Inleiding

Het rapport, waarvan u de integrale versie lager als PDF-document kunt downloaden, is een neerslag van zeventien online interviews die bij diverse stakeholders zijn afgenomen om een beeld te schetsen van hoe er tijdens de SSB-trajecten is samengewerkt tussen onderzoekers, business coaches en ondernemers enerzijds, en tussen de verschillende projectpartners onderling anderzijds.

Eerder dan een beschrijving van de wijze waarop er tussen hogeschoolonderzoekers en kleine en middelgrote ondernemingen werd samengewerkt, belicht dit rapport in eerste instantie de lessen die hieruit kunnen worden getrokken.

Onderzoeksopzet

  1. Interviews met zeventien key stakeholders van drie afgeronde projecten.
  2. Analyseren interviews met specifieke aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking, inter- en transdisciplinariteit en de (potentiële) rol van living labs.
  3. Validatie-workshop met vertegenwoordigers van de SSB-projectpartners en met onderzoekers die niet in het kader van stap 1 werden geïnterviewd.
  4. Publiceren eindrapport met uitvoerige beschrijving van de lessons learned uit de SSB-trajecten.

Bij alle interviews werd expliciet gepeild naar ervaringen met grensoverschrijdende samenwerking, inter- en transdisciplinariteit.

De analyse van de interviews heeft plaatsgevonden op basis van de transcripts die MS Teams automatisch heeft gegenereerd van de audio-opnames.

Voor de kwalitatieve data-analyse is gebruik gemaakt van Quirkos.

Om een zo breed mogelijk gamma aan meningen aan bod te laten komen, werden voor de validatieworkshop in de eerste plaats onderzoekers uitgenodigd die niet waren geïnterviewd.

Lessons learned

Les 1: Kennismaking

Kennismaken begint met het zich aan elkaar voorstellen, maar elkaar beter leren kennen houdt nooit op en is vooral gebaat door dingen samen te doen. Een betere kennis van elkaar en de context waarbinnen eenieder werkt, leidt tot een rijker perspectief op het onderzoeks- of valorisatietraject. Dingen samendoen stimuleert bovendien de saamhorigheid en het enthousiasme.

[meer in publicatie die u onderstaand als PDF-document kunt downloaden]

Les 2: Vraagarticulatie

Hoezeer de drang ook aanwezig is om erin te vliegen, neem ruim voldoende tijd om het probleem of de uitdaging in kaart te brengen. Doe dit in samenwerking met alle stakeholders, zodat alle ambities, belangen en perspectieven gehoord worden.

[meer in publicatie die u onderstaand als PDF-document kunt downloaden]

Les 3: Verwachtingsmanagement

Erken dat iedereen met verschillende verwachtingen in een onderzoeks- of valorisatietraject stapt. Spreek daarom goed met elkaar door welke outputs eenieder verwacht, wanneer het traject een succes mag worden genoemd, welke tijdshorizon ieder voor ogen heeft en welke bijdragen deelnemers zelf willen en kunnen leveren en welk engagement van anderen worden verwacht.

[meer in publicatie die u onderstaand als PDF-document kunt downloaden]

Les 4: Planning

Teken een heldere tijdslijn uit met een concrete begin- en einddatum, aangevuld met mijlpalen voor tussentijdse opleveringen. Weersta de verleiding om dit niet te doen vanuit de wetenschap dat nooit alles perfect zal lopen zoals voorzien. Pas desgevallend de planning aan en stem de mijlpalen opnieuw af met alle betrokkenen. [meer in publicatie die u onderstaand als PDF-document kunt downloaden]

Les 5: Feedback

Voorzie voldoende momenten om elkaar van feedback te voorzien en reserveer voldoende tijd om die feedback daadwerkelijk te absorberen, om vervolgens in te schatten welke impact nieuwe informatie kan hebben op de vooropgestelde doelen, op de timing en op het budget.

[meer in publicatie die u onderstaand als PDF-document kunt downloaden]

Les 6: Studenten

Studenten horen bij een onderwijsinstelling als water bij de zee. Alleen al omwille van de enorme kansen die er liggen om te leren vanuit een authentieke samenwerking tussen hogescholen en bedrijven lijkt inschakeling van studenten haast een morele plicht.

[meer in publicatie die u onderstaand als PDF-document kunt downloaden]

Les 7: Kennisdeling en opvolging

Maak af en toe een pas op de plaats om je eigen projectvoortgang ruimer te verspreiden dan binnen de kleine groep van collega’s waar je dagelijks mee werkt. Te vaak wordt het wiel opnieuw uitgevonden omdat men niet op de hoogte is van de kennis en kunde die binnen andere afdelingen of bij projectpartners aanwezig is.

[meer in publicatie die u onderstaand als PDF-document kunt downloaden]

Les 8: Samenwerken komt niet vanzelf

Naast de nood aan een ‘sense of urgency’ bij alle partners vaart samenwerking wel bij een gedeelde methodische aanpak en samenwerkingsreferentiemodellen die kunnen dienen als ankerpunten en betekenis kunnen verlenen aan het gezamenlijke samenwerkingsproces.

[meer in publicatie die u onderstaand als PDF-document kunt downloaden]

Les 9: Intensiteit van samenwerken

Als je geïntegreerde samenwerking over de grenzen van verschillende organisaties heen nastreeft, stel je dan niet tevreden met regelmatige afstemmingsmomenten en nauwgezette notulen. In dat geval worden werkzaamheden in het beste geval goed gecoördineerd, maar blijven alle deelnemers binnen hun eigen organisatie aan de slag.

[meer in publicatie die u onderstaand als PDF-document kunt downloaden]

Les 10: Living Labs

Kleinschalige, kortlopende en eenvoudige onderzoeks- of valorisatietrajecten lenen zich niet tot integratie binnen bestaande Living Labs.

[meer in publicatie die u onderstaand als PDF-document kunt downloaden]Contactpersonen

Frank Peeters

Frank Peeters

Over deze publicatie

Datum: 15/12/2022
In samenwerking met: Interreg Vlaanderen-Nederland
Auteur(s): Frank Peeters, Ageeth van Maldegem