Privacyverklaring HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren (hierna 'KCOI'), onderdeel van HZ University of Applied Sciences, respecteert de persoonlijke levenssfeer van bezoekers, studenten, medewerkers en relaties, die betrokkenen zijn bij het onderwijs en onderzoek van KCOI en de diensten die KCOI levert. KCOI verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als kenniscentrum.

KCOI verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als KCOI bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt KCOI van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

KCOI draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

HZ University of Applied Sciences heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van het autoriteit persoonsgegevens en vervult de taken zoals dit College heeft vastgesteld. KCOI heeft alle te verwerken persoonsgegevens gemeld bij deze functionaris.

Cookies

Voor de juiste werking van de website maakt KCOI gebruik van cookies. Lees hier meer over de in de cookieverklaring.