen nemen zijn de eerste contacten direct gelegd waaruit de datums voor de interviews bekend werden. Op maandag 14 november vonden dan ook de eerste twee interviews plaats met twee vrijwilligers van Steunpunt Terneuzen. Dit waren Ingrid Wojtal (leidinggevende) en Pieter (financieel gebied) . Op dinsdag 15 november vond vervolgens al het tweede interview plaats met Agnes Wesselius, vrijwilliger en teamleider bij Stichting Palazzoli. Om u een beeld te geven van deze drietal interviews en aan u te laten zien wat er in deze eerste drie naar voren is gekomen bent u hieronder welkom om de verslaglegging te lezen.

I. Wojtal, Steunpunt Terneuzen

P. , Steunpunt Terneuzen

A. Wesselius, Stichting Palazzoli

De eerste validatiesessie

Op woensdag 16 november vond de eerste validatiesessie plaats waarbij diverse leden van het project aanwezig waren. Paulette de Kraker, Hans de Bruin, Paul Clements Sparreboom (Stichting Hematon), Janetta Kodde (ADRZ) en Carine Jongepier (ADRZ) hadden zich voor deze eerste validatiesessie aangemeld om kennis met ons te maken en te luisteren naar onze eerste inzichten en ideeën omtrent het onderzoek. Na een korte voorstelronde hebben wij dit alles dan ook gezamenlijk met hen gedeeld. Zo vertelden wij hoe we van start zijn gegaan in oktober, hoe wij ons plan van aanpak hebben geschreven en welke informatie daaruit naar voren is gekomen en hoe de eerste interviews zijn verlopen. Vanuit deze validatiesessie verkregen wij dan ook een boel nieuwe inzichten. De diverse leden van het project reageerden op ons, gaven ons tips en complimenten maar gaven ook aan dat wij in onze onderzoeksvraag specifieker moesten zijn. Door hier vervolgens met zijn allen over te brainstormen zijn hieruit dan ook drie onderwerpen naar voren gekomen die de onderzoeksvraag helderder kunnen maken. Vanuit deze drie onderwerpen zullen ook de volgende interviews specifiek worden afgenomen. Zo verkrijgen we de juiste en gedetailleerde informatie waarop de kans groter is dat wij uiteindelijk een concreet en helder antwoord kunnen geven op onze onderzoeksvraag. De drie onderwerpen ziet u al in de onderzoeksvraag bovenaan de pagina terug komen: het sociale welzijn, het psychische welzijn en het financiële welzijn van de patiënt. In de volgende interviews gaan wij ontdekken hoe de verschillende stichtingen, organisaties en professionals met deze drie gebieden omgaan bij de patiënt en wat ze hierin terug zien bij de patiënt. Waar lijkt de patiënt vanuit hun oogpunt nu echt behoefte aan te hebben? En in hoeverre is dat in de desbetreffende stichtingen en organisaties al terug te vinden?

De eerste validatiesessie heeft onze kennis omtrent het onderzoek nu al enorm verrijkt. Vanuit de volgende interviews die wij zullen afnemen zal er weer nieuwe stof komen om bij de volgende validatiesessies te bespreken. Samen met de verkregen informatie vanuit de interviews én de vervolgens hieruit verkregen informatie vanuit de validatiesessies zullen wij in december een passend antwoord kunnen geven op de onderzoeksvraag.

Het verdere proces

Vol nieuwe informatie, enorme nieuwsgierigheid en motivatie vond er donderdag 17 november, de dag direct na de eerste validatiesessie, het vierde interview plaats. Waar wij de eerste drie interviews wat meer blanco waren ingegaan gingen wij dit vierde interview in met een duidelijk doel. Dankzij de validatiesessie met hierin de vele tips en feedback van de andere leden van het project, hadden wij drie mooie onderwerpen centraal kunnen stellen waarmee we nu direct al aan de slag konden. Paul Clement Sparreboom, de voorzitter bij Stichting Hematon en ook lid van het project Over-leven met Kanker wou graag mee werken aan dit vierde interview. Wij nodigen u ook nu weer hieronder graag uit om te lezen welke informatie er uit dit interview naar voren is gekomen.

P. Clement Sparreboom, Stichting Hematon

Na veel contactlegging door middel van telefoontjes en e-mail vond vrijdag 25 november alweer het vijfde interview plaats. Ditmaal met een geestelijk verzorgster die werkzaam is op de afdeling Oncologie binnen het ADRZ in Goes: Jeannette van den Beukel. Ook nu gingen wij dit interview weer vol nieuwsgierigheid en enthousiasme in. We hoopten namelijk op veel nieuwe informatie die we bij voorgaande geïnterviewden nog niet hadden kunnen krijgen. Onze verwachtingen werden dan ook waargemaakt. We nemen u graag mee naar de beschrijving van dit interview in de onderstaande link.

J. van den Beukel, ADRZ Goes

De tweede validatiesessie

Op woensdag 30 november vond de tweede validatiesessie plaats die wij in gingen met een hoop nieuwe inzichten en informatie naar aanleiding van de laatste twee interviews. Bij deze validatiesessie waren er nieuwe gezichten te zien. Paulette de Kraker, Hans de Bruin, Paul Clements Sparreboom (Stichting Hematon), Janetta Kodde (ADRZ), Carine Jongepier (ADRZ), Bernadet Bos (Stichting Palazzoli) en Marijke Speelman (Huisarts) hadden zich dit keer aangemeld om aanwezig te zijn bij deze sessie. We gingen deze validatiesessie van start met weer een korte voorstelronde voor de personen in ons midden die wij nog niet eerder hadden ontmoet. Daarna trapten we af met de ontwikkelingen binnen ons project van de afgelopen weken. We deelden de informatie die uit de laatste twee interviews naar voren is gekomen en benoemden de nieuwe inzichten die we hierdoor hadden verkregen. Wat was nu vervolgens ons doel van deze validatiesessie? Uit alle interviews samen, naar voren halen, wat nu de kernpunten zijn die hierin keer op keer naar voren komen en hoe kunnen we hier nu mee verder. Hans de Bruin, onze begeleider binnen dit project, had zich van te voren ingelezen in al onze interviews waardoor we deze puntsgewijs bespraken met zijn allen. Het werd duidelijk dat in alle interviews tot nu toe onder andere naar voren komt dat het netwerk van veel patiënten snel komt te vervallen, dat organisaties hier hulp in bieden om dit netwerk proberen op te vullen is duidelijk, maar bieden organisaties ook hulp in het herstellen van die netwerken? Een ander belangrijk aspect waar wij met zijn allen op uit kwamen is de vraag: hoe sterk is het verband tussen het netwerk van de patiënt en zijn of haar copingstrategieën en hoe kunnen deze een positieve invloed op elkaar hebben? Tot slot is de zingeving van de patiënt een belangrijk onderwerp wat tijdens deze validatiesessie naar voren is gekomen. Hoe groot de zingeving van iemand is, is per patiënt verschillend maar dat er aandacht aan deze zingeving moet worden besteedt en dat deze moet worden gestimuleerd is 1 ding dat zeker is. De zingeving van de patiënt staat centraal. Binnen het ADRZ wordt er hier dan ook flink aandacht aan besteed. Door middel van de App "Kwaliteit van Leven" wordt er hierdoor persoonlijk contact tussen de patiënt en hulpverlener verwezenlijkt en wordt er aandacht besteedt aan wat de patiënt wil, wat er bij de patiënt past en wat de voor- en nadelen zijn van wat de patiënt wilt en waarbij heeft hij of zij hulp nodig. Hierdoor staat niet de ziekte, maar de zingeving van de patiënt centraal.

Naar aanleiding van deze validatiesessie zijn wij als studenten tot de conclusie gekomen om op bovenstaande punten nog dieper in te gaan binnen de volgende interviews. Daarnaast is nog het laatste belangrijke punt dat we mee willen nemen: wat zijn de gevolgen voor het gezin van een patiënt met kanker? Hoeveel aandacht is er nu werkelijk voor hen? In de hierop volgende weken zullen we ons op deze laatste thema's focussen.

De laatste interviews

Op donderdag 8 december vond alweer het zesde interview plaats met W. Oudeman, Verzorgende C binnen de thuiszorgorganisatie Allévo. Nog niet eerder hadden wij een interview gehad met een werknemer op dit gebied. Hoe is het nou om bij de patiënt thuis te komen en deze te ondersteunen bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen van de patiënt? Met welke zorgen van de patiënt krijg je te maken? En in hoeverre krijg je als verzorgster binnen de thuiszorg de zaken mee die binnen het gezinsleven spelen? Juist omdat we de gevolgen voor het gezin van een patiënt met kanker centraal wouden stellen en dichter bij de patiënt zelf wouden komen hebben we voor dit interview gekozen. Graag nodigen we u in onderstaande link dan ook uit om een kijkje te nemen binnen het verloop van dit interview.

W. Oudeman, Allévo

Op vrijdag 9 december heeft het laatste, zevende, interview voor ons onderzoek plaats gevonden. Ons doel bij het start van dit onderzoek was echter om 9 interviews af te nemen. Wegens soms moeilijk in contact komen met geschikte personen voor een interview of vanwege tijdsgebrek hebben wij dit doel helaas moeten aanpassen. In overleg met Hans de Bruin hebben wij ons plan B hiervoor dan ook gevolgd.

Omdat wij ook voor dit laatste interview opzoek waren naar een persoon waar wij nog niet eerder een soortgelijk interview mee hadden gehad besloten we om via 1 van ons contact te leggen met een pastoraal werker binnen een kerkgemeente. Want waar wij ons tot nu toe alleen nog maar hadden gericht op de vrijwilligers en hulpverleners binnen ziekenhuizen en organisaties bleef toch de vraag in ons hoofd malen... hoe gaat een kerkgemeenschap om met wanneer iemand te maken krijgt met deze ziekte? Wat wordt er vanuit deze gemeenschap voor hulp aangeboden aan de patiënt en in hoeverre staat de zingeving van de patiënt binnen deze gemeenschap centraal? Door het interview met deze pastoraal werker hebben wij op onder andere bovenstaande vragen veel antwoorden gehad. Ze heeft ons dan ook verreikt met volledig nieuwe informatie die goed aansluit op de inzichten die we tot nu toe al hadden. Nieuwsgierig naar hoe dit laatste interview is verlopen? Vanzelfsprekend laten we u hier ook een kijkje in nemen in de onderstaande link.

Pastoraal Werker

Generaliseren, thematiseren, concluderen

Op dinsdag 13 december was het dan zo ver. Alle interviews waren uitgewerkt waardoor we opnieuw rond de tafel konden met Hans de Bruin. Want hoe nu verder? Met de vele verkregen informatie en inzichten was het aan ons om deze te gaan generaliseren en thematiseren. Hans legde aan ons uit hoe hij dit van ons verwachtte en in hoeverre we de verkregen informatie konden gaan onderbouwen vanuit wetenschappelijke literatuur. Yes! Alles was ons duidelijk en vol goede moed gingen we aan de slag. Alle interviews doorspitten, de informatie generaliseren, thematiseren en vervolgens duidelijk en overzichtelijk beschrijven. Wat staat nu in verband met elkaar? Welke feiten en uitspraken zijn nu keer op keer naar voren gekomen en wat valt hier over te vinden binnen wetenschappelijke literatuur? We gingen met dit alles aan de slag: het afronden van ons projectenportfolio en het samenvatten van alle informatie die de afgelopen maanden naar voren is gekomen.

Literatuurstudie a.d.h.v. interviews

Naar aanleiding van de 8 interviews die wij de afgelopen weken hebben afgenomen is het van belang om deze informatie te gaan onderbouwen aan de hand van literatuur. Voor we hiermee zijn begonnen hebben we echter eerst gekeken naar welke informatie steeds in ieder interview is terug gekomen en/of welke we aan elkaar kunnen verbinden. Wat heeft invloed op elkaar? En zijn er in de interviews voor mogelijke problemen, ook al oplossingen en tips naar voren gekomen?

In onderstaande links beschrijven wij bovenstaande per thema.

Sociaal Welzijn

Psychisch Welzijn

Financieel Welzijn

De afsluitende validatiesessie...

Op woensdag 21 december vond de laatste validatiesessie plaats waarbij wij drie aanwezig zouden zijn. Voor ons was dit de laatste validatiesessie waardoor we met een duidelijk doel deze sessie ingingen: samen met alle stakeholders een mooie conclusie trekken aan de hand van onze bevonden resultaten vanuit alle interviews die wij de afgelopen maanden hebben gehouden met vrijwilligers en professionals. De stakeholders die bij deze validatiesessie aanwezig waren, waren Hans de Bruin, Paul Clements Sparreboom (Stichting Hematon), Janetta Kodde (ADRZ), Bernadet Bos (Stichting Palazzoli) en Marijke Speelman (Huisarts). Aan hen presenteerden wij onze bevonden resultaten per thema. We brachten de informatie naar voren met de verhelderde rode draad die wij, door al deze verschillende informatie konden trekken. Hierdoor stond deze toch op ieder gebied nauw met elkaar in verbinding. We brachten de conclusie naar voren die wij zelf hadden getrokken en namen de aanvullingen vanuit de stakeholders hierbij mee. Nieuwsgierig naar wat hier uiteindelijk uit naar voren is gekomen? In de eerste, hier onderstaande link, kunt u de discussie en de hierdoor ontstaande conclusie lezen die wij vanuit ons onderzoek, samen met de stakeholders, hebben beschreven. Daarnaast is de tweede link een verwijzing naar ons gehele onderzoeksrapport dat wij vanuit de course Projectmanagement binnen onze opleiding hebben mogen schrijven. In dit onderzoeksrapport staat ons gehele onderzoek nog eens gedetailleerd uitgeschreven van begin tot het eind.

Discussie en Conclusie

Onderzoeksrapport

Referenties