Over ons

Pexels-maria-orlova-4947374-900x1200.jpg

Waardecreatie voor de toekomst

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren helpt Zeeuwse organisaties in de transitie naar maatschappelijke meerwaarde.

Nederland scoort economisch gezien al jaren hoog. Deze economische welvaart vertaalt zich echter niet naar een sterke brede welvaart. Een sterke brede welvaart herbergt, naast inkomen en arbeid, de economische aspecten, ook sociale en ecologische aspecten. Zo scoort Nederland in Europees verband niet goed op het vlak van stikstof, hernieuwbare energie en biodiversiteit. Ook op het thema gezondheid hinken we achterop. Wellicht onder invloed van onze hoge arbeidsparticipatie daalt ons aandeel psychisch gezonden, onze tevredenheid met de vrije tijd en hebben we last van de filedruk (CBS 2020).

Deze grote uitdagingen vragen om baanbrekende nieuwe producten, diensten, nieuw gedrag en nieuwe regels. De overheid stimuleert dit met een 'missie-gedreven innovatiebeleid’ (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2019). Dit is een beleid waarin economische kracht wordt ingezet om sociale en ecologische waarde te kunnen creëren. Dit noemen we ook wel maatschappelijke meerwaarde. Kernspelers hierin zijn start-up bedrijven en het gevestigde midden- en kleinbedrijf (MKB). Met sterk aangepaste, of nieuwe business modellen dragen zij in belangrijke mate bij aan het realiseren van maatschappelijke meerwaarde.

Missie

Het is onze ambitie om bij te dragen aan een sterk Zeeuws missie-gedreven innovatiebeleid. Als kennispartner doen we toegepast economisch onderzoek naar wat er nodig is in de transitie naar maatschappelijke meerwaarde. We geven inzicht, creëren nieuwe perspectieven en realiseren projecten. We ontwikkelen onze kennis door middel van onderzoek en analyse, maar ook met behulp van co-creatie en samenwerkingsverbanden. Zo werken we nauw samen met MKB-ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties.  

Doelstellingen

Met onze activiteiten realiseren we 4 doelstellingen: 

  • Een betere kennispositie van organisaties in Zeeland;
  • Meer succesvolle duurzame innovaties in Zeeland;
  • Een sterker verdienvermogen van het MKB;
  • Meerwaarde voor klanten en belanghebbenden;

Kerncompetenties

We hebben vier kerncompetenties: 1. Het laten horen en acteren op de stem van de gebruiker 2. Implementatie van markcreatie competenties in het MKB 3. De ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en 4. Gedrag en Impact. Onze projecten dragen bij aan belangrijke kennisvragen op ieder van deze competenties.

1. Stem van de gebruiker

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren benadrukt het belang om innovaties te baseren op de stem van de gebruiker. Wij identificeren samen met projectpartners inzicht in de dieperliggende behoeften van gebruikers en stellen deze als gids voor innovatie beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van ‘user stories’. Uitgangspunt is dat ook wij duurzaam te werk gaan en slim gebruik maken van beschikbare methoden en bronnen. ​

Kennisagenda: Welke waarden van belanghebbenden (thema's food, water, vitaliteit en energie) zijn relevant en in hoeverre vullen we deze ook in?

2. Implementatie van marktcreatie competenties in het MKB

De stem van de gebruiker wordt pas echt waardevol als deze ook daadwerkelijk de innovatieprocessen versterkt. In deze pijler werken we aan de kerncompetenties om de stem van de klant toe te passen. De uitkomsten worden gebruikt voor concrete aanbevelingen richting organisaties, overheid- en kennispartners over innovatievaardigheden, beleid en praktijken.

Kennisagenda: Welke innovatie-praktijken past het MKB toe en welke zijn er nodig? Hoe toekomstgericht is de innovatie-kracht van het MKB en haar omringende ecosysteem?

3. Nieuwe businessmodellen

Het verankeren van de stem van de gebruiker in een succesvol nieuw business model is een kernaspect van duurzame waardecreatie. Dit vergt vaak een herontwerp van het traditionele, puur economisch georiënteerde, business model.  Door samen met organisaties te werken aan nieuwe business modellen krijgen we meer inzicht in de typische patronen voor nieuwe business modellen. Deze archetypes inspireren op hun beurt de nieuwe innovatoren bij het ontwerp van hun nieuwe business model.

Kennisagenda: Wat zijn kenmerken van succesvolle nieuwe business modellen? Hoe verloopt de transitie van ‘oude’ business modellen, naar impactvolle nieuwe business modellen? Wat zijn kritische succesfactoren in deze transitie?

4. Gedrag en Impact

De stem van de gebruiker biedt houvast om gewenste uitkomsten te definiëren en te gebruiken voor KPI’s en monitoring (zoals in social impact metingen, SDG's).  Zo volgen we op of innovaties daadwerkelijk tot positieve verandering leiden en wat er nodig voor daadwerkelijke adoptie van duurzame innovaties.

Kennisagenda: Hoe dragen duurzame innovaties bij aan een duurzame Zeeuwse samenleving?