Kenniscentrumopdracht

Inleiding

De moderne wereld verandert en de veranderingen voltrekken zich steeds sneller. De complexiteit van de samenleving neemt toe en de uitdagingen waar ze voor staat worden groter en ingewikkelder. Denk daarbij aan klimaatverandering, de negatieve effecten van mondialisering en de groeiende inkomenskloof. Ondertussen voelt de burger zich minder en minder vertegenwoordigd door de partijen die van oudsher het cement van de samenleving vormden: kerk, vakbond en politieke partij. Het gevaar dat de samenleving dreigt te verbrokkelen in individuele eenheden die alleen hun eigen belang dienen is reëel. Ontevredenheid en zich niet gerepresenteerd voelen lijken een logisch gevolg. Veel maatschappelijke partijen, en met name overheden worstelen met de vraag hoe de burger en andere belanghebbenden in hun plannen te betrekken.

Visie

Het kenniscentrum EVM faciliteert de bovenstaande vraag door in samenwerking met het onderwijs met deze partijen te zoeken, door onderzoek, naar oplossingen voor complexe maatschappelijke kwesties. Deze rol sluit aan bij het InstellingsPlan (IP) 2018-2021 van de HZ waarin de HZ wordt gepositioneerd als een kernspeler voor innovatie in de Duurzame Dynamische Delta (DDD) regio. De maatschappelijk uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, robotisering en beperkingen in economische groei, zijn wicked van aard: geen eenduidig probleem, laat staan een eenduidige oplossing. De Expertise Management Methodologie (EMM) levert een raamwerk waarbij belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden en met verschillende, vaak tegengestelde wereldbeelden op zoek gaan naar oplossingen die het breedst mogelijke draagvlak hebben. EMM rust op twee pijlers: een semantische wiki die kennis, ervaringen en expertise borgt en deelt en de sociale theorie van een duurzame, samenlerende maatschappi (kortweg sociale theorie) die een een cyclisch proces beschrijft dat deze oplossingen tot stand brengt.

De studenten van vandaag zijn de professionals die morgen in de hiervoor geschetste context werken. De opdracht van het kenniscentrum EVM is ze daar op voor te bereiden. Kennis van EMM geeft de toekomstige professional middelen in handen om op zoek te gaan naar oplossingen voor ingewikkelde maatschappelijke problemen. Oplossingen die duurzaam zijn omdat ze rusten op een breed draagvlak van zo veel mogelijk betrokkenen. Het kenniscentrum werkt aan 'echte', dat wil zeggen bestaande casuïstiek samen met zijn maatschappelijke partners en betrekt hierin de studenten. De opdracht aan het KC-EVM is EMM en de sociale theorie verder te ontwikkelen met de nadruk op praktisch nut, maar uiteraard gefundeerd op een stevig theoretisch fundament. Concrete projecten hebben voor het KC-EVM een dubbele rol. Enerzijds worden met projecten BoKS opgebouwd, anderzijds worden projecten gebruikt om EMM en de sociale theorie te verdiepen. Op deze wijze wordt Student- en Procesgericht Onderwijs en Onderzoek (SPOO) concreet vormgegeven.

Missie

Op een gestructureerde manier vooruitgang in complexe maatschappelijke uitdagingen faciliteren.

Kernwaarden

Het vertrekpunt bij de kernwaarden van EVM is de sociale theorie die de mens en zijn omgeving centraal stelt. Deze kernwaarden zijn gebaseerd op de visie en de beloftes aan studenten zoals geformuleerd in het IP 2018-2021.

 • Systemische benadering (verbinding en beweging op basis van vertrouwen)
 • Leven lang leren (samen werken en leren, kritische reflectie, onderzoekend vermogen)
 • Persoonlijk leiderschap (professional personality, integriteit)

Uitgangspunten

 • Het IP 2018-2021 is het uitgangspunt. De maatschappelijke uitdagingen worden gezocht op de domeinen water, energie en vitaliteit.
 • Het instrument EMM en de sociale theorie zijn ontwikkeld om 1) oplossingen te brengen in complexe maatschappelijke vraagstukken, 2) vaardigheden en houding van betrokkenen vergroten hoe met bijbehorende methoden en technieken om te gaan, 3) van dit proces leren door te reflecteren en daardoor ethische uitgangspunten te achterhalen en 4) dit proces bestuderen om de sociale theorie verder te verdiepen. Met EMM wordt de expertisekant van het KC-EVM ingevuld, terwijl de sociale theorie is gericht op duurzame innovatie, d.w.z. de valorisatie kant van het KC-EVM;
 • Onderwijs is onderzoek: een living lab is de aangewezen vorm van leren en werken in de praktijk als authentieke beroepssituatie, waarin maatschappelijke partners samen zoeken naar breed gedragen oplossingen;
 • Het kenniscentrum borgt kennis en expertise en maakt ze beschikbaar voor vervolgonderzoek in living labs;
 • De onderzoeksfilosofie is die van het kritisch realisme, waarmee een brug wordt geslagen tussen diverse wetenschappelijke en praktijkgerichte methoden en technieken.

Doelstellingen

Langetermijndoelstelling

Iedere student aan de HZ kan het raamwerk van het kenniscentrum inzetten als toekomstig professional om maatschappelijke verandering tot stand te brengen.

Middellangetermijndoelstelling

Het gedachtegoed van het kenniscentrum bij iedere opleiding bekend maken, waardoor het kan worden geïncorporeerd in de curricula.

Doelstellingen 2018-2019

Voor het studiejaar 2018-2019 gelden de volgende doelstellingen:

Leren en werken in living labs

 • Alle (aanstaande) professionals, inclusief docent-onderzoekers van de HZ-domeinen, die aan living labs deelnemen worden getraind in systeemdenken en kunnen het benutten als tool-for-life;
 • Interdisciplinariteit en systeemdenken in Minor Research & Innovation (verder) ontwikkelen samen met HZ-docenten. Gebruik van Learn werkbaar maken voor studenten en begeleiders;
 • Interne en externe exposure: drie goede voorbeelden van leren en werken vanuit insteek EVM in living labs omschrijven;
 • Rake vragen, werkvormen en praktische uitgangspunten voor verbindende communicatie (interviews etc.) n.a.v. de sociale theorie overzichtelijk bundelen en beschikbaar maken;
 • Vier living labs begeleiden waarin inhoudelijke en procesmatige criteria voor onderzoekend vermogen goed op elkaar zijn afgestemd zodat het een inzichtelijk, uitdagend en werkbaar proces wordt voor studenten. Studenten borgen hun inzichten op de BoKS projectenportfolio.

Science in Residence

 • Studenten werken en leren in Living lab Science in Residence (o.a. vervolg Integraal Kindcentrum en Circulariteit & Openbare Verlichting);
 • Living lab HZ (Green Office) en Circulariteit & Openbare Verlichting zijn actief.

River Delta Development

 • Het kenniscentrum EVM ondersteunt de curriculumontwikkeling van de master River Delta Development (RDD) en participeert in de uitvoering van living labs;
 • Kenniscentrum EVM participeert in living lab Natuurlijk Kapitaal Westerschelde (werktitel).

EMM uitrollen

 • Gesprekken voeren met directeuren over integratie van het gedachtegoed van EVM in de curricula;
 • Inhoudelijke gesprekken voeren met alle OLC's en onderwijsondersteuners;
 • Publiceren / communiceren over specifieke onderdelen, ook samen met Dienst Marketing.

Bodies of Knowledge and Skills ontwikkelen

 • Elke HZ-onderzoeksgroep heeft een opgeleide contentmanager die de BoKS (zie deltaexpertise.nl) onderhoudt en uitbreidt;
 • Stagiaires ondersteunen het kenniscentrum;
 • Projectenportfolio Engelstalig maken;
 • Onderzoek doen naar interactieve narratieven in 3D en simulatiemodellen;
 • Omvang technische staf vergroten, die op stabiele basis is verbonden aan de HZ;
 • Goed functionerende OTAP-procedures (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie) ontwikkelen om snel aanpassingen en verbeteringen te kunnen doorvoeren in de software van de expertisesystemen.

Kritieke succesfactoren

Kritieke succesfactoren zijn factoren die van belang zijn voor het behalen van het gestelde doel. Om het doel te behalen ("succes") zijn deze factoren een noodzakelijke voorwaarde ("kritiek").

 • Communicatie: structurele aandacht bij de Dienst Marketing voor het kenniscentrum en haar opdracht / het werken en leren in living labs;
 • Het gedachtegoed van EVM heeft prioriteit bij OLC's en directeuren;
 • Integratie / in lijn met met IP 2018-2021; handreiking afstuderen (nieuw kader); visie op praktijkgericht onderzoek (2015);
 • Commitment van het CvB;
 • Laten zien dat de vraag uit het werkveld komt; goede voorbeelden geven (ervaring met werken in living labs); toelichting op EMM etc. concreet maken;
 • Er is ruimte voor dialoog en co-creatie; bereidheid tot samenwerken; studenten en professionals spreken eenzelfde taal (EMM);
 • Een robuuste en stabiele technische omgeving ('semantische wiki') voor het hosten van expertisesystemen.
 • Gebruikersvriendelijke interfaces naar de expertisesystemen (BoKS);
 • Voldoende capaciteit aan softwareontwikkelaars voor en (systeem-)beheerders van de expertisesystemen.

Strategie

Uitwerking van bovenstaande doelstellingen staat in het activiteitenplan 2018, 2019 en 2020 e.v.