Onderzoekend vermogen

= Onderzoekend vermogen toelichten=

Competenties systeemdenken

Maatschappelijk relevante co-creatie Vaardigheden Persoonskenmerken Kennis
gestaafd met de traditionele aanpak Je kunt… Je hebt… Je kent…
Systeemdenken • Gezamenlijk complexe praktijksituaties aanpakken door daarin breedgedragen verbeteringen aan te brengen en kennis effectief te valoriseren:

"Op welke manier kunnen we gezamenlijk de goede en goed onderbouwde dingen doen?"

• De systeembenadering toepassen: transdisciplinair denken en werken en relevante verbanden zien en leggen

• Begrijpen voor ingrijpen • Constructief samenwerken met de 3 O's en burgers; een netwerk van experts en stakeholders opbouwen in een Coalition of the Willing; positie in en bijdrage aan het (kennis-)netwerk versterken

• Relevante vragen stellen en daar naar handelen zowel op inhoudelijk / technisch vlak als op het (leer-)proces, inclusief intervisie en feedback geven; Leven Lang Leren

• Verantwoordelijkheid nemen en een project managen: plannen, kwaliteit bewaken, evalueren

• Systematisch en gestructureerd werken

• Reflecteren op proces en inhoud; analyseren; kritisch denken

• Kennis expliciet maken en verwerken: kennis en kunde integreren in een logisch, samenhangend geheel; nieuwe kennis met bestaande kennis verbinden

• Een holistische blik en systeembenadering

• De notie dat je anderen nodig hebt om een situatie te verbeteren, te innoveren, etc., zowel inhoudelijk als op het (leer-)proces

• Een (pro-)actieve, professionele en constructieve werkhouding ten opzichte van de inhoud en het proces

• De belangrijkste (voor jouw expertise relevante) maatschappelijke thema's

• De principes van de systeembenadering

• De principes van de traditionele (onderzoeks-)aanpak en projectmatig werken

• (Ethische) standaarden en gedragscodes voor onderzoek en projecten

Co-creatie door middel van: Je kunt… Je hebt… Je kent…
Fase I van systeemdenken

De uitdagende situatie begrijpen

• Overtuigingen en wensen van stakeholders in de huidige en ideale situatie achterhalen en expliciet maken

• Model uit Finding out-fase verrijken op basis van input van en valideren in samenwerking met stakeholders

• Overtuigingen en wensen van stakeholders in de huidige en ideale situatie achterhalen en expliciet maken

• De situatie objectief en to-the-point beschrijven en aan anderen uitleggen

• De gemeenlijke doelstelling en succesfactoren binnen een situatie identificeren

• Relevante, verdiepende kennis uit een grote diversiteit aan bronnen halen (ict- & mediavaardigheden), op waarde schatten en benutten

• Opgedane inzichten uit een situatie structureren, visualiseren en 'systeemgrenzen' aangeven

• Creatief en analytisch denken

• De verschillende wereldbeelden van stakeholders synthetiseren: heldere vragen stellen en communiceren; luisteren en niet invullen voor anderen

• Een inhoudelijk juist en voor-zich-sprekend model maken

• Opgedane inzichten aanscherpen, verdiepen en herformuleren o.b.v. relevante input

• Een heldere en scherpe probleemschets, onderzoeksvragen of hypothese formuleren

• Een nieuwsgierige houding

• Analytisch vermogen

• Een creatieve insteek

• De belangrijkste elementen om een situatie te beschrijven en te visualiseren

• Relevante kennisbronnen (online en offline)

Co-creatie door middel van: Je kunt… Je hebt… Je kent…
Fase II van systeemdenken

Gezamenlijk opzoek gaan naar wenselijke verbeteringen

• Model uit Finding out-fase verrijken op basis van input van en valideren in samenwerking met stakeholders

• Synergie, raakvlakken en conflicterende situaties ontdekken

• Met stakeholders naar wenselijke en cultureel haalbare oplossingsrichtingen en commitment zoeken

• (Mogelijke) oplossingen onderbouwen met verdiepend onderzoek en innovaties op basis van relevante methoden en technieken

• Achterhalen op welke manier stakeholders anderen faciliteren met hun kwaliteiten, kennis en kunde of op daarin gefaciliteerd worden

• Een validatieproces faciliteren

• Coherentie aanbrengen

• (Transdisciplinaire) samenwerking faciliteren, waarbij stakeholders elkaars expertise en kwaliteiten benutten

• Gezamenlijk en op een creatieve manier problemen oplossen en besluiten nemen

• Een onderzoeksplan opstellen om verdieping, verklaring en om (technische) oplossingen te vinden

• Gepast, secuur en discreet met kwetsbare situaties omgaan

• Empathisch vermogen

• Een nieuwsgierige en open houding

• Initiatiefrijke insteek

• Facilitatorkwaliteiten

• Gevoel voor ethiek

• Analytisch vermogen

• Een gestructureerd insteek

• Een creatieve insteek

• Reflecterend vermogen

• Een onderzoekende houding

• Een flexibele geest en houding

• Facilitator- en leiderschapkwaliteiten

• Gevoel voor ethiek als kwetsbare en gevoelige onderwerpen aan de orde zijn

• Cross cultural skills and understanding

• De belangrijkste onderwerpen en uitdagingen die je met de stakeholders bespreekt en uit andere bronnen hebt gehaald

• De situatie en wereldbeelden van de stakeholders daarin

• De situatie en relevante kansen, uitdagingen, mogelijkheden en knelpunten

• Relevante (onderzoeks-)methoden en aanpak en (ontwerp-)technieken

Co-creatie door middel van: Je kunt… Je hebt… Je kent…
Fase III van systeemdenken

Verbeteringen uitvoeren en evalueren

• Stakeholders maken commitment concreet, voeren de breedgedragen verbeteringen uit en implementeren innovaties

• Resultaten uit verdiepend onderzoek worden geanalyseerd

• Evalueren of de goede dingen zijn gedaan

• Handelingsperspectief en vervolg identificeren

• Argumenteren: de gekozen oplossingen en resultaten uit onderzoek op een onderbouwde manier toelichten

• Resultaten uit onderzoek en innovaties implementeren

• Gezamenlijk de goede dingen doen

• Beoordelen of het uitgevoerde onderzoek (zowel procesmatig als inhoudelijk) op de gewenste en juiste manier heeft bijgedragen aan verbetering van maatschappelijk relevante uitdagingen

• Handelingsperspectief verkrijgen voor nieuwe, soortgelijke situaties en lessons learned destilleren

• Analytisch vermogen

• Een proactieve en can do-mentaliteit

• Analytisch en reflecterend vermogen

• Een nieuwsgierige en open houding

• De maatschappelijke ontwikkelingen en thema's waar je in vervolg op dit onderzoek aan bij kunt dragen

• De situatie en relevante oplossingen

• Analysetechnieken

Co-creatie door middel van: Je kunt… Je hebt… Je kent…
Kennismanagement • Systematisch kennis structureren, visualiseren, valideren, borgen en publiceren • Complexe kennis beschrijven, structureren en visualiseren

• Kennis systematisch opbouwen en verdiepen en nieuwe kennis verbinden aan bestaande kennis (theorievorming / inductie)

• Bestaande kennis gebruiken als uitgangspunt voor het opdoen van nieuwe inzichten en innovaties (deductie)

• Kennis en inzichten op een gestructureerde manier borgen op een digitaal kennisplatform (BoKS)

• Kennis op een professionele manier beschrijven

• Een holistische blik en systeembenadering

• Analytisch vermogen

• Een gestructureerde insteek

• Een creatieve insteek

• De stappen en principes van de systeembenadering

• Het te structureren kennisdomein of onderwerp

• Relevante publicatieplatforms

• Relevante rapportage-, schrijf- en communicatietechnieken