Resultaten

Gezamenlijke ambitie scholentandem Clinge, Graauw en Nieuw Namen

Belangrijke uitgangspunten voor deze drie basisscholen zijn samenwerken op basis van een gedeelde visie en met behoud van eigenheid van de scholen, het werken in leerteams, gepersonaliseerd leren en een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar. Het is wenselijk om samen met alle relevante betrokkenen mogelijkheden en kansen te vinden om gezamenlijk vorm te geven aan een fundament en groeimodel voor een stabiele tandem van scholen.

Rijk plaatje tandem Perspecto 20170419.jpg

Succesfactoren in deze uitdagende situatie

Gezamenlijke visie en uitgangspunten ontwikkelen

Demografische ontwikkelingen in Zeeland leiden ertoe dat basisscholen kleiner worden. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is dit het geval. Echter, tijdens dit traject van tandemontwikkeling werd het duidelijk dat wanneer de focus komt te liggen op de gevolgen voor scholen en leraren, er niet een heel constructieve en sprankelende sfeer ontstaat. Om met maatschappelijke ontwikkelingen als deze om te kunnen gaan is het van belang te weten waar je met elkaar aan wilt werken. Wat is de gezamenlijke visie, waardoor gaan we stralen? Toen we ons daarop gingen focussen werd de blik verlegt naar "Wat heeft het kind van de toekomst nodig?" en "Wat is onze gezamenlijke (onderwijskundige) visie daarop?". Deze wenteling hielp bij het besef om echt samen aan de tandem te gaan werken.

Elkaar spreken

Een van de succesfactoren was dat betrokkenen elkaar interviewden en dat er meerdere betrokkenen bij het interview aanwezig waren. De IB-ers spraken met de leerkrachten van hun school en de IB-ers en directeuren werden door de docenten en studenten van de HZ geïnterviewd. Door een interview uit te voeren hoor je dingen uit de eerste hand en kun je op elkaar reageren. Dit heeft het begrip voor elkaars wensen en wereldbeelden en het begrip van de hele situatie vergroot.

Overzicht van de situatie

Met een aantal betrokkenen (directeuren en IB-ers) is naar het rijke plaatje gekeken. Zij waren verrast door wat er bij andere betrokkenen speelde. We hebben hierbij gemerkt dat het van belang is om te proberen naar het rijke plaatje te kijken zonder oordelen, aannames en het zoeken naar bevestiging van eigen ideeën over de situatie. Het plaatje hielp erg om met elkaar in gesprek te gaan wat de verschillende dingen betekenen en opriepen. Er was een veilige sfeer om daarover hardop te denken en elkaar vragen te stellen. Hierdoor ontstond bij de directeuren en IB-ers spontaan initiatief tot het houden van een gesprek (validatiesessie) met de elkaar en met alle leerkrachten; "We moeten hierover met elkaar in gesprek! Want we zijn een kleine organisatie en kennen elkaar goed, maar dit zal ons helpen met zijn allen tegelijk hierover te praten en naar mogelijkheden te zoeken".

Oplossingen, interventies, kansen etc.

(Beoogd) resultaat of effect van de oplossing